Elinvoimavaliokunnan kokous 28.4.2020

Takaisin

Esillä mm. Keskikankaantie 2 asemakaavan muutos hyväksymisvaiheessa, Hirvimäen asemakaava ja asemakaavan muutos luonnosvaiheessa ja Strateginen yleiskaava 2020 luonnosvaiheessa

Keskikankaantie 2 asemakaavan muutos hyväksymisvaiheessa

Nesteen tontille osoitteeseen Keskikankaantie 2 on valmisteltu asemakaavan muutosta liike- ja toimistorakentamiseen. Asemakaavan muutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen.

Asemakaavan muutoksella tontille mahdollistetaan kaksikerroksisen liike- ja toimistorakennuksen toteuttaminen. Asemakaavalla annetaan määräyksiä muun muassa pohjavesien suojeluun, hulevesien käsittelyyn ja rakennusten julkisivumateriaaleihin liittyen.

Hirvimäen asemakaava ja asemakaavan muutos luonnosvaiheessa

Hirvimäen asemakaava ja asemakaavan muutos on tulossa luonnosvaiheeseen. Kaavoitettava alue sijoittuu Kartanon kunnanosaan Vanhatalonrinteen ja Perhoslehdon asuinalueiden väliin Hirvikalliontien varrelle. Kaavan tavoitteena on saada lisää pientaloasutusta Hirvikalliontien eteläpuolelle. Samalla luodaan pätkä kehätien rinnakkaistieyhteyttä, joka myöhemmin yhdistyy Nostavan eritasoliittymään. Kaavamuutosalueella tarkastellaan katu- ja korttelialueiden rajauksia.

Kaavaluonnokseen on esitetty yhteensä 67 tonttia ja leikkikenttä. Alueelle on osoitettu kävely- ja pyörätie, joka on osa laajempaa kevyen liikenteen yhteyttä Kuntakeskuksen ja Nostavan alueen välillä. Noin 30 hehtaarin alueesta suuri osa jää rakentamattomaksi virkistykselle ja ulkoilulle. Osallisilla on mahdollisuus antaa kaavaluonnoksesta mielipiteitä.

Strateginen yleiskaava 2020 luonnosvaiheessa

Strategisen yleiskaavan 2020 valmistelu on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaavaratkaisun perustana on valtuuston keväällä 2017 hyväksymä ja myöhemmin lainvoiman saanut strateginen yleiskaava. Kaavan keskeisimpinä tavoitteina on huomioida ekologiset yhteydet ja viherverkostot sekä kulttuuriympäristö nykyistä voimassaolevaa kaavaa kattavammin.

Hollolan strateginen yleiskaava koostuu oikeusvaikutteisista kaavakartoista sekä niihin liittyvistä merkinnöistä ja määräyksistä. Kaavan pääkarttaa, jossa esitetään kunnan rakenteelliset tavoitteet, täydentämään on laadittu teemakartat, jotka antavat lisätietoa kaavaratkaisuun ja täydentää pääkarttaa ympäristöä koskevilla suunnitteluun vaikuttavilla yksityiskohtaisemmilla tiedoilla.

Kaavaa varten on laadittu koko kunnan aluetta käsittävä viherverkostoselvitys. Selvitystyötä varten kerättiin tietoa asukkailta työpajatyöskentelyn avulla. Kunnanalueelta selvitettiin laajat yhtenäiset luonnon ydinalueet sekä niiden väliset ekologiset yhteydet. Ekologiset yhteydet ja virkistyskäyttöä palvelevat yhteydet on yhteensovitettu muun maankäytön kanssa.

Kaavatyötä varten tehty kulttuuriympäristöselvitys tarkastelee Hollolan kunnan alueella rakennetun ympäristön historiallista kehitystä ja sen ilmenemistä. Selvitys kokoaa tietoa koko kunnan alueen kulttuuriympäristönluonteesta ja tärkeistä erityispiirteistä strategisen yleiskaavan tarkkuustaso huomioiden. Selvityksen perusteella on laadittu ehdotus Hollolan strategiseen yleiskaavaan merkittävistä rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteista ja -alueista.

Päijät-Hämeessä on vireillä Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (kierrätyspuiston) vaihemaakuntakaava ja YVA prosessi, jossa kierrätyspuiston sijaintipaikaksi on ehdolla neljä aluetta. Alueista kolme sijaitsee Orimattilassa ja yksi Hollolassa. Hollolaan sijoittuva vaihtoehtoinen jätteenkäsittelyalue on tässä luonnosvaiheessa kaavakartalla merkitty selvitysalueena (selv).

Kaavatyön luonnosvaiheen yleisötilaisuus korvataan tarvittaessa poikkeusoloihin soveltuvalla tavalla.

Seuraavaksi asia siirtyy kunnanhallitukselle, joka asettaa strategisen yleiskaavan luonnoksen ja valmisteluaineiston maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Pöytäkirja

Katso elinvoimvavaliokunnan kokouksen pöytäkirja

Julkaistu: 29.04.2020 12.28