Hälvälän ampumaradan ympäristölupahakemus, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta

Kategoria:
Takaisin

Uudelleen kuulutus

Asia
Hälvälän ampumaradan ympäristöluvassa määrätyt meluntorjunnan ja
maaperän sekä pohjaveden suojelun suunnitelmat, Hollola

Hakemuksen mukainen toiminta
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta on täydentänyt Hälvälän
ampumaradan toimintaa koskevan ympäristöluvan (Nro YSO/107/2009) lupamääräysten
3. ja 4. mukaisia maaperän ja pohjaveden suojelusuunnitelmia
sekä lupamääräyksen 8. mukaista meluntorjuntasuunnitelmaa siviilikäytössä
olevien ratojen osalta. Suunnitelmat koskevat 150 m ja 300 m kivääriratoja,
hirvirataa, pienoiskiväärirataa, villikarju-/olympiakiväärirataa,
ampumahiihtorataa, pistoolirataa ja tilannerataa. Puolustusvoimien sotilaskoulutustoiminnan
päätyttyä (31.12.2024 mennessä), edellä mainitut radat
jäävät siviilitoimijoiden käyttöön toistaiseksi.

Suunnitelmat maaperän ja pohjaveden suojaamiseksi:
- Kivääriratojen (150 m ja 300 m) rata-alueiden vesien hallintaa parannetaan
siten, että rata-alueilla muodostuvat vedet ohjautuvat läheiseen
pintavesilampeen.
- Hirviradoille asennetaan pohjavesiputki tai suotosalaoja. Iskemäkohtien
poistoa ja maaperän suojausrakenteita ei esitetä tehtäviksi, vaan niiden
tarve arvioitaisiin tarkkailutulosten perusteella erikseen.
- Pistooliradan (25 m) taustavallin pintaan asennetaan kumimatto siten,
etteivät sade- ja sulamisvedet tavoita ja liuota iskemäkohdan metalleja.
- Tilanneradan taustavallin etupuolelle rakennetaan salaoja, josta vedet
johdetaan tarkkailukaivoon.
- Pienoiskivääriradalle, villikarju-/olympiakivääriradalle ja ampumahiihtoradalle
esitetään iskemäkohtien poistoa ja luotiloukkurakenteita tai vaihtoehtoisesti
kumimattoja luoteja poistamatta.
- Pohjaveden tarkkailua tehostetaan asentamalla kolme uutta havaintoputkea.
Pohjaveden tarkkailua tehdään ensimmäisen vuoden aikana
kolme kertaa ja jatkossa kerran vuodessa. Näytteistä analysoidaan veden
mukana kulkeutuvien ampumaratametallien (lyijy, antimoni, kupari
ja sinkki) liukoiset pitoisuudet sekä pH.
2
- Rakentamistöiden yhteydessä poistettavista iskemäkohdista tehdään
ilmoitus Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Suunnitelma ampumaratamelun vähentämiseksi:
- Hirviratojen (100 m) ampumakatosten eteen rakennetaan akustisella
vaimennuksella varustetut sivuseinäkkeet ja kattolippa. Vastaavanlaisella
siirrettävällä umpinaisella katosrakenteella torjutaan myös hirviratojen
75 m ammuntojen melua. Muille radoille ei meluntorjuntatoimenpiteitä
suunnitelmassa esitetä tehtäviksi.

Toiminnan sijainti
Hälvälän ampumarata Hollolan kunnan Hälvälän kylässä kiinteistöllä, jonka
kiinteistötunnus on 98-408-1-143.

Kuulutuksen ja täydennysasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 18.9.–18.10.2017 Hollolan kunnan ilmoitustaululla.
Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa
osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Täydennysasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Hollolan kunnanvirastossa
(Virastotie 3).

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan
tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla
on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, sekä kiinteistön nimi,
RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen
asian nimi sekä Dnro ESAVI/4455/2016.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 18.10.2017 ensisijaisesti
sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus
tai kirjallisina postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue,
PL 150, 13101 Hämeenlinna) tai sähköisesti (ymparistoluvat.
etela@avi.fi).

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös
kiinteistön mahdollisille muille haltijoille. Aiemmin (17.1.–16.2.2017) asiasta
aluehallintovirastolle jätetyt muistutukset ja mielipiteet huomioidaan päätöstä
annettaessa, eikä niitä tarvitse aluehallintovirastolle uudelleen toimittaa.
Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Sanna Seppälä, puh. 0295 016 432
Ympäristöneuvos Päivi Vilenius, puh. 0295 016 308
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

Julkaistu: 18.09.2017 00.01