Hollolan kunnan hyvinvointiohjelma vuosille 2019-2021 hyväksytty

Taustaksi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tärkeimpiä tehtäviä. Kuntalaisten hyvinvointi on yhteydessä muun muassa kaavoitukseen, liikunta- ja muihin vapaa-ajan palveluihin ja viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön. Lainsäädäntö ohjaa kunnan hyvinvointityötä merkittävällä tavalla. Kuntalaki määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen kunnan keskeiseksi tehtäväksi ja Terveydenhuoltolaissa puolestaan määritellään kunnalle laajasti erilaisia tehtäviä, joiden tavoitteena on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.   

Hollolan kunnankin tehtävänä on seurata asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Tämä tarkoittaa erilaisten terveyttä ja hyvinvointia kuvaavien tietojen tuottamista, jonka pohjalta asetetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiset tavoitteet.

Hyvinvointiohjelma on yksi kuntastrategian toteuttamisohjelmista

Hyvinvointiohjelma on yksi kuntastrategian toteuttamisohjelmista, joka ohjaa kunnan hyvinvointipolitiikkaa. Tämän ohjelman avulla johdetaan, kehitetään ja ohjataan kunnassa tehtävää hyvinvointityötä. Kunnanvaltuusto hyväksyy ohjelman, arvio ja seuraa sen toteutumista vähintään kerran valtuustokauden aikana. Hyvinvointiohjelma on suunnitelmaosa kerran valtuustokaudessa laadittavasta laajasta hyvinvointikertomuksesta.

Kunnan eri palvelualueet (elinvoima-, hyvinvointi-, konsernipalvelut) sekä niiden sisällä olevat vastuualueet (esim. vapaa-aikapalvelut hyvinvoinnin palvelualueelta) huolehtivat toimenpiteiden käytännön toteutuksesta ja ovat olleet laatimassa myös tämän hyvinvointiohjelman toimenpiteitä.

Strategisesti merkittävät indikaattorit

Indikaattorien seuraaminen on tärkeää, sillä ne antavat tietoa hyvinvoinnin ja terveyden kehittymisestä ja mahdollistavat reagoinnin toimintaympäristön muutoksiin. Indikaattori on tilastollinen luku, jonka avulla voidaan laajaa tietoa tiivistää helpommin ymmärrettävään muotoon.

Näitä indikaattoreita ovat esimerkiksi huoltosuhde ja väestönkasvu, kunnan pienituloisuusaste sekä valtakunnallisesta kouluterveyskyselystä saadut indikaattoritiedot nuorten päihteiden käytöstä. Esimerkiksi huoltosuhdelukua voidaan käyttää poliittisen päätöksenteon apuna kaavoitus- ja rakentamisratkaisuissa tai vaikkapa arvioitaessa kunnallisen palvelujen tarpeita tai niiden sijoittamista. Kunnan hyvinvointityön näkökulmasta tämä suhdeluku kertoo siitä, että kunnan toimenpiteissä tulee huomioida entistä paremmin ikäihmisten ja lapsiperheiden tarpeet.  

Hyvinvointikyselyn avulla kuntalaiset mukaan hyvinvointityön suunnitteluun

Hyvinvointikysely toteutettiin huhtikuussa 2018 ja tämä antoi hyvän mahdollisuuden ottaa kuntalaiset mukaan kunnan hyvinvointityöhön. Kyselyyn vastasi yhteensä 318 henkilöä, joka on noin yksi prosentti Hollolan asukasmäärästä. Vastaajien hyvä lukumäärä kertoi myös osaltaan hollolalaisten halusta vaikuttaa kunnan hyvinvointityön suunnitteluun.

Kyselystä nousi esille, että suurimmalla osalla vastanneista on vähintään yksi harrastus tai muuta mielekästä tekemistä vapaa-ajalla. Tämän lisäksi asuinympäristö kannustaa liikkumaan ja vastaajat ovat erittäin tyytyväisiä kunnan liikuntapaikkoihin ja -olosuhteisiin. Sen sijaan palveluiden säilymisestä sivukylillä sekä luonnon rauhan säilymisestä ollaan huolissaan. Ohjattua harrastustoimintaa kaivataan kylille lisäksi nykyistä enemmän. 

Hyvinvoinnin edistäminen Hollolan uudessa kuntastrategiassa

Hollolan kuntastrategia 2018-2021 lähtee siitä ajatuksesta, että kuntalaiset pitävät Hollolan kuntaa hyvänä paikkana asua ja kunnalla on historiallisesti vahva identiteetti ja juuret. Strategia koostuu neljästä eri painopisteestä: Työn Hollola, Palvelujen Hollola, Tekemisen Hollola ja Asumisen Hollola. Näiden painopisteiden on tarkoitus edistää kuntalaisten hyvinvointia eri näkökulmista. Strategian keskiössä on hyvinvoiva kuntalainen, jonka mahdollistaa osaava, hyvinvoiva ja työstään innostunut henkilöstö sekä tasapainossa oleva kunnan talous.

Esimerkkejä hyvinvointiohjelman toimenpiteistä ja muut erillisohjelmat

Hyvinvointiohjelma sisältää paljon erilaisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on edistää laaja-alaisesti kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Näitä ovat esimerkiksi panostaminen asiakaspalveluun ja sen kehittäminen, terveysliikuntapalveluiden lisääminen eri väestöryhmille, nuorten päihdehaittojen ehkäisy, harrastusmahdollisuuksien lisääminen ja kuntalais- ja järjestöyhteistyön kehittäminen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön liittyy kuntastrategian lisäksi muita erillisohjelmia ja -suunnitelmia, jotka osaltaan ovat tukemassa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävää. Näitä ovat esimerkiksi Hollolan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 2017, Päijät-Hämeen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön toimintasuunnitelma 2018-2021 ja Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät-Hämeessä.

Miten tästä eteenpäin  

Hyvinvointikoordinaattorin tehtävänä on koordinoida hyvinvointiohjelman toteuttamista yhteistyössä kunnan hyvinvointityöryhmän kanssa. Kunnan hyvinvointiohjelman käytännön toteutuksen parantamiseksi nimetään lisäksi osallisuuden, järjestöyhteistyön ja tapahtumien edistämisen alatyöryhmä sekä asuin- ja elinympäristön edistämisen alatyöryhmä. Näiden ryhmien edustajat ovat kunnan viranhaltijoita kunnan eri palvelualueilta.

Järjestöjen rooli korostuu entisestään tulevina vuosina kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hollolan kunta pyrkii jatkossa tiivistämään entisestään vuoropuhelua ja yhteistyötä järjestöjen kanssa Seuraavat vuodet näyttävät suunnan, miten hyvin ohjelman toimenpiteitä pystytään toteuttamaan ja sitä kautta edistämään kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä.

Järjestöt ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämmässä roolissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja Hollolan kuntakin pyrkii olemaan järjestöystävällinen kunta, joka muun muassa pyrkii mahdollistamaan kuntalaisten aktiivisen osallistumisen, tarjoaa maksuttomia tiloja järjestöjen käyttöön käyttöön ja myöntää vuosittain rahallisia avustuksia järjestöille toiminnan tukemiseksi.   

Hyvää ja rauhallista joulun aikaa kaikille!

hyvinvointiterveisin,

Antti Anttonen

hyvinvointikoordinaattori

Linkit:

Hollolan kunnan hyvinvointiohjelma 2019-2021

 

  

Julkaistu: 20.12.2018 08.00