Ensihoidon tuottamiseen uusi maakunnallinen malli

Kategoria:
Takaisin

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä esittää ensihoidon tuottamiseen uutta maakunnallista mallia, jonka ansiosta yhä useampi ensihoitoa tarvitseva potilas voidaan tulevaisuudessa hoitaa kotona ilman käyntiä päivystyksessä. Toisaalta potilaat, joiden hoito edellyttää arviota sairaalassa, saavat myös hoidon oikea-aikaisesti. Kiinteästi terveydenhuoltoon integroidulla ensihoitopalvelulla tavoitellaan nykyistä parempaa kustannustehokkuutta ja voimavarojen tarkoituksenmukaista käyttöä.

Hyvinvointiyhtymän hallitus käynnisti joulukuussa 2019 ensihoidosta puolueettoman asiantuntijaselvityksen, koska palvelun tuottamiseen on maakunnassa kytkeytynyt sekä eri toimijoiden välisiä jännitteitä että poliittiseen päätöksentekoon liittyviä näkemyseroja. Selvityksen tavoitteena oli muodostaa ensihoidon nykytilanteesta kokonaiskuva, selvittää ilmenneiden jännitteiden taustasyitä sekä tuottaa perusteltu kannanotto ensihoidon tarkoituksenmukaisesta tuottamisesta maakunnassa.

Selvitys suositti ensihoitopalvelun tuottamista terveydenhuollon kiinteässä ohjauksessa, jotta ensihoitotehtävät, ensivaste- ja kotisairaalatoiminta, siirtokuljetukset sekä Akuutti24-sairaalapalvelut saadaan integroitua tiiviisti toisiinsa. Malli tukee myös yhtymän tavoitetta sosiaali- ja terveyspalveluiden aiempaa yhtenäisemmästä maakunnallisesta tuottamisesta.

Yhtymä esittää selvityksen ja virkamiesvalmistelun pohjalta mallia, jossa se järjestäisi ja tuottaisi itse koko toiminnan sisältäen ensihoidon ja EVA-toiminnan eli ensihoidon ja kotisairaalan vastaanottotoiminnan. Päijät-Hämeen pelastuslaitos vastaisi ensivasteesta ja omalta osaltaan asemaverkostosta ja ajoneuvokalustosta. Pelastajia hyödynnettäisiin lisäksi perustason hoitajan työtehtävissä, jotta pelastuslaitoksen ensivasteosaaminen säilyy ja vuosien kuluessa syntyneet yhteiset toimintamallit turvattaisiin. Etuna olisi, että kaikki yksiköt toimisivat yhden työnjohdon alla.

Päivystysapu 116 117:n ja kotisairaalan resursseja lisättäisiin tuntuvasti yhtymän sisäisinä siirtoina, jotta yhä useampi potilas saisi ripeän arvion tilanteestaan sekä tarvittaessa avun kotiinsa päivystyskäynnin tai keskussairaalaan kuljettamisen sijaan. Myös hoitojaksot vuodeosastoilla vähenisivät. Malli parantaisi etenkin iäkkäiden, asumisyksiköissä asuvien potilaiden palvelua, koska epätarkoituksenmukaiset kuljettamiset päivystykseen vähenisivät. Myös muut ensihoitopotilaat saisivat jatkossa hoidon oikea-aikaisemmin ja sujuvammin.

  • Ensihoidon kokonaisuuden maakunnallisessa kehittämisessä täytyy päästä määrätietoisesti eteenpäin, sillä pitkittyessään epäselvä ja jännitteinenkin tilanne voi johtaa myös potilaiden hoidon laadun heikkenemiseen ja henkilöstön kuormituksen lisääntymiseen. Toimintokokonaisuutta ja siinä esiintyviä haasteita on pyritty ratkomaan jo useiden vuosien ajan ilman riittäviä päätöksiä, sanoo yhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola.

Yhtymä tavoittelee muutoksilla 1.1 miljoonan euron kustannussäästöjä kiireellisen ensihoidon jäsenkuntamaksuosuuteen vuonna 2021 (vrt. 2019 TP). Lisäksi muutos mahdollistaisi yhtymätasolla sairaansijojen vähentämisen noin 5 prosentilla, mistä koituisi edelleen noin 1.5 miljoonan euron säästöt.

Yhtymän hallitus käsittelee esitystä kokouksessaan ensi maanantaina.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tarjoaa erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluja Päijät-Hämeessä. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.phhyky.fi

Julkaistu: 06.05.2020 09.44