Hollolan kunnan liikuntapalvelu- ja liikkumiskyselyn tulokset

Kategoria: Liikunta
Takaisin

Miksi ja miten kyselyä tehtiin?

Kuntalaisten liikkumisolosuhteiden kehittäminen on tärkeä osa hyvinvointityötä. Hollolan kunnan tavoitteena on tukea kuntalaisten monipuolista liikkumista.
Kysely toteutettiin, jotta kunnan työntekijät ja päättäjät saisivat tietoa hollolaisten liikuntaa ja liikuntapalveluja koskevista näkemyksistä. Tavoitteena on kehittää liikuntapalveluja entistä suunnitelmallisemmin, ja tarjota kuntalaisten arkeen sopivia palveluita.

Kysely toteutettiin nettikyselynä 7.3.–31.3.2019 kunnan kotisivulla. Kyselyä markkinoitiin mm. kunnan eri sosiaalisen median kanavissa. Vastaajien kesken arvottiin hyvinvointiaiheisia palkintoja ja voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Kyselyyn vastasi 447 henkilöä.

Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään Lisää liikettä Hollolaan suunnitelman kirjoitustyössä, joka valmistuu syksyn 2019 aikana. 

Vastaajien ikä ja asuinpaikka

Suurin joukko kyselyyn vastanneista oli iältään 31-50 vuotta (46 %) 203 henkilöä ja toiseksi eniten vastaajia löytyi ikäryhmästä 51-69 vuotta (37 %) 166 henkilöä. Yli 70-vuotiaita vastaajia oli (10 %) 46 henkilöä  ja 30 vuotta ja sitä nuorempia vastaajia oli (7 %) 32 henkilöä. 

Vastaajista puolet (50 %) 222 henkilöä asui Salpakankaan (Kuntakeskus) alueella. Muilta alueilta kuin Hollolan kunnan kylistä, vastaajia oli (19 %) 87 henkilöä  ja Hämeenkosken alueelta  (13 %) 60 henkilöä.

Liikkuminen

Kyselyyn vastanneista (71 %) 317 henkilöä liikkui mieluummin omatoimisesti kuin ohjatussa ryhmässä, joita oli (29 %) 130 henkilöä vastaajista. Mieluisin liikuntamuoto (56 % vastaajista) oli kävely ja sauvakävely ja toisena lähes yhtä suosittuina olivat uinti, vesiliikunta ja pyöräily. Vastaajien omaa liikkumista lisäisi eniten liikuntapaikkojen sijainti lähellä kotia (56 % vastaajista), mahdollisuus hyödyntää liikuntaneuvontaa ja henkilökohtaista liikunnanohjausta (38 % vastaajista) sekä mahdollisuus osallistua liikuntatapahtumiin ja lajikokeiluihin (35 % vastaajista).

Ajan puute koettiin merkittävästi suurimpana liikuntaa rajoittavana tekijänä (peräti 50 % vastaajista). Muita liikuntaa rajoittavia tekijöitä olivat muun muassa terveydelliset syyt, liikuntakaverin puute ja oman motivaation puute.  

Liikuntapaikat

Suosituimpia liikuntapaikkoja olivat ulkoilu- ja hiihtoreitistöt (49 % vastaajista) sekä kevyen liikenteen väylät ja uimahalli (molemmat n. 40 % vastaajista). Kyselyyn vastanneista 59 % vastasi käyttävänsä kunnan liikuntapaikkoja viikoittain. Liikuntapaikan sijainti lähellä kotia vaikutti (60 %) vastaajista päätökseen käyttää ulkoilu- tai liikuntapaikkaa.

Lisäksi liikuntapaikan hyvä kunto  (53 % vastaajista) ja liikuntapaikan edullinen käyttömaksu (51 % vastaajista) olivat tärkeitä tekijöitä valittaessa käytettävää liikunta- tai ulkoilupaikkaa. Kyselyyn vastanneet olivat melko tyytyväisiä liikuntapaikkojen lukumäärään, käyttömaksujen tasoon, laatuun ja viihtyisyyteen.

Ohjattu liikunta

Minne lisää liikuntaa ja minkälaista?

Keskustaan ja Salpakankaalle: Muun muassa tanssia, venyttelyä ja joogaa, ohjattua ulkoliikuntaa ja kuntosalia sekä monipuolisempia vaihtoehtoja eri-ikäisille

Vesikansaan: joogaa, liikuntaa alle kouluikäisille, kuntosalia, monipuolisemmin liikuntaa aikuisille ja ulkokuntoiluvälineitä koululle

Muuta: Kukonkoivun nuorisoseuran talolle erilaisia tanssijumppia, Vähä-Tiilijärvelle puistojumppaa, Miekkiön Kisalaan ohjattuja liikuntaryhmiä, esim. lihashuolto, venyttely, kuntojumppa jne. ja Paimelaan liikuntaa lapsille ja nuorille

Yleisesti toivotaan lisää ilta-aikaan painottuvaa liikuntaa, erilaisia kokeiluja sekä matalan kynnyksen liikuntaa

kehittämisehdotuksia

Yleisesti:

 • Monipuolisemmat ja nykyaikaisemmat liikuntapalvelut
 • Laajemmat aikataulut: liikuntaa myös iltaisin ja viikonloppuisin, työikäisille työpäivän jälkeen
 • Kohtuulliset käyttömaksut

Vastaajien ehdottamia:

 • Kunnan tilojen (koulujen liikuntasalit) maksuttoman käytön jatkaminen esim. perheiden ja kaveriporukoiden yhteistä liikuntaa varten
 • Parantamalla ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitoa ja lisäämällä opasteita (mm. pysäköinti, reitit)
 • Paremmalla kohderyhmälähtöisellä markkinoinnilla, tiedottamisella ja tuotteistamisella kuntalaiset saavat olennaisen tiedon palveluista
 • Järjestämällä aikuiselle harrastusmahdollisuuden lapsen harrastuksen yhteyteen, lisäämällä perheliikuntaa tai järjestämällä lastenhoidon
 • Rakentamalla kevyen liikenteen väyliä ja parantamalla niiden kunnossapitoa
 • Varmistamalla esteettömyyden, esim. parkkipaikka ulko-ovien lähellä, hissit. Uimahalliin tarvittaisiin invapukuhuone ja sauna
 • Liikuntaa lähempänä kotia

Tiedottaminen ja viestintä

Vastaajat kertoivat useita erilaisia ilmoituskanavia, josta voi päätellä, että tiedottamisen tulisi olla monikanavaista. Lisäksi vastaajien yleinen toive on, että tiedon pitäisi olla ajantasaista, selkeää ja tarvittaessa myös kootusti saatavilla yhdestä paikasta.

Vastausten perusteella tärkeimmät ilmoituskanavat ja -keinot

Paperilla

 • Kotiin jaettava tiedote tai kausiohjelma esim. keväällä ja syksyllä
 • Esitteitä ja kausiohjelma liikuntapaikoille, kirjastoon, kauppoihin tms.

Sähköisenä

 • Palvelut koottuna kunnan nettisivuille yhteen paikkaan
 • Yhteinen ajankohtaisten asioiden tiedotuskanana someen (esim. liikuntapalvelujen oma Facebook-sivu)
 • Mahdollisuus tilata (kohdennettu) uutiskirje sähköpostiin

Linkki kyselyn tuloksien raporttiin. 

Lisätietoja tarvittaessa

Antti Anttonen

hyvinvointikoordinaattori 

Hollolan kunta 

 

Julkaistu: 23.04.2019 13.30