Henkilöstö mukaan strategian valmisteluun!

Kuntalain mukaan henkilöstöpolitiikka yksi asioista, joka tulee ottaa huomioon kuntastrategiassa. Yksi huomioitavista asioista on kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Työantajana kunnalla on lakisääteinen vastuu huolehtia henkilöstönsä työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta. Velvollisuus edistää kuntalaisten hyvinvointia ja henkilöstön työhyvinvointia pitävät sisällään paljon samoja elementtejä, mutta hieman eri näkökulmista. Henkilöstöpolitiikka pitää sisällään mm. ne painopisteet ja toimenpiteet, joilla edistetään ja varmistetaan työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden toteutuminen kunnassa. Nämä eivät ole millään tavalla ristiriidassa kunnan muiden tavoitteiden ja strategisten valintojen kanssa, vaan tukevat niitä. Tänä päivänä tunnustetaan jo laajasti se tosiasia, että henkilöstö on merkittävin voimavara, joka mahdollistaa näiden muiden tavoitteiden toteutumisen.

Henkilöstö nykyisessä startegiassa

Hollolassa on jo nykyisessäkin strategiassa yhtenä neljästä tavoitteesta hyvinvoiva, osaava ja työstä innostunut henkilöstö. Kriittisiksi menestystekijöiksi on valittu seuraavat asiat:

- kaikki arvioivat ja kehittävät
- hyvät työyhteisötaidot, osaaminen ja laadukas esimiestyö
- Vetovoimainen työnantaja


Edellä mainitut asiat ovat hyvin laajoja kokonaisuuksia, joten kunnalla on erikseen vielä henkilöstöohjelma, jota monessa kunnassa kutsutaan myös henkilöstöstrategiaksi. Siinä tarkennetaan strategian pohjalta valtuuston valitsemia ja tärkeäksi näkemiä tavoitteita ja painopistealueita, joilla kunnan ylin päättäväelin haluaa osoittaa henkilöstön tärkeyttä ja jolla se haluaa varmistaa henkilöstön työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden toteutumisen.

Henkilöstö oman työnsä asiantuntijana

On paljon tutkittua tietoa siitä, kuinka suuri merkitys työhyvinvointiin, jaksamiseen ja sitä kautta työn tuloksellisuuteen on sillä, että  henkilöstö otetaan jo varhaisessa vaiheessa mukaan oman työnsä suunnitteluun. Henkilöstöhän tuntee itse parhaiten oman työnsä ja siihen arjessa vaikuttavat asiat.

Kuntien henkilöstöön kohdistuu tänä päivänä merkittäviä haasteita ja odotuksia, jotka jokainen varmasti jo tunnistaa omassa työssään. Kuntiin kohdistuu paljon lainsäädännöllisiä vaatimuksia sekä uudistuksia, jotka pakottavat myös kunnat ja kuntien henkilöstön vahvasti uudistumaan ja tekemään työtään eri tavalla. Toimintaympäristö on jo nyt muuttunut ja tulee edelleen muuttumaan merkittävästi. Kuntalaisetkin haastavat jo selkeästi kuntaa uudistumaan ja hakemaan uusia vaikuttamiskanavia ja tapoja tarjota palveluja. Some ja digitalisaatio ovat jo asioita, joihin henkilöstön tulisi tarttua. Samalla tulee kuitenkin vielä huomioida ne kuntalaiset ja asiakkaat, jotka eivät ole digi- ja somemurroksessa mukana. Maakuntauudistus tulee myös muuttamaan kuntien roolia sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyessä maakuntien hoidettavaksi. Tässä asiassa on Hollolassa jo toimittu etupainotteisesti, kun tämän vuoden alussa yli puolet kunnan henkilöstöstä siirtyi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palvelukseen. Maakuntauudistuksella ei siis suoranaisesi ole  vaikutusta Hollolan kunnan nykyiseen henkilöstöön, koska kunnasta ei tule siirtymään henkilöstöä maakuntaan.

Henkilöstö strategiatyössä osallisena

Toimintaympäristö on siis muuttunut ja muuttuu edelleen merkittävästi tulevina vuosina. Henkilöstön arvokasta osaamista ja näkemyksiä tarvitaan kiistatta uuden kuntastrategian valmistelussa ja vastaavasti henkilöstö tarvitsee työlleen valtuuston asettamia strategisia linjauksia, joilla osoitetaan suunta, johon  valtuusto haluaa toimintaa ohjata ja mitä pidetään toiminnan kannalta tärkeänä. Tämän vuoksi Hollolan uuden strategian valmisteluun on jo alkuvaiheessa otettu henkilöstö vahvasti mukaan. Henkilöstö on jo voinut osallistua Hollolan kunnan vahvuuksien, mahdollisuuksien, uhkien ja heikkouksien tunnistamisessa. Henkilöstölle järjestetään syys-lokakuussa työpajoja, joissa henkilöstö pääsee vaikuttamaan strategian valmisteluun. Lisäksi henkilöstölle tehdään kyselyjä sekä annetaan mahdollisuuksia kommentoida strategiaa valmistelun eri vaiheissa. Vuonna 2018 hyväksytyn strategian pohjalta käynnistetään henkilöstöohjelman laadinta, johon henkilöstö tullaan myös vahvasti osallistamaan.

Hollolassa 22.9.2017

Anja Brofeldt

henkilöstöjohtaja