Hollola teki hyvän tuloksen viime vuonna

Kategoria:
Takaisin

Paassillan yritysalue

Hollolan tulos 5,3 milj. euroa ylijäämäinen

Hollolan kunnanhallitus käsittelee 27.3.2017 kokouksessaan tilinpäätöksen vuodelta 2016.

Hollolan ja Hämeenkosken kuntaliitoksen jälkeinen ensimmäinen tilinpäätös toteutui selvästi ennakoitua parempana. Kunnan tilinpäätös osoittaa 5,3 milj. euron ylijäämää, mikä on muutettua talousarviota n. 6,5 milj. euroa parempi. Alkuperäinen talousarvio vuodelle 2016 laadittiin n. 0,8 milj. euroa alijäämäiseksi ja valtuuston hyväksymien talousarviomuutosten jälkeen talousarvio oli n. 1,3 milj. euroa alijäämäinen. Taseeseen kertynyt ylijäämä kasvoi 17,9 milj. euroon.

Kuntaliitoksen vuoksi toimintatuottojen ja kulujen vertailu on vaikeaa eikä tarkkoja vertailulaskelmia ole voitu laatia. Taseen osalta vertailutietona toimii puolestaan 1.1.2016 laadittu avaava tase.

Toimintakulujen toteutuma oli n. 199,5 milj. euroa.  Henkilöstökulut pienentyivät merkittävästi, mutta suurin osa pienentymisestä johtuu Kärkölän sivistyspalveluiden siirtymisestä Kärkölän kunnan itsensä hoidettavaksi 1.1.2016 alkaen. Henkilöstökulut jäivät talousarvion henkilöstökuluja alhaisemmiksi, mihin vaikutti mm. kiky-sopimuksen tuoma lomarahojen leikkaus. Toimintatuottojen toteutuma oli n. 85,8 milj. euroa sisältäen mm. yhdistymisavustuksen ensimmäisen erän, 1,2 milj. euroa.

Henkilöstömäärä pieneni 83 henkilöllä eli n. 4,5 % (4,4 % vuonna 2015).

Toimintakatteen eli nettomenojen osoittama alijäämän pienentyi, toimintakate parani n. 1,9 % eli n. 2,2 milj. euroa.

Verotulojen kasvu jäi edelleen varsin vaimeaksi. Verotulot kasvoivat yhteensä vain n. 0,5 milj. euroa eli 0,5 %. Kunnallisverot kasvoivat n. 1,2 milj. euroa (1,4 %) ja kehitys oli näin ollen edellistä vuotta parempi. Yhteisöverotuotto väheni edelliseen vuoteen nähden n. 23,1 % yhteisövero-tuoton määräaikaisen jako-osuuden poistumisesta johtuen eli n. 825 t euroa. Kiinteistöverot kasvoivat 2,4 % eli n. 124 t euroa.  

Valtionosuudet kasvoivat voimakkaasti vuodelle 2016, peräti 3,8 milj. euroa eli n. 11,9 %. Verorahoitus kokonaisuutena kasvoi n. 4,3 milj. euroa eli n. 3,5 % ja riitti selvästi kattamaan nettomenojen kasvun.

Vuosikate parani selvästi edelliseen vuoteen nähden n.76 % (5,5 milj. euroa) ollen n. 12,7milj. eur (v. 2015 n. 7,3 milj.)  Vuosikate/poistot –tunnusluvun arvo on  171,7% (v. 2015 n.  %). Poistot jäivät talousarviossa arvioitua pienemmäksi. Asukaskohtainen vuosikate parani ja oli 534 euroa/asukas.

Investointitaso säilyi korkeana myös vuonna 2016, ollen kuitenkin edellistä vuotta hieman maltillisempi, n. 10 milj. euroa. 

Kaikki toimialat alittivat talousarvionsa ja sekä Peruspalvelukeskus Oivan että Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän kustannukset jäivät alle arvioidun. Hollolan kunnan maksuosuudet kasvoivat kuitenkin yhteensä n. 1,5 milj. euroa (2,2 %), mutta kasvu oli maltillinen.

Uutta pitkäaikaista lainaa otettiin edellisvuotta vähemmän, yhteensä 8 milj. euroa. Lainaa otettiin vähemmän myös kuin mitä talousarviossa (13 milj. eur) oli arvioitu. Pitkäaikaista lainaa lyhennettiin n. 8,6 milj. euroa. Asukaskohtainen lainamäärä on avaavasta taseesta hieman pienentynyt 2 607 euroon. Lainakanta pienentyi avaavan taseen tilanteeseen nähden n. 1 milj. euroa

Väestö ei kasvanut vuonna 2016 lainkaan vaan asukasluku pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 121 henkilöllä.

Vuonna 2016 kuntakeskuksessa oli käynnissä laajoja rakennushankkeita: Heinsuon koulu, Prisma ja Keskuskadun Lahden asuntotalojen 6. kerroksinen vuokrakerrostalohanke. Uusi paloasema valmistui syyskuussa Paassillan uudelle yritysalueelle.

Huhtikuussa saatiin tärkeä päätös: Lahden eteläinen kehätien toteutus vuosina 2018-2021 varmistui, mikä antaa myös Hollolalle mahdollisuuksia kehittää kunnan elinvoimaa.

Taloutta on määrätietoisesti sopeutettu useiden alijäämäisten vuosien ajan. Tästä huolimatta on tiedostettava, että sopeuttamispaineet ja talouden haasteet eivät edelleenkään ole poistuneet eivätkä tulevat vuodet ole tuomassa helpotusta tilanteeseen. Tämä on huomioitu myös osana Hollolan kunnan tulevaisuutta pohdittaessa. Suomen talouden ja kuntatalouden kannalta merkittävä muutos on valmisteilla oleva maakunta- ja sote-uudistus, joka tullee mullistamaan nykyisten kuntien toiminnan ja rahoituksen jo seuraavalla suunnitelmakaudella.

Vuodelle 2016 osui tekijöitä, joiden osalta ei voida vetää johtopäätelmiä talouden pysyvämmästä tasapainottumisesta. Erityisesti kiky-ohjelmaan ja kuntaliitokseen liittyvä kertaluonteiset vaikutukset poistuvat talouden pohjista tulevaisuudessa.

Viime vuoden tulos oli kuitenkin ajoituksellisesti tärkeä. Maakuntauudistus tulee muuttamaan kuntien rahoitusjärjestelmän kokonaisvaltaisesti. Koska kokonaisvaikutuksia on lähes mahdotonta ennakoida, on tärkeää, että kunnalla on jonkinlaista puskuria.

Vuoden 2017 talousarvio on hyväksytty 22 t euroa ylijäämäisenä. Menopaineita jo kuluvalle ja tuleville vuosille aiheuttaa edelleen epävarma yleinen taloudellinen tilanne sekä tuleva maakuntauudistus. Heikko väestökehitys luo haasteita tuleville vuosille mm. verotulokertymän kehitystä tarkasteltaessa.

Tärkeää on, että myös vuosien 2017-2018 tulos kyetään pitämään plussalla: tuloksella on vaikutusta kunnan taloudelliseen asemaan, koska järjestelmämuutoksen tasaus suhteutetaan uudistusta edeltävään kuntakohtaiseen tasapainoon.

Hollolassa 23.päivänä maaliskuuta 2017

Lisätietoja
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja                                          Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja
044 780 1400                                                                    044 780 1420

Julkaistu: 23.03.2017 10.04