Destia Oy maankaatopaikka kuulutus ympäristölupahakemuksesta os. Helsingintie 886

Kategoria:
Takaisin

ASIA: Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupahakemus alle 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitetulle maankaatopaikalle sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa (YSL 199 §)

HAKIJA: Destia Oy, Länsi-Suomi, Teollisuustie 27 (PL 27), 33961 PIRKKALA

LAITOS JA SEN SIJAINTI: Hollolan kunta, Jalkarannan kylä, kiinteistö 98-422-3-71 (Suopelto), liittymä toiminta-alueelle osoitteessa Helsingintie 886

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Ympäristölupaa haetaan viideksi vuodeksi alkaen siitä, kun päätös saa lainvoiman. Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Lupaa haetaan alle 50 000 tonnin, keskimäärin 30 000 tonnin, vuotuiselle jätemäärälle mitoitetulle maankaatopaikalle. Läjitettävä materiaali on rakentamisessa syntynyttä puhdasta maa- ja kiviainesta. Suunnitelma-alueen kokonaispinta-ala on 2,0 ha, josta varsinaiseen täyttöön käytettävä ala on noin 1,58 ha. Alueen laskennallinen kokonaistäyttötilavuus on 90 000 m3ktr, eli läjitettävän maa-aineksen kokonaismäärä on arviolta 140 000-180 000 tonnia. Destia Oy hakee ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa lupamääräysten mukainen toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Alueelle kuljetetaan ja loppusijoitetaan maarakentamisessa syntyvää hyödyntämiskelvotonta puhdasta maa-ainesta: hiekkaa, soraa, moreenia ja kiviä sekä savea, hiesua ja hietaa. Maa-ainesten puhtauden kriteerinä ovat maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset alemmat ohjearvot. Toiminta suunnitelma-alueella painottuu kesään, jolloin maarakentamisen määrä on suurimmillaan. Toimintaa voi kuitenkin olla ympäri vuoden. Aktiivisimpina aikoina liikennettä voi olla 30-40 kuorma-autoa vuorokaudessa. Maan vastaanottoa ja konetöitä tehdään maanantaista perjantaihin klo 6-22, vastaanoton painottuessa kuitenkin klo 6-18 väliseen aikaan. Maankaatopaikan alue jälkihoidetaan niin, että siitä tulee ympäröivään maisemaan sulautuva.

Hakemus sisältää kuvauksen toiminnasta, sen aiheuttamista mahdollisista ympäristövaikutuksista sekä näiden vähentämistä koskevista toimenpiteistä.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kuulutusaikana Hollolan kunnan Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15).

Kunnanvirasto on suljettu 3.7. – 28.7.2017. Nähtävillä olevien kuulutusasiakirjojen lukemisesta sulkuaikana voi sopia kunnan kirjaamon kanssa, klo 9 – 15, puhelinnumero 044 780 1364.

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus pidetään Hollolan kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 13.6.2017–15.8.2017

MUISTUTUKSEN TEKOON OIKEUTETUT: Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

MENETTELY: Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena. Ne osoitetaan Hollolan valvontajaostolle ja toimitetaan viimeistään 15.8.2017 osoitteella: Hollolan valvontajaosto PL 66 (Virastotie 3) 15871 Hollola tai sähköpostilla kirjaamo@hollola.fi.

LISÄTIETOJA: ympäristönsuojelutarkastaja Lotta Kölli, p. 044 780 1439

Hollolassa 12.6.2017  Valvontajaosto

Julkaistu: 13.06.2017 00.01