Hollolan kunnan talousarvioesitys 2020 alijäämäinen, mutta tulevaisuuteen panostetaan

Kategoria:
Takaisin

Hollolan kunnanhallitus käsittelee vuoden 2020 talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan 11.11.2019.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen ennakoidaan syyskuun osavuosikatsauksen jälkeen olevan 4,4 milj. euroa alijäämäinen, mikä on antanut haastavat lähtökohdat vuoden 2020 talousarviolle. Vuoden 2019 tilinpäätösennusteen alijäämään vaikuttavat merkittävästi sekä verotulojen jääminen arvioitua alhaisemmaksi että merkittävästi ylittyvät PHHYKY maksuosuudet, joiden määrä ylittää alkuperäisen talousarvion n. 3,5 milj. eurolla. Kasvu edellisvuoteen nähden on 5,2 milj. euroa.

Kunnanjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2020 osoittaa -1,1 milj. euron alijäämää, mikä on n. 3,3 milj. euroa kuluvan vuoden tilinpäätösennustetta parempi.

Hollolan kunnan toimintamenot vuonna 2019 ovat yhteensä noin 157,8 milj. euroa ja kasvavat 2,3 % (3,4 milj. eur). Nettomenot (=toimintakatteen alijäämä) kasvavat vuoden 2019 tilinpäätösennusteeseen nähden 2,7 % Menoja kasvattavat henkilöstömenojen arvioitu kasvu, strategian mukaiset painotukset toimintaan sekä sote-menojen kasvu. PHHYKY-maksuosuuksiin on arvioitu 1 prosentin (1,1 milj. eur) kasvu vuoden 2019 viimeisimpään ennusteeseen nähden (maksuosuudet yht. n. 76 milj. eur).

Verorahoituksen kehitys kuitenkin positiivinen – veroja ei koroteta

Vuoden 2020 kunnallisveron tuotoksi on arvioitu 86,2 milj. euroa, mikä on n. 3,1 milj. eur (3,7 %) vuoden 2019 tilinpäätösennustetta ja muutettua talousarviota suurempi. Hollolan kunnan yhteisö-veron tuotoksi vuonna 2020 on arvioitu 3 milj. euroa ja kiinteistöveron tuottoarvioksi noin 5,7 milj. euroa eli kiinteistöveron ja yhteisöveron tuotot pysyvät vuoden 2019 tasolla.

Verotulot yhteensä ovat 94,9 milj. euroa, mikä on n. 3,1 milj. vuoden 2019 muutettua talousarviota (3,4 %) suurempi. Talousarvioesitys ei sisällä verojen korotuksia.

Valtionosuuksien määränä on käytetty Kuntaliiton ennakkolaskelmia vuoden 2020 valtionosuuksista. Valtionosuudet kasvavat voimakkaasti vuodelle 2020, mikä helpottaa talouden tilannetta kertaluontoisesti. Peruspalvelujen valtionosuuden poikkeuksellinen kasvu vuodesta 2019 vuoteen 2020 johtuu erityisesti vuonna 2019 päättyneestä kilpailukykysopimuksesta (ml. lomarahaleikkauksen päättyminen) ja mm. indeksikorotusten jäädytysten poistumisesta sekä kustannustenjaon tarkistuksesta, joka tehdään kerran neljässä vuodessa.

Valtionosuuksien määräksi on arvioitu 41,5 milj. euroa, mikä on n. 12,9 % suurempi kuin vuoden 2019 valtionosuuksien määrä. Vuoden 2019 tilinpäätösennusteen valtionosuuksia kasvattaa kuitenkin vielä hallituksen päätös palauttaa valtionosuuksia jo vuonna 2019, minkä vaikutus on n. 1 milj. euroa. Tämä huomioiden valtionosuuksien arvioitu kasvu on n. 9,9 % (3,8 milj. eur).

