Hollolan kunnan tulos jälleen positiivinen

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Salpakangas

Hollolan kunnan tilinpäätöstiedote

21.3.2018

Hollolan kunnanhallitus käsittelee tilinpäätöstä vuodelta 2017 kokouksessaan 26.3.2018.

Tilinpäätös ennakoituakin parempi

Hollolan tilinpäätös vuodelta 2017 toteutui ennakoitua parempana. Tilikauden tulos on n. 5,1 milj. euroa. Tuloksesta on tehty 5 milj. euron investointivaraus, jonka jälkeen tilikauden ylijäämäksi jäi n. 68 t euroa.  Alkuperäinen talousarvio vuodelle 2017 laadittiin n. 22 t euroa ylijäämäiseksi ja valtuuston hyväksymien talousarviomuutosten jälkeen talousarvio oli n. 1,5 milj. euroa alijäämäinen. Tilinpäätös toteutui talousarviota parempana.

Parempi tulos selittyy pääosin toimintakulujen 4,3 milj. euron alituksella, mikä puolestaan johtuu pääosin sosiaali- ja terveyspalvelumenojen alituksesta ja vähentymisestä. Toinen keskeinen tekijä on lähes 2,9 milj. euroa ennakoitua suuremmat verotulot.

Vuoden 2017 alusta toteutettu PPK Oiva -taseyksikön siirtäminen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle vaikeuttaa vuosien 2016 ja 2017 vertailua.

Henkilöstökulut pienentyivät

Toimintatuottojen toteutuma oli n. 17,1 milj. euroa. Toimintakulujen toteutuma oli n. 129,9 milj. euroa.  Henkilöstökulut pienentyivät merkittävästi ja jäivät myös talousarvion henkilöstökuluja alhaisemmiksi, mihin vaikutti mm. kiky-sopimuksen tuomat säästöt sekä lomapalkkavelan pienentyminen. Henkilöstömäärä myös pieneni. Kaikki palvelualueet alittivat talousarvionsa ja myös Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kustannukset jäivät 2,6 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Hollolan kunnan sote-maksuosuudet pienenivät 1,4 milj. euroa (2,1 %). Toimintakatteen eli nettomenojen osoittama alijäämä pienentyi, toimintakate parani n. 0,8 % eli n. 0,9 milj. euroa.

 Verotulot kasvoivat lievästi

Verotulojen kasvu jäi edelleen melko vaimeaksi. Verotulot kasvoivat yhteensä n. 0,9 milj. euroa eli 1,1 %. Kasvu on kuitenkin edellisvuotta suurempi (0,5 % vuonna 2016). Kunnallisverot kasvoivat n. 0,7 milj. euroa (0,9 %) ja kehitys oli näin ollen edellistä vuotta (1,2 %) heikompi. Yhteisöverotuotto kasvoi edelliseen vuoteen nähden n. 9,2 % kertaluontoisesta ennakontäydennysmaksusta johtuen eli n. 254 t euroa. Kiinteistöverot pysyivät edellisvuoden tasolla ollen n. 5,4 milj. euroa.  

Valtionosuuksien kasvu oli 2,8 % (1 milj. eur). Verorahoitus kokonaisuutena kasvoi n. 2 milj. euroa eli n. 1,6 % ja oli selkeästi edellisen vuoden peräti 4,3 milj. kasvua pienempi.  

Ei uutta lainaa - asukaskohtainen lainamäärä pieneni

Vuosikate parani selvästi edelliseen vuoteen nähden n. 25,7 % (3,26 milj. euroa) ollen n. 15,98 milj. eur (v. 2016 n. 12,7 milj.).  Vuosikate/poistot –tunnusluvun arvo on 146,4 % (v. 2016 n. 171,7%). Tunnusluvun arvo heikkeni edelliseen vuoteen nähden edellisvuotta suuremmista poistoista ja arvonalennuskirjauksista johtuen. 

Investointien bruttomenot olivat n. 10,8 milj. euroa (v. 2016 bruttoinvestoinnit 10,2 milj. eur). Vuosikate riitti kattamaan investoinnit. Uutta pitkäaikaista lainaa ei otettu lainkaan vuonna 2017. (8 milj. eur v. 2016). Pitkäaikaista lainaa lyhennettiin n. 8,8 milj. euroa. Asukaskohtainen lainamäärä pienentyi 2 236 euroon (vuonna 2016 lainamäärä/asukas 2 607 euroa).

