Digitaalinen osaaminen

Monilukutaito ja digitaalinen osaaminen ovat merkittäviä nykyaikaisten oppimisympäristöjen osaamisalueita, joiden kehittymiseen innostamme ja opastamme lapsia. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten kirjoitettujen, puhuttujen, audiovisuaalisten ja digitaalisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Osana digitaalista osaamista lapset saavat harjoitella laitteiden käyttöä, ohjelmointitaitoja ja medialukutaitoja. Digitaalisen osaamisen ikätasoinen tukeminen edistää lasten tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Varhaiskasvatuksen digisuunnitelman päivitys on valmistunut alkuvuodesta 2023.

Digisuunnitelma luo digitaalisen osaamisen perusteet Hollolan varhaiskasvatukselle, kuvaa varhaiskasvatuksen teknologisen ympäristön sekä juurruttaa digitaalisuuden ja digivälineet luontevaksi osaksi kokopäiväpedagogiikkaa ja toimintaa.​


Digisuunnitelma toimii kasvattajien työvälineenä ja rohkaisee käyttämään teknologiaa aktiivisesti pedagogisessa työssä. Kasvattajilla tulee olla digitaaliset perustaidot, joita kehitetään ennakkoluulottomasti.​


Varhaiskasvatus luo pohjan lapsen laaja-alaiselle osaamiselle, jonka yksi osa-alue on monilukutaito ja digitaalinen osaaminen. Opitut digitaaliset taidot vahvistavat lapsen osallisuutta, vuorovaikutustaitoja, yhdenvertaisuutta sekä koulutuksellista tasa-arvoa.​


Varhaiskasvatuksessa opitaan havainnoimaan ja toimimaan digitaalisessa ympäristössä. Lapset saavat käyttää digitaalisia laitteita monipuolisesti, luovasti, turvallisesti sekä tarkoituksenmukaisesti. Laitteet ja digitaalinen ympäristö on luonteva osa lapsen arkea, leikkejä, liikkumista sekä taiteellista tuottamista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022).​


Uudet lukutaidot, johon kuuluu digitaalinen osaaminen, ohjelmointiosaaminen sekä medialukutaito, ovat tärkeä osa varhaiskasvatusta ja yhteiskunnassa toimimista. Lähtökohtana on lapsen luova tuottaminen, aktiivinen toimijuus sekä ajattelun taitojen kehittyminen (uudetlukutaidot.fi).​

Nykyajan lapset syntyvät mediakulttuurin ja digitaalisten laitteiden ympäröivään yhteiskuntaan. Digitaalinen ympäristö on tullut jäädäkseen, joten vanhemman tehtäväksi jää suojella ja kasvattaa lasta toimimaan siinä mahdollisimman järkevästi ja hyödyntämään sitä oikealla tavalla.​ Vanhemman ei tarvitse olla digitaalisuuden ja median asiantuntija, riittää kun vanhempi on läsnä ja keskustelee lapsen kanssa, on tietoinen, mitä lapsi tekee, mikä häntä kiinnostaa ja osaa opastaa turvalliseen median käyttöön. ​Digi-infoa vanhemmille.