Hedelmätarhan lammen tutkimuksia jatketaan vuonna 2022

Takaisin

Luotettavan kuvan saamiseksi Hedelmätarhan lammen kunnostussuunnitelmaa on tarpeen täydentää lisätutkimuksilla. Lampea ei ylläpidetä yleisenä uimarantana kesäkaudella 2022.

Hedelmätarhan lampi

Hedelmätarhan lammella lähiympäristöineen on merkittävää virkistyskäyttö- ja vesiensuojeluarvoa. Lammella on kunnan yleinen uimaranta, jonka veden laatu on kuitenkin heikentynyt viime vuosina, eikä terveydensuojeluviranomainen ole suositellut uimista kesällä 2021. Pohjavesilähteinen lampi on myös kasvamassa umpeen.

Hollolan vesistövision 2020-2025 (kunnanhallitus 25.11.2019) mukaisesti Hedelmätarhan lammelle laadittiin kunnostussuunnitelma syksyn 2021 aikana. Kunnostussuunnitelman tavoitteena oli koota yhteen Hedelmätarhan lammesta saatavilla oleva tutkimustieto ja tunnistaa lammen tilaan vaikuttavat tekijät. Hedelmätarhan lammen valuma-alue määritettiin ja hulevesien merkitystä lammen ulkoisena kuormittajana pyrittiin arvioimaan maastokäynnin ja näytteenottojen perusteella.

Lammen veden laatua on aiemmin tarkkailtu ainoastaan uimarannan kesäaikaisen mikrobiologisen laadun selvittämiseksi, joten veden laatua selvitettiin laajemmin syyskuussa 2021 toteutetulla näytteenotolla. Lammen tulo- ja lähtöuomasta otettavien vesinäytteiden sekä virtausmittausten avulla pyrittiin arvioimaan lammen ulkoisen- ja sisäisen kuormituksen osuuksia ja vesitasetta. Mahdollista niittosuunnitelmaa varten Hedelmätarhan lammen kasvillisuus kartoitettiin ja samalla kartoitettiin myös lammen syvyysvyöhykkeet. 

Koska Hedelmätarhan lammella ei ole aiemmin toteutettu tarkempaa veden laadun seurantaa, perustuvat kunnostussuunnitelmassa tehdyt johtopäätökset pitkälti vain yhden näytteenottokerran tuloksiin, jotka kuvastavat juuri sen hetkistä tilannetta. Ainoastaan uimaveden kesäaikaista hygieenistä laatua on seurattu lammella pidempään. Tämän vuoksi on päätetty jatkaa näytteenottoa eri vuoden aikoina erilaisissa valumaolosuhteissa, jotta saadaan luotettavampi kuva Hedelmätarhan lammen tilasta sekä siihen kohdistuvasta kuormituksesta ja niiden lähteistä.

Jatkotutkimusten tulosten perusteella täydennetään kunnostussuunnitelmaa ja päätetään jatkotoimenpiteet. Vaihtoehtoina on säilyttää lampi ympäristöineen lähivirkistysalueena tai uimaveden laatuvaatimukset täyttävänä yleisenä uimarantana. Kesäkautena 2022 ja mahdollisten kunnostustoimenpiteiden aikana lampea ei ylläpidetä yleisenä uimarantana.

 

Lisätietoja:

Hollolan vesihuoltopäällikkö Riikka Johansson, riikka.johansson @hollola.fi

Hollolan ympäristösihteeri Kirsi Järvinen, kirsi.m.jarvinen @hollola.fi

Hollolan kuntatekniikan päällikkö Sauli Tiensuu, sauli.tiensuu @hollola.fi

Julkaistu: 17.11.2021 11.50