Elinvoimavaliokunnan kokouksessa esillä mm. kierrätyspuisto, YVA ja vaihemaakuntakaava

Takaisin

Elinvoimavaliokunnan kokous 11.2.2020Kierrätyspuisto, YVA ja vaihemaakuntakaava

Elinvoimavaliokunta käsitteli kokouksessaan kierrätyspuistohankkeen liittyviä lausuntoja YVA-selostuksesta (YVA =ympäristövaikutusten arviointimenettely) ja Päijät-Hämeen liiton vaihemaakuntakaavan valmisteluaineistosta. Kunnanhallitus käsittelee vaihemaakuntakaavasta annettavaa lausuntoa seuraavassa kokouksessaan 17.2.2020. YVA-selostus ja vaihemaakuntakaavan aineistoon voi antaa kommentteja 15.1 – 28.2.2020. Toimintaohjeet kommenttien antamiseen löytyy valiokunnan pöytäkirjasta.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. YVAssa hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa. Suunnitellun Lahden seudun kierrätyspuiston toimintaan sisältyy jätemateriaalien vastaanotto ja käsittely, kierrätysmateriaalista sekä uusioraaka-aineista tuotteiden valmistus. Jätemateriaaleja ovat muun muassa maankäytöstä ja rakentamisesta syntyvät ylijäämämaat ja eriasteisesti pilaantuneet maa-ainekset, rakennus- ja purkujätteet sekä tuhkat. Osa kierrätyspuiston alueesta varataan kiinteän polttoaineen välivarastointialueeksi ja hyödyntämiskelvottomien jätejakeiden loppusijoittamiseen.

Käsiteltävistä neljästä kierrätyspuiston hankevaihtoehdoista Hollolan kunnan alueella on vaikutuksia kahdella hankevaihtoehdolla. Vaihtoehto VE1 Kehätie, joka on kokonaan kunnan alueella kuntakeskuksen eteläpuolella ja vaihtoehto VE4 Loukkaanmäki, joka on kokonaan Orimattilan puolella, mutta jonka vaikutukset ulottuvat jonkin verran Miekkiön eteläosaan.

Kierrätyspuiston alueelle on tarkoitus sijoittaa toimintoja, jotka rajoittavat osittain ympäristön maankäyttöä. YVA selostuksessa ei nouse kuitenkaan esille terveyteen liittyviä rajoitteita Kehätien ve1 toteuttamiselle suhteessa kunnan nykyisiin asemakaavoitettuihin ja strategisessa yleiskaavassa esitettyihin uusiin asuinalueisiin liittyen, mikäli kehätien varteen ja alueelle johtavalle kadulle toteutetaan riittävät meluesteet. Kierrätyspuiston hankevaihtoehtojen ve1 ja ve 4 yhden kilometrin säteellä osoitetulla vaikutusalueella on jonkin verran haja-asutusta.

YVA-selostukseen ja liitteisiin on koottu erittäin paljon tietoa eri vaihtoehdoista. Valtavasta tietomäärästä huolimatta joidenkin aihealueiden osalta arviointia on ollut vaikea tehdä. Konsultin laatimassa YVA-selostuksessa ei oteta kantaa vaihtoehtojen paremmuusjärjestykseen.

Jatkoselvityksissä on huomioitava ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön kohdistuvia vaikutuksia myös siltä kannalta miten negatiivisia vaikutuksia voidaan vähentää.  YVA-selostus sisältää meluvaikutusten osalta ristiriitaisia tietoja, eikä YVA-selostuksen perusteella pysty arvioimaan VE1 aiheuttamia kokonaismeluvaikutuksia. Meluhaitta tulee oletettavasti kierrätyspuistoon suuntautuvan liikennemäärän lisäyksestä ja kehätielle ennustetusta tulevasta liikennemäärästä. Kunta pitää tärkeänä, että meluvaikutuksia selvennetään ja melun torjuntatoimenpiteitä ja -mahdollisuuksia arvioidaan myös osana selvitystä. Meluntorjuntarakenteiden rakentaminen tie- ja katuverkolle lisää kustannuksia.

Maa-ainesten vastaanottoon soveltuvat alueet voidaan ratkaista erikseen. Ylijäämämaiden kannalta tilanne on tällä hetkellä hankalin, sillä Rälssin maanvastaanottoalue on täyttymässä kymmenen vuoden kuluessa. Toimintaa voisi sitä osin hajauttaa muutamaan maa-ainestenvastaanottopaikkaan Lahden seudulla yhden keskitetyn paikan sijaan. Liikenteestä tulevia haittoja voitaisiin näin myös pienentää kuljetusmatkojen lyhentyessä Lahden kaupunkiseudulla. Kierrätyspuistolle varattavan alueen pinta-ala pienesi huomattavasti.

