Esiopetus

Järjestämme varhaiskasvatuksen palveluna perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta 6-vuotiaille, enintään neljä tuntia päivässä, koulupäivinä.

Hollolassa esiopetus toteutetaan alkuluokkatoimintana.

Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Kunta osoittaa esiopetuspaikaksi lähikoulun. Esiopetus ja perusopetus muodostavat eheän, lapsen kasvua ja oppimista tukevan kokonaisuuden.

Maksuttomaan esiopetukseen myönnetään kuljetus, mikäli lapsen päivittäinen matka yhteen suuntaan ylittää kolme kilometriä, tai matka muutoin muodostuu hänelle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, tai kuljetustarpeelle on muu perusteltu syy. Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tarve rajaa esioppilaan kuljetusoikeutta. Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen ei ole kuljetusoikeutta.

Esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen lähikoulussa ja ympärivuorokautista päivähoitoa tarvitsevien esioppilaiden osalta Salpakankaan koulussa.

Perhe ei voi irtisanoa paikkaa lapsen siirtyessä päiväkodista/perhepäivähoidosta esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Hoitosuhde kuntaan jatkuu ja vain paikka vaihtuu uuden toimintakauden alkaessa koululle.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaisesti.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti.

Alkuluokkatoiminta

Alkuluokkatoiminta Hollolassa on esi- ja alkuopetuksen (1. ja 2. luokat) suunniteltua päivittäistä työskentelyä yhteisessä oppimisympäristössä.

Lapsiryhmässä työskentelevät esiopettaja ja luokanopettaja, tarvittaessa lastenhoitaja ja/tai koulunkäyntiavustaja ja osan aikaa erityisopettaja moniammatillisena tiiminä.

Alkuluokassa esikoululainen kasvaa koululaiseksi ikäistensä joukossa koululaisten mallia seuraten. Lapsi jatkaa mahdollisuuksien mukaan eka- ja tokaluokkalaisena tuttujen aikuisten ja lasten kanssa. Hän saa tarvittaessa yksilöllistä tukea oppimiseen ja kasvuun.

Toiminta perustuu Hollolan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan, se on toiminnallista ja leikinomaista.

Toiminta tapahtuu erilaisissa lapsen oppimista ja leikkiä tukevissa toimintaympäristöissä ja se toteutuu erilaisissa ja erikokoisissa ryhmissä. 

Hollolassa alkuluokkien lapsiryhmät muodostetaan vuosittain lapsimäärän ja tilojen mukaan alueellisesti ja yksikkökohtaisesti.