Asukasmäärä pysyi edellisvuoden tasolla (-2) ja oli 23 792.

Työllisyyskatsauksen (Ely-keskus joulukuu) mukainen työttömyysaste oli 9,7 % eli -1,3 %-yksikköä edellisvuotta alhaisempi ollen maakunnan alhaisin.

 

Tapahtumarikas vuosi

Kuntakeskukseen valmistui neljä suurta rakennuskokonaisuutta; Heinsuon koulu aloitti toimintansa 1.8., Keskuskadun Lahden Talojen vuokrakerrostalo valmistui 1.9, Prisma avautui 22.9 ja Hollolan Asuntotalojen kerrostalo Terveystielle valmistui 1.12. Kuntakeskustan alueelle valmistui toimintapuisto ja skeittipuisto. Myös Kalliolan uusi koulu aloitti toimintansa elokuun alussa.

1.1.2017 käynnistyi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Yhtymälle siirtyi kymmenen kunnan järjestämisvastuu kaikista sosiaali- ja terveyspalveluista, myös Hollolan osalta. Yli 7 500 työntekijän kokonaisuus, toimintojen ja tietojärjestelmien yhteensovittaminen ei tapahtunut kivuttomasti. Talouden ennakointi ja seuranta oli haasteellista; kunnassa hyväksyttiin lisämäärärahaa, joka sittemmin säästyi.

Kuntavaalit järjestettiin 12.4.2017 ja kunnan hallintosääntömuutos ja organisaatio- ja johtamisjärjestelmämuutokset astuivat voimaan 1.6.2017 uuden valtuustokauden alussa. Kuntastrategian valmistelutyö käynnistyi kesäkuussa.

Tulevaisuuden kunta -työn pohjalta kunnassa panostettiin kunnan uuteen rooliin ja kunnassa aloitti työnsä mm. hyvinvointikoordinaattori, tiedottaja ja Martta-maaseutuohjelman koordinaattori.

Kunnassa tehtiin myös isoja päätöksiä, joilla pyritään ennakoimaan kunnan asemaa ja pienentämään riskejä muuttuvassa toimintaympäristössä, kun maakunnat aloittavat toimintansa. Kunnan tilapalvelut yhtiöitettiin (yhtiö aloitti toimintansa 1.1.2018), kunnan sote-kiinteistöjä myytiin (Salpakankaan ja Vesikansan terveysasemat, Hollolan palveluasunnot: Tiilitupa, Tiilikartano, Mäntykoto), ostettiin Terveystie 2 tontti ja päätettiin rakentaa siihen uusi hyvinvointiasema. Salpakankaan terveysaseman paikalle ostaja rakentaa seniorikeskuksen, kun kunnan uusi hyvinvointiasema on rakentunut.

Strateginen yleiskaava hyväksyttiin vuonna 2017.

Katse tulevaan

Sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen ja maakuntauudistuksen käynnistysvuosi on lykkääntynyt 1.1.2020 ajankohtaan. Tällä hetkellä on edelleen epävarmaa astuvatko lait voimaan ja ovatko maakuntavaalit tulevana syksynä. Epävarmaa on lisäksi se, miten muutoksen jälkeinen talouden tasapaino toteutuu, kun puolet menoista ja yli 12 %-yksikköä kunnallisverotuotosta leikkaantuu.

Kunta on kuitenkin jo tarttunut uuteen rooliinsa, ryhtynyt uudistamaan rakenteitaan ja toimintaansa kohti elinvoiman ja hyvinvoinnin tavoitteita. Merkittävästi on tehty, mutta paljon on vielä tehtävää. Tähän tulevaisuuden työhön on tartuttu vahvasti valmisteilla olevassa kuntastrategiassa. Keskiössä on hyvinvoiva kuntalainen. Tavoitetta edistetään työpaikkakasvun, viihtyisän asumisen, syrjäytymistä ehkäisevän yhteisöllisyyden ja toimivien peruspalvelujen kautta.

 

Hollolassa 21.päivänä maaliskuuta 2018

Lisätietoja

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

044 780 1400

Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja

044 780 1420

 

Julkaistu: 21.03.2018 13.25