Hollolan hyvinvointikyselyn 2020 tulokset

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Kunnan tehtävänä on seurata asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Tämä tarkoittaa erilaisen hyvinvointitiedon tuottamista esimerkiksi koulutustaustan tai asuinalueen mukaan. Tieto on pohjana kunnan vuosittaisten hyvinvointitavoitteiden asettamiselle. 

Hollolan kunta laatii tämän vuoden aikana laajan hyvinvointikertomuksen, joka on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä kunnassa kuluvan valtuustokauden 2017-2020 ajalta. Lisäksi laaja hyvinvointikertomus sisältää suunnitelman seuraavalle valtuustokaudelle 2021-2025. Kuntaisilta pyydettiin kyselyn avulla ideoita / ajatuksia miten hollolalaisten hyvinvointia voidaan parantaa. Sähköinen kysely oli avoinna 16.1.-10.2.2020 välisen ajan ja siihen saatiin yhteensä 449 vastausta. Vastaajien kesken arvottiin palkintoja.

Vastaajien taustatiedot

Vastaajista 85 % oli iältään 31-69 vuotiaita ja 60 % oli asunut Hollolassa yli 10 vuotta. 78 % vastaajista tunsi olevansa hollolalaisia. Vastaajien hyvinvointi koostuu eniten fyysisestä hyvinvoinnista (72 % vastaajista), mikä tarkoittaa esim. hyvää terveyttä ja kuntoa. Taloudellinen toimeentulo, sujuva arki ja elämän sisältö sekä henkinen hyvinvointi nousivat esille 58 %:lla vastaajista.

Miten kunta voi tukea parhaiten hyvinvoinnin edistämisessä?

Vastaajien mielestä kunta voi tukea parhaiten juuri fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä sekä elämän sisällön ja sujuvan arjen mahdollistamisessa. Käytännössä tämä tarkoittaa kunnan osalta mm. panostusta viihtyisään ja turvalliseen asuin- ja elinympäristöön sekä helposti saavutettaviin palveluihin. Vastaajien mielestä (75%) kunta voi parhaiten tukea omaehtoista ja vapaaehtoistoimintaa tarjoamalla maksuttomia kokoontumis- ja harrastustiloja. 

Asuinympäristö

Vastaajien mielestä Hollolassa toteutuu erityisen hyvin luonnon ja veden läheisyys sekä puistot ja ulkoilualueet. Heikoiten vastaajien mielestä asuinympäristössä toteutuu joukkoliikenteen yhteydet, vanhusystävällisyys sekä palveluiden saatavuus.

Liikunta-aktiivisuus

Kyselyyn vastasi yhteensä 449 henkilöä, joka edustaa 1,9 %:n joukkoa kuntalaisista. Vastaajista 3 kertaa tai enemmän viikossa liikkuvia oli 73 % ja puolestaan 2 kertaa tai vähemmän liikkuvia 27 % vastaajista. Luvuista voidaan todeta, että vastaajista valtaosa liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Vastaajista 70 % ulkoilee ja liikkuu luonnossa vapaa-aikana ja lisäksi suurimman osan mielestä asuinympäristö kannustaa liikkumaan.  

Vapaa-ajan palvelut  

Erityistä kiitosta vapaa-ajan palveluista saivat mm. Hollolan uimahallin toiminta, Hollolan pääkirjasto ja kahvila tapahtumineen, maksuttomat kunnan tilat järjestöille ja kuntalaisille sekä uudet kuntoportaat. Liikuntaolosuhteiden osalta vastaajat toivovat tykkilatua Hollolaan (kuten naapurikaupunki Lahdessa on), lisää yleisöluisteluvuoroja Hollolan jäähalliin sekä moottoriurheiluolosuhteiden parantamista. Kulttuurin osalta esille nousi kulttuuritilan puuttuminen Hollolasta sekä kulttuuritarjonnan vähyys.

Omaan ja perheen hyvinvointiin vaikuttavat palvelut ja osallistumiskanavat

Vastaajista 62 %:n mielestä suurin vaikutus omaan ja perheen hyvinvointiin on sosiaali- ja terveyspalveluiden löytyminen omasta kunnasta. Muita tärkeitä oman kunnan palveluita vastaajien mielestä ovat liikuntapalvelut (49%) sekä varhaiskasvatus ja perusopetus (45%). Vastaajista 56 % seuraa paikallislehtiä sekä käyttää sosiaalisen median eri kanavia, ja nämä ovat vastaajien mielestä mukavimpia kanavia osallistua, seurata ja vaikuttaa kunnan toimintaan.

Linkki tuloksiin: Hyvinvointikysely 2020 tulokset

Lisätietoja tarvittaessa:

Antti Anttonen

Hyvinvointikoordinaattori

Hollolan kunta 

 

 

Julkaistu: 27.02.2020 09.32