Hollola kehottaa liittymään vesi- ja viemäriverkostoihin

Takaisin

Hollolan vesihuoltolaitoksella on kunnan hyväksymä toiminta-alue ja laaja vesi- ja jätevesiverkosto, joilla taataan ihmisille riittävä ja hyvä juomavesi sekä asianmukainen jäteveden käsittely. Suhteessa verkostopituuteen, liittyjämäärässä on kuitenkin parantamisen varaa, koska verkostojen varsilla on vielä paljon niihin liittymättömiä kiinteistöjä.

Kunta on vesihuollon toiminta-alueen hyväksyessään määrittänyt, että ko. alueella kiinteistöjen liittäminen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Vesi- ja jätevesiverkostoja on rakennettu myös alueille, joilla on ollut paljon talousveden laatuongelmia tai terveyden- ja ympäristönsuojelullisista syistä on nähty hyötyä keskitetystä kunnallisesta jätevedenkäsittelystä. 
 
Hollolan kunta haluaa ympäristöpääkaupunkivuotena tehdä monenlaisia ympäristötekoja. Tämä kiinteistöjen vesihuollon tiedotus- ja kehotuskampanja on yksi niistä. 
 
Hollolassa selvitettiin verkostoon liittymättömien määrä
 
Vesihuoltolain mukaan toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen tulee lähtökohtaisesti liittyä vesihuoltoverkostoihin. Keväällä 2020 Hollolan kunta teetti opinnäytetyönä selvityksen, jonka mukaan vesihuollon toiminta-alueelta löytyy noin 240 kiinteistöä, jota ei ole liitetty rakennettuun vesi- ja/tai viemäriverkostoon. Opinnäytetyössä tehtiin myös ympäristöriskianalyysi, jossa liittymättömille kiinteistöille annettiin ”riskipisteet” sen mukaan, sijaitseeko se pohjavesi- ranta- ja/tai tiheästi rakentuneella tilastollisella taajama-alueella. Lisäksi analyysissä on huomioitu vedenottamot, uimarannat sekä taajamien lievealueet. 
 
Tämän selvityksen pohjalta Hollolan kunnan vesihuoltolaitos sekä ympäristönsuojeluviranomainen lähestyy liittymättömiä kiinteistöjä kirjeitse vuoden 2021 aikana. Ensin kirje lähtee ympäristöriskianalyysissä korkeimmat pisteet saaneille kiinteistöille ja sen jälkeen lähestytään muita liittymättömiä kiinteistöjä. 
 
Mitä ja miten kiinteistön omistajan tulee toimia?
 
Jos kiinteistösi sijaitsee toiminta-alueella, jonne on jo rakennettu vesi- ja viemäriverkostot, liittymisestä voi sopia Lahti Aqua Oy:n kanssa, joka hoitaa Hollolan vesihuoltolaitoksen käytännön toiminnan. 
 
Liittymisestä voi hakea vapautusta tietyin perustein kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Vapautuksen voi saada mm., jos kiinteistöllä on kantovesi. 
 
Kiinteistöille lähetettävässä kirjeessä annetaan tarkemmat toimintaohjeet sekä määräaika asioiden edistämiselle. Tarvittaessa viranomainen ottaa käyttöön hallintolain pakkokeinot kiinteistöjen liittämiseksi. 
 
Miksi verkostoon tulee liittyä?

Yksityiskaivoissa on ollut paljon talousveden laatuongelmia, eikä kiinteistökohtaista jätevedenkäsittelyä ole välttämättä tehostettu ajan tasalle. Vesi- ja viemäriverkostoon liittymällä pääsee helpoiten näistä ongelmista.  
 
Hollolan vesihuoltolaitoksen tulee huolehtia vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti, mikä vaikeutuu osaltaan verkostoihin liittymättömien kiinteistöjen vuoksi. Kaikki vesihuoltotoiminnan kulut katetaan asiakkailta perittävin liittymis- ja käyttömaksutuloin. Tällöin on epätasa-arvoista jo liittyneitä kiinteistöjä kohtaan, että osa jo verkostojen varsilla ja toiminta-alueella sijaitsevista kiinteistöistä ei ole liittynyt ilman myönnettyä vapautusta.  
 
Useissa kunnissa on tehty samantyyppisiä kehotushankkeita, jotta kiinteistöjä saadaan vesihuoltolain mukaisesti liittymään vesi- ja viemäriverkostoihin toiminta-alueella. 
 
 
Lisätietoja: 
 
Annariina Keto 
projektikoordinaattori 
Annariina.keto@hollola.fi  
044 780 1225 
 
Riikka Johansson 
vesihuoltopäällikkö 
Riikka.johansson@hollola.fi 
044 780 1182   
 
Ulla Lehtinen 
ympäristötarkastaja (virassa 31.1.2021 asti) 
ulla.tt.lehtinen@hollola.fi 
044 780 1510 
 
www.hollola.fi/vesihuolto 
Vesihuoltolaki (finlex)  

Julkaistu: 20.01.2021 09.00