Hämeen ELY-keskukselta lausunto kierrätyspuiston YVA-ohjelmasta

Takaisin

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy ja kumppanit suunnittelevat uuden seudullisen jätteenkäsittelyalueen perustamista. Kierrätyspuiston sijaintipaikaksi on ehdolla neljä aluetta, joista yksi sijaitsee Hollolassa ja kolme Orimattilassa.

hankevaihtoehtojen sijainti

Arviointiohjelman mukaan suunnitellun kierrätyspuiston toimintaan sisältyy jätemateriaalien vastaanotto ja käsittely, kierrätys sekä uusioraakaaineiden ja tuotteiden valmistus.

Yleisesti huomioitavaa vaikutusten arvioinnissa

Yleisesti ELY-keskus lausuu, että hankealueiden vaikutuspiirissä on erilaisia arvokkaita luontokohteita, joiden vaikutusten arviointiin tulee varata riittävästi resursseja. Arkeologiseen kulttuuriperintöön on syytä kiinnittää esitettyä suurempaa huomiota. Jätehuoltotoiminnot voivat synnyttää sellaisia hajuvaikutuksia, joilla on lähialueille merkittäviä vaikutuksia tai ainakaan niiden merkittävyydestä ei ole tässä vaiheessa vielä selvyyttä.

Toiminnan pintavesivaikutukset ja erityisesti vaikutukset kalastoon voivat kohteissa muodostua merkittäviksi. Rakentamisvaiheen vaikutusten arvioinnin laajuuteen tulee kiinnittää suurempaa huomiota, jotta vaikutukset elinkaaren eri aikoina tulevat riittävästä kuvattua.

Mielipiteissä korostuvat sijainti lähellä asutusta ja muuta yritys- tai elinkeinotoimintaa

Hollolan kehätien vaihtoehdosta jätetyissä mielipiteissä korostetaan, että vaikutusalueella on runsaasti asutusta, vaikutusalueella on uusia asuinalueita ja suunnitelmissa laajentaa olemassa olevia alueita. Yhteisvaikutuksia aiheuttaisi uuden kehätien rakentaminen ja suunnitelmat uusista tieyhteyksistä Salpakankaan eteläisistä osista kehätielle.

Kierrätystoiminnan sijoittaminen alueelle on katsottu rajoittavan muunlaisen yritys- ja liiketoiminnan sijoittumista kehätien varteen. Toisaalta erässä mielipiteessä on katsottu, että kehätien melu- ja pölyhaitat ovat jätehuoltotoimintoja suuremmat ja kehätien rakentaminen on tehnyt alueen sopivaksi teollista toimintaa varten.

Myös haittoja nykyiselle hankealueen läheiselle maataloustuotannolle ja muulle elinkeinon harjoittamiselle on mielipiteissä kuvattu. Toiminta vaikuttaisi kielteisesti muun muassa luonnonmukaiseen viljelyyn, hunajan- ja mansikantuotantoon, hevosvalmennukseen ja kiinteistön vuokraustoimintaan. Vaikutusalueella sijaitseva Melkaanoja on tärkeä elinympäristö ja luonnontilainen noro. Se laskee Koivusillanjokeen, joka on maakunnallisesti arvokas luontokohde. Eräässä mielipiteessä on todettu, että raskaan liikenteen kulkeminen Koskimyllyntien kautta tulisi kokonaan estää.

Lue lausunto ja Lahden seudun kierrätyspuistohankkeesta klikkaamalla tätä.

Kunnan koostesivu Lahden seudun kierrätyspuisto

Julkaistu: 02.04.2019 12.45