Hollola oli mukana kuntapäättäjäkyselyssä

Takaisin

Hollolan kunta oli mukana yhtenä kuntana kuntapäättäjäkyselyssä, joka tehtiin osana Kuntaliiton Erilaistuva KuntaSuomi 2025 -tutkimusohjelmaa.

Kuntaliiton ja Åbo Akademin tekemässä tutkimuksessa, joka käsitteli kuntien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden toimintaa ja asenteita 2020, tarkasteltiin keskeisten kuntapäättäjien, valtuutettujen, hallituksen jäsenten ja johtavien viranhaltijoiden, näkemyksiä kunnallisesta päätöksenteosta, kunnan toimintaedellytyksistä ja kunnan toiminnan kehittämisestä.
Mukana tutkimuksessa oli 42 suomalaista kuntaa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 812 henkilöä ja vastausprosentti oli 40,6. Hollolassa kyselyyn vastasi 21 luottamushenkilöä ja kolme viranhaltijaa.

Tutkimustuloksia vertailtiin soveltuvin osin Kuntaliiton aikaisempien tutkimusohjelmien yhteydessä ajanjaksolla 1995-2017 toteutettujen vastaavien päättäjätutkimusten tuloksiin.

Häirintä kasvava
huolenaihe

Kuntaliiton julkaiseman tiedotteen mukaan tutkimustuloksissa näkyi se, että luottamushenkilöiden arviot luottamushenkilötyöstä ja päätöksenteosta olivat pääosin myönteisiä, mutta kuntapäättäjiin kohdistuva häirintä on kasvava huolenaihe.

Vajaa kolmannes (31,5 prosenttia) vastaajista raportoi kokeneensa häirintää työnsä tai luottamustehtävänsä johdosta. Häirintä nousi esille myös kysyttäessä näkemyksiä siitä, miksi ihmiset eivät halua asettua ehdolle kuntavaaleissa.

Kuntalaisten
tuki auttaa

Kuntapäättäjien selvän enemmistön mielestä kuntalaisten tuki edesauttaa omaa toimintaa luottamushenkilönä. Myönteisimmin kuntapäättäjät suhtautuivat yhteiskehittämisen lisäämiseen yhdessä palvelun käyttäjien kanssa.

Arviot kuntalaisten ja luottamushenkilöiden välisestä ilmapiiristä olivat parantuneet jonkin verran vuodesta 2017 ja selkeästi vuodesta 2015.

Eniten vaikutusvaltaa
budjettiin ja strategiaan

Vaikka kuntiin on kohdistunut viime vuosikymmeninä paljon erilaisia uudistuksia, luottamushenkilöiden arviot muun muassa valtarakenteista ja päätöksentekoilmapiiristä ovat pysyneet keskimäärin hyvin vakaina tarkastellun 25-vuotisen ajanjakson 1995–2020 aikana.

Kuntapäättäjien arvioiden mukaan muun muassa kunnanhallituksella, kunnanjohtajalla sekä kunnanhallituksen puheenjohtajalla on eniten vaikutusvaltaa kunnan poliittisessa päätöksenteossa.

Asiakysymyksistä luottamushenkilöt arvioivat voivansa vaikuttaa eniten kuntastrategiaan ja budjettiin, vähiten maakunnallisiin asioihin sekä kunnan ja valtion väliseen suhteeseen.
Suhtautuminen kunnallisen demokratian kehittämiseen jakaa kunnallisia päätöksentekijöitä melko vahvasti. Tämä huomio koskee sekä edustuksellisen että suoran demokratian kehittämistä.

Koko tutkimus löytyy Kuntaliiton julkaisuista täältä 

Julkaistu: 22.06.2022 14.05