Hedelmätarhan lammen tutkimukset laajenevat

Takaisin

Hedelmätarhan lampi on voinut huonosti jo pitkään ja sen syitä selvitetään tutkimushankkeiden avulla. Vesien näytteidenotto on alkanut syksyllä 2022. Tuloksista tiedotetaan kunnan kanavien kautta.

Hedelmätarhan lampi

Hedelmätarhanlammen tilan selviäminen tarvitsee tutkimuksia

Terveydensuojeluviranomainen ei ole suositellut Hedelmätarhan lampea uimiseen bakteeriongelmien vuoksi, eikä lampi ole ollut uimakäytössä. Syksyllä 2021 tehtyjen alustavien selvitysten mukaan lampea ja siihen johtavaa puroa kuormittavat paikoin korkeat bakteeripitoisuudet ja myös rehevöittävinä ravinteina tunnetut fosfori ja typpi ovat koholla. Tämän vuoksi pelkkä lammen ruoppaus ei tule riittämään lammen tilan parantamiseksi ennalleen. Koska lammen tilan heikkeneminen on mahdollisesti monen tekijän yhteisvaikutusta, tarvitaan lisätutkimuksia ennen luotettavien johtopäätösten saamista ja mahdollisten toimenpiteiden päättämistä. Tämän vuoksi lampi ei tule olemaan uimarantakäytössä myöskään vuonna 2023.  

Koivusillanjoen kuormituksen selvityshanke

Hedelmätarhan lammen vedet laskevat Koivusillanjokeen ja tätä kautta lammen vesi vaikuttaa Porvoonjokeen ja aina mereen asti. Noin vuoden kestävässä hankkeessa selvitetään jokeen ja osin myös lampeen kohdistuvaa kuormitusta. Koivusillanjoen kuormituksen selvityshanketta tekee Kymijoen Vesi ja Ympäristö Oy. Hanketta rahoittavat Hämeen ELY-keskus ja Hollolan kunta. Hankkeen yhteyshenkilönä toimii vs. ympäristötarkastaja Markit Likolammi.

Salpakankaan viemäriylivuotohanke

Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää mahdollisia viemäriylivuotoja ja haitallisten aineiden vesistöön kulkeutumista. Salpakankaan viemäriylivuotohankkeessa Hedelmätarhan lampi on nostettu erityiseksi herkäksi kohteeksi, johon tutkimuksia kohdistetaan. Hulevedet ovat yksi mahdollinen syy lammen heikentyneeseen tilaan ja ne sisältävät yleensä runsaasti bakteereita ja muita haitta-aineita. Hankkeen ympäristötutkimuksia tekee Sitowise Oy. Hanke on saanut Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta ympäristöministeriön rahoitusta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Yhteyshenkilö: vesihuoltopäällikkö Riikka Johansson, Hedelmätarhan osalta projektikoordinaattori Annariina Keto. Lisätietoja: Salpakankaan-viemariylivuotohanke-kaynnistyy

Julkaistu: 03.10.2022 16.42