Hollolan kunnan tilinpäätös

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

24.3.2016
Hollolan kunnanhallitus käsittelee 29.3.2016 kokouksessaan tilinpäätöksen vuodelta 2015.

Hollolan alijäämä jäi ennustetta ja talousarviota pienemmäksi.

Kunnan tilinpäätös osoittaa 2,97 milj. euron alijäämää, mikä on alkuperäisen talousarvion alijäämää n. 2,6 milj. euroa suurempi, mutta n. 1 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi. Talousarvio toteutui selvästi syksyllä ennakoitua parempana. Alkuperäinen talousarvio vuodelle 2015 laadittiin n. 264 t euroa alijäämäiseksi ja valtuuston hyväksymien talousarviomuutosten jälkeen talousarvio oli n. 3,97 milj. euroa alijäämäinen. Taseeseen kertynyt ylijäämä pieneni 11,2 milj. euroon (514 eur/asukas)

Hollolan kunnan tilinpäätökseen sisältyy jälleen poikkeuksellisia eriä kuten kertapoistot 2,9 milj. eur, Lahden Ammattikorkeakoulun perustamiseen liittyvä pääomapalautus n. 1 milj. eur sekä Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n osakkeiden ja pääomalainojen alaskirjaus 0,3 milj. eur., jotka on syytä ottaa huomioon kokonaisuuden arvioinnissa.  Suurin kertapoisto syntyi Kalliolan koulun purkamisen johdosta tehdystä tasearvon alaskirjauksesta.

Toimintakulujen kasvu oli varsin maltillinen, sillä toimintakulut kasvoivat vain 408 682 euroa. (0,2 %) ja olivat yhteensä 200,9 milj. euroa. Henkilöstökulut pienentyivät n. 2,4 % (n. 1,99 milj. eur) ja jäivät merkittävästi talousarvion henkilöstökuluja alhaisemmiksi. Henkilöstömäärä myös pieneni jälleen, 78 henkilöllä eli n. 4 % (5,4 % vuonna 2014).

Toimintakatteen osoittama alijäämän kasvu oli n. 2,5 % (2,5 milj. eur) mikä on 1,9 % -yksikköä edellistä vuotta suurempi.

Verotulot kasvoivat ainoastaan 0,7 % (n. 543 t euroa), josta kunnallisveron kasvu oli 515 t euroa (0,7 %) ja kiinteistöveron kasvu 117 t euroa (2,4 %). Yhteisöveron tuotto toteutui edellisvuotta 87,5 t euroa (-2,7 %) pienempänä. Vuoden 2015 koko verorahoituksen (verot + valtionosuudet) kasvu oli edellisen vuoden tapaan heikko, ainoastaan 1,2 % (1,3 milj. eur), (vuonna 2014 kasvu 0,4 %, 0,5 milj. eur). Bruttotoimintakulujen maltillisesta kehityksestä johtuen verorahoitus kattoi bruttomenot, mutta ei kuitenkaan riittänyt kattamaan nettomenojen (2,5 milj. eur) kasvua.

Vuosikate heikkeni edelliseen vuoteen nähden 7,9 % (n. 0,6 milj. eur) ja kertapoistojen suuresta määrästä johtuen vuosikate riitti kattamaan poistoista pienemmän osan (vuosikate/poistot 69,8 %) kuin edellisenä vuonna (vuosikate/poistot 84,2,% v. 2014).

Kaikki toimialat alittivat talousarvionsa Sosiaali- ja terveysmenot jäivät n. 0,6 milj. euroa alle muutetun talousarvion ja sekä Peruspalvelukeskus Oivan että Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän kustannukset jäivät alle arvioidun. Hollolan kunnan maksuosuudet kasvoivat kuitenkin yhteensä n. 2 milj. euroa (3,5 %), mutta kasvu jäi syksyllä 2015 arvioitua pienemmäksi. Sivistyksen nettomenot toteutuivat n. 1,7 milj. euroa talousarviota pienempänä ja teknisten palveluiden n. 0,4 milj. euroa pienempänä. Myös konsernipalveluiden nettomenot jäivät talousarviota 0,8 milj. euroa pienemmäksi.

Taloutta on myös määrätietoisesti sopeutettu. Tästä huolimatta on tiedostettava, että sopeuttamispaineet ja talouden haasteet eivät edelleenkään ole poistuneet eivätkä tulevat vuodet ole tuomassa helpotusta tilanteeseen. Tämä on huomioitu myös osana Hollolan kunnan tulevaisuutta pohdittaessa.

Asukaskohtainen lainamäärä kasvoi 5,1 % vuodesta 2014 ja oli vuoden 2015 lopussa 2 459 euroa/asukas. Lainakanta kokonaisuutena oli n. 53,7 milj. euroa, mikä on 5,1 % ja 2,5 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Lainaa otettiin 4 miljoonaa talousarvioon arvioitua vähemmän.