Investointitaso poikkeuksellisen korkea

Nettoinvestoinnit ovat yhteensä noin 18,9 milj. euroa (brutto 19,3 milj. eur). Talonrakennusinvestoinnit ovat n. 8,5 milj. euroa, joista merkittävin investointi on Hollolan uusi sosiaali- ja terveyskeskus. Maa- ja vesirakentamisen investoinnit ovat puolestaan n. 10,4 milj. euroa, josta kehätien osuus on n. 1,5 milj. euroa (kokonaiskustannus 7,7 milj. euroa vuosina 2017-2021).

Maa- ja vesirakentamisen investoinnit koostuvat mm. eteläisen kehätien ja siihen liittyvän alue- ja katurakentamisen investoinneista, Hopeakallion ja Paassillan esirakentamisesta ja vesihuollosta sekä Lehtorannan, Kukonkankaan ja Kiventöyryntien alueiden rakentamisesta, Messilän ja Harjunrinteen alueiden liikennejärjestelyistä ja Kartanon ja Kukkilan alueiden katu- ja vesihuollon peruskorjauksista.

Vuoden 2020 talousarvion vuosikate (n. 7,7 milj. euroa) kattaa suunnitelman mukaisista pois-toista n. 87 prosenttia eli tulorahoitus ei täysin riitä kattamaan poistoja.

Lainakannan arvioidaan kasvavan n. 62 milj. euroon vuoden 2020 aikana ollen n. 2 650 euroa asukasta kohden. Lainamäärän nettokasvu vuonna 2020 arvioidaan olevan poikkeuksellisen korkea, n. 12,4 milj. euroa.

Toiminnassa panostetaan edelleen tulevaan

Kuntastrategiassa määriteltyjen painopisteiden mukaisesti vuoden 2020 toimintaan liittyvät panostukset näkyvät erityisesti palvelujen kehittämisessä; palvelukulttuurin yhtenäistämisessä, asiakastyön ja palveluprosessien kehittämisessä. Asumisen Hollolan osalta painotus on joukkoliikenteen ja ulkoilureittien kehittämisessä sekä hiilineutraalisuus-tavoitteen mukaisissa toimenpiteissä. Työn Hollola osalta hallitusohjelman mukaiseen työllisyyskokeilu-hankkeen osallistumisena. Yhteisöllisen kirjaston rakentuminen ja käyttöönotto 2020 muuttaa kunnan tekemisen tapoja ja tiivistää yhteistyötä niin järjestöjen kuin kuntalaisten kanssa.

Kunnanvaltuusto on 17.6.2019 kokouksessaan linjannut sekä kasvua tukevia että säästöjä etsiviä ratkaisuja pitkälle tulevaisuuteen. Linjaukseen sisältyy palveluverkkotarkastelun toteuttaminen kevääseen 2020 mennessä. Palveluverkkoesityksellä pyritään varautumaan väestörakenteessa tapahtuviin muutoksiin.

Taloussuunnitelmavuodet ovat vahvan alijäämäisiä, mikä tarkoittaa sitä, että kokonaiskuvan tarkentuessa kevään 2020 aikana on edelleen pohdittava taloutta tasapainottavia toimenpiteitä.

Kunnan tulevaisuusinvestoinnit kohdentuvat vahvasti työpaikkoihin ja palveluihin. Kehätien yritysalueisiin liittyvät investoinnit sekä sosiaali- ja terveyspalvelut kuntakeskuksen alueella turvaava sosiaali- ja terveyskeskuksen rakentaminen, ovat erittäin merkittäviä tulevaisuusinvestointeja. Vetovoimaisimmille alueille on kaavoitettu tontteja ja rakennetaan infraa.

Lisätietoja:

Päivi Rahkonen                                                          Hanna Hurmola-Remmi
kunnanjohtaja                                                             talousjohtaja
044 780 1400                                                             044 780 1420
paivi.rahkonen@hollola.fi                                            hanna.hurmola-remmi@hollola.fi

 

Julkaistu: 07.11.2019 10.39