Keskustelun kuluessa Kari Sulonen esitti, että esitetyn aineiston perusteella VE4 Orimattilan Loukkaanmäessä on soveliain sijoituspaikka Päijät-Hämeen jätteenkäsittely- ja kierrätyspuistoehdotukselle. Heli Nurminen kannatti Sulosen esitystä. Käydyn äänestyksen jälkeen valiokunnan kannaksi tuli Sulosen tekemä esitys pohjaehdotuksesta poikkeavasti. Sulosen ehdotuksen puolesta äänestivät Heli Nurminen, Paavo Takala, Tatu Söyrilä, Kari Sulonen, Marko Mikkola ja Sakari Marttila. Esittelijän pohjaehdotusta äänestivät Mari Kurisjärvi, Tuija Brax ja Miikka Lönnqvist.

 

Yhdyskuntatekniset palvelut 2019 –kysely

Hollolan kunta on osallistunut FCG Oy:n tekemään asukaskyselyyn, jossa mielipiteitä on kysytty katuja, puistoja, jätehuoltoa, vesi- ja viemärihuoltoa sekä palo- ja pelastustoimea koskeviin asioihin. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 19 kuntaa ja vastaajat valittiin satunnaisesti 18-79 vuotiaista henkilöistä väestörekisterikeskuksen tietojärjestelmästä. Otoskoko Hollolan osalta oli 700 ja kyselyyn vastattiin ensi sijassa paperilomakkeella, verkkovastausmahdollisuus tarjottiin vaihtoehtoisena tapana. Verkkovastaus oli mahdollista myös kunnan omilla sivuilla olleen linkin kautta. Vastaajista suurin osa oli joko 36-59 vuotiaita (41 %) tai 60 vuotta täyttäneitä (50 %).

Hollola sijoittui monilla osa-alueilla kuntien vertailussa heikompaa kolmannekseen, missä suurimmat erot muiden tutkimuksessa olevien kuntien keskiarvoon olivat puistojen ja valaistuksen kohdalla. Edellisvuoteen verrattuna muutosta negatiiviseen suuntaan oli puistojen ja valaistuksen lisäksi kuntoratojen ja ulkoilureittien osalla. Liikennealueiden ylläpidon mittarin osalta tilanne oli puolestaan likimain edellisvuoden tasolla.

 

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Hollolan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta on laadittu päivitys, joka on tiivis yhteenveto vesihuollon nykytilanteesta, tavoitteista sekä kehittämistarpeista ja -toimenpiteistä.

Hollolan vesihuollon nykytilanne on pääosin hyvä. Hollolassa on riittävästi hyvälaatuista pohjavettä, vedenottamoita sekä yhdysvesijohtoja varmistamaan talousveden jakelu. Vesihuoltoverkostot kattavat jo tiheimmät asutut alueet, joilla toteutuu kunnan vesihuollon järjestämisvelvollisuus. Vesihuoltoverkostojen ja – laitosten toimintavarmuus on ollut hyvä ja jätevesien käsittely täyttää sille asetetut puhdistusvaatimukset. Hollola hyödyntää Lahti Aqua Oy:n ison vesihuoltolaitoksen tarjoamia palveluita, jotta riittävät osaaminen ja resurssointi voidaan varmistaa. Hollolan vesihuoltopalvelut ovatkin saaneet asukaskyselyissä erinomaiset tai vähintään hyvät tulokset.

Hollolan vesihuollon kehittämistarpeet painottuvat olemassa olevien vesi- ja viemäriverkostojen sekä laitosten ylläpitoon sekä saneeraukseen, jotta nykyinen hyvä toimintavarmuus voidaan turvata. Yhteistyössä Lahti Aqua Oy:n sekä Hollolan – Lahden Vesilaitoskuntayhtymän kanssa vesihuollon varautumista häiriötilanteisiin on parannettu ja työtä jatketaan edelleen. Lisäksi kunnalla on useita uusia vesihuollon investointitarpeita.

Valtakunnallisen trendin mukaisesti vedenkulutus on laskenut ja myös väestön on ennustettu vähenevän. Tällöin vesihuollon asiakkailta perittäviä maksuja voidaan joutua edelleen korottamaan aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi.

Kehittämissuunnitelman luonnoksesta eri sidosryhmät ja kuntalaiset voivat antaa kirjallisia muistutuksia ja huomioita 29.2.2020 mennessä osoitteeseen: kirjaamo@hollola.fi

 

Kuntalaisaloite

Kuntalainen on tehnyt aloitteen ulkokuntosalin perustamisesta Vesikansaan Kalliolan koulun yhteyteen tai sen lähimaastoon. Aloitetta on käsitelty hyvinvointivaliokunnassa 22.1.2020, joka lähetti aloitteen elinvoimavaliokunnalle käsiteltäväksi. Elinvoimavaliokunta päätti, että aloite siirretään huomioitavaksi kunnan liikuntapaikkasuunnitelmassa, josta tehdään liikuntapaikkoja koskevat esitykset kunnan investointiohjelmaan.


Pöytäkirja

 

 

 

Julkaistu: 12.02.2020 17.05