Väestö ei kasvanut lainkaan vaan asukasluku pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 76 henkilöllä. Heikko väestökehitys luo haasteita tuleville vuosille mm. verotulokertymän kehitystä tarkasteltaessa.

Vuoden 2016 talousarvio on hyväksytty n. 0,8 milj. euroa alijäämäisenä. Menopaineita jo kuluvalle ja tuleville vuosille aiheuttaa edelleen epävarma yleinen taloudellinen tilanne. Valtionosuuksissa on Hollolan osalta voimakas kasvu vuonna 2016 mm. valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta johtuen, mikä tasapainottaa osaltaan vaikeaa tilannetta.

Toimintavuotta väritti erityisesti 26.1.2015 Hollolan ja Hämeenkosken valtuustoissa tehty yksimielinen päätös kuntaliitoksesta ja välittömästi tämän jälkeen käynnistyneiden yhteisten toimielinten (yhdistymishallitus, yhdistymisvaltuusto) valmistelu- ja päätöksenteko. Vuoden aikana uudistettiin kuntaliitokseen liittyen: kuntastrategia, hallintosääntö, organisaatio, taksat ja maksut sekä käytiin läpi yhteistoimintasopimukset. Yhdistymishallitus kokoontui 13 kertaa ja käsitteli yhteensä 193 asiaa.

Merkittävä valtuuston päätös tehtiin 27.4.2015, kun Heinsuon ja Kalliolan koulun elinkaarihankkeiden toteuttaja valittiin. Kunta otti hankkeiden toteutuksessa käyttöön myös leasing-rahoituksen.

Hollolan kunnan 4.6.2012 Hämeenmaan kanssa solmiman maankäyttösopimuksen ja hankesopimuksen osalta edettiin ja kunnanhallitus päätti elokuussa 2015 hyväksyä hankkeen jakamisen kahteen osaan, koska kuntakeskuksen yleisilmeen muutosta ja kaupallisten palvelujen olemassaolon varmistaminen haluttiin turvata.

Hämeenkosken kunnan viimeinen tilinpäätös alijäämäinen

Vuosi 2015 oli Hämeenkosken kunnalle tappiollinen ja alijäämää syntyi 636 000 euroa, mikä on n. 42 t euroa muutettua talousarviota suurempi. Alkuperäinen talousarvio laadittiin 149 000 euroa alijäämäiseksi. Taseeseen kertynyt ylijäämä pieneni 1,37 milj. euroon (650 eur/asukas).

Sote-kustannukset toteutuivat huomattavasti alkuperäistä talousarviota suurempana ja huolimatta 310 t euron määrärahamuutoksesta ylittyivät sote-menot  n. 90 t eurolla.

Toimintakulujen kasvu oli  sosiaali- ja terveydenhuollon 10,4 %:n kustannuskasvusta johtuen voimakas, n. 7 % (834 t euroa), mutta myös toimintatuotot kasvoivat, peräti 35,4 % (374 t eur). Toimintakate heikkeni 4,2 % (460 t eur).

Henkilöstökulut vuonna 2015 olivat 2 497 546 euroa ja ne vähenivät 1,54 % edelliseen vuoteen nähden.

Hämeenkosken verotulojen kehitys oli positiivinen ja verotulot kasvoivat n. 3,9 % (252 t eur). Valtionosuudet sen sijaan pienentyivät n. 46 t eurolla ja kokonaisuutena verorahoituksen kasvu jäi 1,8 prosenttiin (206 t euroa). Verorahoitus ei riittänyt kattamaan nettomenojen kasvua.

Vuosikate heikkeni voimakkaasti edelliseen vuoteen nähden, peräti 39,1 % (n. 228 t eur) ja kertapoistojen suuresta määrästä (446 t eur) johtuen vuosikate riitti kattamaan poistoista selvästi pienemmän osan (vuosikate/poistot 35,8 %) kuin edellisenä vuonna.

Hämeenkosken kunta ei ottanut uutta pitkäaikaista lainaa vuonna 2015. Asukaskohtainen lainamäärä pysyi tästä huolimatta korkeana ja oli vuoden lopussa 4 462 euroa/asukas.

 

Hollolassa 24. päivänä maaliskuuta 2016

Lisätietoja:
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja                                          Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja
044 780 1400                                                                    044 780 1420 

 

Lisätietoja Hämeenkosken kunnan tilinpäätöksestä:
Anja Brofeldt (Hämeenkosken kunnanjohtaja 31.12.2015 asti)
044 780 1424

 

Julkaistu: 24.03.2016 11.13