Hollolan kunnan tilinpäätös ennakoidusti alijäämäinen

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Menot ja tulot

Talouden menot ja tulot 2018 piirakkadiagrammina, ilman poistokirjauksia. Ote talousjohtaja Hanna Hurmola-Remmin esityksestä median aamukahveilla 21.3.2019.

Hollolan kunnan tilinpäätöstiedote

Hollolassa 21. päivänä maaliskuuta 2019

Hollolan kunnanhallitus käsittelee tilinpäätöstä vuodelta 2018 kokouksessaan 25.3.2019.

Kunnan tilikauden tulos vuodelta 2018 on 2,1 milj. euroa negatiivinen. Alkuperäinen talousarvio laadittiin 10 000 euroa ylijäämäiseksi. Tuloksen kääntyminen negatiiviseksi arvioitiin kuitenkin jo vuoden aikana ja valtuuston hyväksymien talousarviomuutosten jälkeen talousarvio oli n. 2,5 milj. euroa alijäämäinen.  Suurimmat poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta aiheutuivat myytyjen kiinteistöjen tulosvaikutuksista sekä kunnallisverotulojen heikkenemisestä.

Toimintakate heikkeni edellisestä vuodesta 4,1 prosenttia. Toimintatuotot ylittivät talousarvion n. 2,0 milj. eurolla, mutta jäivät edellisestä vuodesta n. 2,5 milj. euroa. Toimintamenot alittuivat 0,9 milj. euroa ja toimintakate toteutui n. 2,9 milj. euroa talousarviota parempana. Sote-menot kasvoivat 1,7 % ja jäivät alle talousarvion. Talousarvio kokonaisuudessaan toteutui hyvin.

Verorahoitus ja tulos heikkenivät merkittävästi

Valtionosuudet toteutuivat arvioidusti, mutta verotuloissa jäätiin n. 0,8 milj. euroa arvioidusta. Verotuloarviota laskettiin jo vuoden aikana ja verotuloihin tehtiin myös talousarviomuutos, mutta toteuma jäi muutoksesta huolimatta alle talousarvion. Ennätyksellisen suuret palkansaajien ennakoiden palautukset heikensivät kunnallisveron kertymää ja verotulot alenivat edelliseen vuoteen nähden 2,2 milj. euroa. Kokonaisuutena verorahoitus heikkeni 2,6 milj. euroa. Rahoituskulut toteutuivat 0,3 milj. euroa pienempänä.

Vuosikate toteutui lähes 2,4 milj. euroa talousarviota parempana, mutta selvästi heikompana kuin edellisenä vuonna. Poistot ylittyivät mm. kertaluonteisten arvonalennusten johdosta n. 1,4 milj. euroa. Lisäksi satunnaisiin kuluihin kirjattiin 0,6 milj. euron myyntitappio Salpakankaan terveysaseman osalta. Tulos toteutui kokonaisuudessaan noin 0,4 milj. euroa arvioitua parempana. Tulos on kuitenkin negatiivinen ja tilinpäätös merkittävästi heikompi kuin edellisenä vuonna.

Investointitaso edelleen korkea mutta lainamäärä väheni

Investointien bruttomenot olivat n. 9,0 milj. euroa (v. 2017 bruttoinvestoinnit 10,8 milj. eur). Investointimenoista 80 prosenttia koostui infran rakentamiskustannuksista. Investointimenoista 2,9 milj. euroa aiheutui VT12 Lahden eteläisen kehätien kustannuksista, 2,3 milj. euroa muista julkisen käyttöomaisuuden hankkeista, 2,0 milj. euroa vesihuollon investoinneista. Investointituloja syntyi poikkeuksellisen paljon pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynneistä n. 5,1 milj. euroa, kun kunta myi oman toiminnan käytöstä poistuneita kiinteistöjään. Vuonna 2017 investointien tulorahoitus oli vielä hyvän tuloksen ansiosta 148 prosenttia, mutta vuonna 2018 investointien tulorahoitus jäi 99,5 prosenttiin.

Jo toista kertaa peräkkäin uutta pitkäaikaista lainaa ei jouduttu nostamaan lainkaan. Pitkäaikaista lainaa lyhennettiin n. 8,1 milj. euroa ja asukaskohtainen lainamäärä laski n. 1 900 euroon.

