Elinvoimavaliokunnan päätöksiä: Nostavan asemakaava, koirien ulkoilutuskielto Vähä-Tiilijärvellä ja huleveden tulvariskit

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Elinvoimavaliokunnan päätöksiä

Lue päätöspöytäkirja 29.1. kokouksesta täällä.

Nostoja

Nostavan asemakaava etenee

Elinvoimavaliokunta asettaa Nostavan asemakaavaehdotuksen nähtäville. Kaavoitettava alue sijaitsee VT 12 eteläisen kehätien Nostavan eritasoliittymän eteläpuolella ja Nostavan logistiikkakeskuksen välillä. Suunnittelualue on metsää tai paljaaksi hakattua metsää ja kaava-alueen pinta-ala on noin 2,5 hehtaaria. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa katuyhteys Nostavan logistiikka-alueelle ympäröivien alueiden myöhempi kaavoitus huomioiden. 

Valtuustoaloite 

Jokamiehenoikeuteen kuuluvaa koirien ulkoiluttamista ei voida kieltää Vähä-Tiilijärvellä. Koirien tavanomainen ulkoiluttaminen jäällä ei nykytiedon mukaan aiheuta vähäistä suurempaan haittaa Tiilijärvien vesiympäristölle, josta on kannettu huolta viimekesäisen sinileväongelman takia. Valiokunta lähettää päätöksensä Erkki Arvilan valtuustoaloitteeseen edelleen hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Ei merkittäviä huleveden tulvariskejä Hollolassa - sano mielipiteesi arviointiin

Valiokunta hyväksyi hulevesitulvariskiarvion, jonka mukaan Hollolassa ei katsota olevan merkittäviä tulvariskikohteita. Hulevesi on sade- sulamis- ja perustusten kuivatusvettä. Elinvoimavaliokunta hyväksyi kokouksessaan tarkistetun hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin. Arviointi ja päätös asetetaan nähtäville, ja se etenee kunnanhallituksen päätöksentekoon ja toimitetaan Hämeen ELY-keskukselle. Kuntalaiset ja muut osalliset voivat tutustua arviointiin  tarkemmin ja antaa mielipiteensä vesihuoltopäällikkö Riikka Johanssonille, p. 044 780 1182, tai riikka.johansson(at)hollola.fi

Turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelma

Hollolan liikenneturvallisuustilanne suunnitelman mukaan on melko hyvä. Asukaslukuun suhteutettuna Hollolan alueella liikenteessä kuolleita tai loukkaantuneita oli hieman vähemmän kuin maassa keskimäärin tarkastelujaksolla 2013-2017. Poliisin tietoon tulleita onnettomuuksia on ollut noin 80 kpl vuodessa. Henkilövahinko-onnettomuuksia tapahtui eniten nuorille (15-24 vuotiaille). Elinvoimavaliokunta merkitsi suunnitelman tiedoksi Kari Sulosen lisäyksellä lisääntyneestä peurakannasta, joka tulee huomioida seuraavissa suunnitelmissa.

Julkaistu: 31.01.2019 12.22