Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Orinmäen sora-alue, Uskila

Kategoria:
Takaisin

Asia: Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle ja kallion louhinnalle sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa (YSL 199 §)

Hakija: Destia Oy, Kiviaines, PL 382, 33101 Tampere

Laitos ja sen nimi: Hollolan kunta, Uskilan kylä, kiinteistö Orinmäki RN:o 8:57 (098-451-8-57, Orinmäen sora-alue)

Hakemuksen sisältö: Ympäristölupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevana. Alue sijaitsee Kukonkoivun-Hatsinan (0409851) I-luokan pohjavesialueella. Alueella on voimassa oleva ympäristölupa kiviaineksen murskaukselle, jonka uusi lupa korvaisi. Destia Oy hakee ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa lupamääräysten mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta. Alueelle haetaan samanaikaisesti maa-ainesten ottolupaa.

Orinmäen sora-alueella murskataan alueelta otettavaa kiviainesta, joka on pääosin soraa ja hiekkaa, osittain kalliota. Kallio on peräisin paikalla sijaitsevasta kalliokohoumasta ja se irrotetaan louhimalla. Eri murskelajikkeita tuotetaan keskimäärin 50 000 tonnia, maksimissaan 200 000 tonnia vuodessa. Toimintaa alueella on arkipäivisin (ma-pe), murskausta suoritetaan klo 6-22, poraamista klo 7-19, rikotusta klo 8-18, räjäytyksiä klo 8-18 ja kuormaamista ja kuljetusta klo 6-22. Tuotanto on jaksottaista, yhden murskausjakson kesto on yleensä 3-8 viikkoa. Louhintaa tehdään ottamisen etenemisen ja markkinatilanteen mukaan, ei välttämättä vuosittain.

Hakemus sisältää kuvauksen toiminnasta, sen aiheuttamista mahdollisista ympäristövaikutuksista sekä näiden vähentämistä koskevista toimenpiteistä. Hakemus sisältää pyynnön päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta (YSL 199 §).

Asiakirjojen nähtävilläolo: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kuulutusaikana Hollolan kunnan Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15).

Kuulutusaika: Tämä kuulutus pidetään Hollolan kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 7.3. – 8.4.2016

Muistutuksen tekoon oikeutetut: Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Menettely: Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena. Ne osoitetaan Hollolan valvontajaostolle ja toimitetaan viimeistään 8.4.2016 osoitteella: Hollolan valvontajaosto PL 66 (Virastotie 3) 15871 Hollola. tai sähköpostilla kirjaamo@hollola.fi.

Lisätietoja: ympäristönsuojelutarkastaja Lotta Kölli, p. 044 780 1439 

Hollolassa 29.2.2016

Valvontajaosto

Julkaistu: 03.03.2016 10.46