  • Työllisyyskatsauksen (Ely-keskus joulukuu) mukainen työttömyysaste oli 8,3 % eli -1,4 %-yksikköä edellisvuotta alhaisempi ollen maakunnan alhaisin.
  • Kunnan asukasmäärä vuoden lopussa oli 23 591. Laskua edellisvuoteen oli 191 henkilöä. Vuodesta 2016 alkaen kuolleisuus on ollut syntyvyyttä suurempaa.

Jälleen tapahtumarikas vuosi

Kunnanvaltuusto hyväksyi 7.4.2018 kuntastrategian. Sen täytäntöönpano (Työn Hollola, Tekemisen Hollola, Asumisen Hollola ja Palvelujen Hollola) käynnistettiin ja näkyviä toimenpiteitä kyettiin toteuttamaan jo loppuvuoden aikana.

Työn Hollolan osalta yhteistyösopimusta Ladec Oy:n kanssa jatkettiin ja kunnan omia painopisteitä tuotiin osaksi täytäntöönpanoa, kunnan uutena työntekijänä aloitti elinkeinopäällikkö. Vuoropuhelutilaisuudet kunnan yrittäjien kanssa käynnistettiin. Kunta jatkoi myös yhteistyösopimusta Lahti Region Oy:n kanssa; asumisen markkinointi siirrettiin kunnan tehtäväksi.

Paassillan yritysalueelle käynnistyi kahden yritystilan rakentaminen, Hopeakallion alueella aloitti Matkakeidas. Hollola-opas toteutettiin. Messilän kehittämistä edistävä puitesopimus hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa. Valtuusto hyväksyi kolme yritystoimintaa palvelevaa asemakaavaa Hopeakallio (rakennusoikeuksien tarkistus), Harjurinne ja Ojastenmäki.

Tapahtumien Hollolan osalta kunnassa järjestettiin Lahti-Hollola Jukola Hollolan Hälvälässä 16.-17.6.2018. Se onnistui tavoitteiden mukaisesti niin kilpailullisesti kuin myös taloudellisesti.  Lisäksi kunnassa toteutettiin useita perinteisiä tapahtumia (mm. Hämeenkosken VPK-juhla, Hollo ja Martta -kansantanssifestivaali, Keskiaikatapahtuma) mutta myös suuren suosion saanut Hollola-ilta syyskuussa.

Asumisen Hollolan osalta valtuusto linjasi joukkoliikenteen seudulliseksi järjestämismalliksi bruttomallin. Seudullisen joukkoliikenteen suunnitteluun lisättiin erillistyöpanos.

Palvelujen Hollolan osalta erityisnuorisotyötä, etsivää nuorisotyötä ja ohjattua liikuntatoimintaa on lisätty, harrasteryhmät ovat kasvaneet lapsille ja nuorille tarjottavien ilmaisten liikuntatilojen innoittamana. Palvelusetelin käyttöönotto vuoden 2019 alusta hyväksyttiin. Kunta sai Sosiaali- ja terveysministeriöltä lokakuussa investointiluvan hyvinvointiasemalle ja suunnittelu käynnistyi. Vesikansan terveyspalvelut keskitettiin Kalliolan koulun yhteyteen. Digitalisaatioon varautuminen aloitettiin mm. digitalisaatio-ohjelman laadinnan aloittamisella.

Kunnan riskienhallinnan osalta tehostettiin konsernijaoston toimintaa, ohjeistuksen antoa ja ennakoivaa otetta. Kunnan kiinteistöjä (vajaakuntoiset) myytiin yhteensä 14 kpl ja n. 18 000 brm2.  Samalla korjausvelka väheni lähes 14 milj. euroa. Piiparin vanhan päiväkodin rakennukset myytiin Norlandia Oy:lle tulevaan päivähoitokäyttöön; samalla yksityisen palvelun tarjonta lisääntyi. Hollolan Asuntotalot Oy ja Palveluasunnot Oy fuusioitiin.

Lisätietoja

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja 044 780 1400                                                                                    

Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja, 044 780 1420

Julkaistu: 21.03.2019 10.48