Elinvoimavaliokunnan kokouksissa 16.11. ja 21.12.2021 käsiteltyä

Takaisin


Elinvoimavaliokunta käsitteli perättäisissä kokouksissaan metsäsuunnitelman hyväksymisen Hollolan kunnan talousmetsiin (16.11.2021) sekä puistometsiin (21.12.2021)

Molemmat suunnitelmat toteutti Viisipuu Oy. Kunnan tavoite on harjoittaa ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää metsätaloutta. Hyväksyttyjen suunnitelmien pohjalta kilpailutetaan ja toteutetaan tulevien vuosien aikana talous- sekä puistometsien hakkuu- ja metsänhoitotoimenpiteet. 
Talousmetsäsuunnitelma vuosille 2021–2031 kohdennettiin yhteensä noin 500 hehtaarille kunnan metsää, jotka muodostuvat 31 eri palstasta eri puolilla kuntaa. Talousmetsissä päätavoitteena on harjoittaa taloudellisesti kannattavaa metsätaloutta ja turvata vuosittainen puun tuotto huomioiden kuitenkin kunnan sitoutuminen Hinku- kuntaverkostoon ja energiatehokkuustyöhön (KETS). Valmistuneessa suunnitelmassa on kuvattu metsän ominaisuudet, ja vuositasolla kohdistettu kunnan tavoitteisiin sopivat hakkuu- ja metsänhoitotoimenpiteet. Toimet on suunniteltu siten, että metsien käyttö suunnitelmakaudella on kestävää ja metsätalouden kassavirta on vakaata. Puuston kasvukyky tulee säilyttää myös pitkällä aikavälillä. Puuston ja maaperän yhteen laskettu hiilivarasto säilyy esitetyillä hakkuilla lähes samana koko talouskauden. Varsinainen talousmetsäsuunnitelma muodostuu ns. yleissuunnitelmasta yhteenvetoineen sekä kuviokohtaisista suunnitelmista ja liitekartoista. 
Puistometsäsuunnitelma vuosille 2022-2031 käsiteltiin elinvoimavaliokunnassa 21.12.2021. Puistometsiä on Hollolan asemakaavoitetuilla taajama-alueilla noin 475 hehtaaria ja nämä alueet sijoittuvat pirstaleisesti ympäri kuntaa. Puistometsissä korostuu metsien monimuotoisuus ja virkistyskäyttö ja suunnitelmassa on huomioitu mm. aiemmin toteutetun asukaskyselyn vastauksia.  

 
Yhdyskuntatekniset palvelut 2021 –kyselytutkimus (FCG), kuntatekniikan ja vesihuollon tulokset 

Hollola saanut hyviä tuloksia yhdyskuntateknisten palveluiden asukaskyselyissä 
Hollola osallistuu vuosittain asukastutkimuksiin, joissa kuntalaisilta on kysytty kokemuksia kunnan tarjoamista katujen, puistojen, liikunta- ja leikkipaikkojen, jäte- ja vesihuollon sekä palo- ja pelastustoimen palveluista. Hollola on saanut leikkipaikkojen siisteyden ja varusteiden kunnon, asuinkatujen kunnon, urheilu- ja pelikenttien sekä kuntoratojen ja ulkoilureittien osa-alueilta parantuneet tulokset verrattuna edelliseen vuoteen. Erityisesti kuntoradat ja ulkoilureitit, nuohous, vesihuoltolaitoksen toimittaman talousveden laatu sekä leikkipaikkojen siisteyden ja varusteiden kunto ovat saaneet vertailukuntia parempia tuloksia. Parhaat pisteet Hollola on saanut juomaveden laadusta ja jätevedenpuhdistamojen toiminnasta. Heikoimmat pisteet Hollola on saanut asuinkatujen kunnosta ja ongelmajätteiden keruupisteiden sijainneista, kuten muutkin vertailukunnat keskimäärin. Hollolan tavoitteena on säilyttää hyvät ja riittävät yhdyskuntatekniset palvelut sekä parantaa niitä pitkällä tähtäimellä. 

 
Ruskorinteen asemakaava 

Ruskorinteen asemakaavan on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Elinvoimavaliokunta käsitteli asemakaavan hyväksymistä ja esittää asemakaavan kunnanhallitukselle valtuuston hyväksymistä varten. 
Asemakaavalla mahdollistetaan vanhusten palvelukeskuksen ja siihen liittyvien palveluasuntojen toteutus Toisenmäentien varteen. Kaavalla osoitetaan rakennusoikeutta 3200 kerrosneliömetriä. Alueelle rakennettavat rakennukset ovat yksikerroksisia, pääjulkisivumateriaaliltaan puuta ja värisävyiltään rakennukset ovat murrettuja ja maanläheisiä. 
Asemakaavan hyväksyminen etenee kunnanhallituksen käsittelyyn 17.1 ja kunnanvaltuusto käsittelee asemakaavan hyväksymistä 21.2.2022. 

Lue lisää pöytäkirjasta

Julkaistu: 23.12.2021 11.19