Hollolan talousarvioesitys 2016

Kategoria:
Takaisin

Tiedote 29.10.2015

Hollolan kunnan talousarvioesitys vuodelle 2016

Hollolan ja Hämeenkosken kuntien yhdistymishallitus käsittelee vuoden 2016 talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan 2.11.2015. Vuoden 2016 talousarviota on aiemmin käsitelty kahdessa yhdistymisvaltuuston seminaarissa: 7.4.2015 ja 8.10.2015. Seminaarien linjaukset on huomioitu pääosin talousarvion laadinnassa. Myös yhdistymissopimuksen linjaukset on otettu huomioon vuoden 2016 talousarviossa.

Vuoden 2014 yhdistettyjen tuloslaskelmien tilinpäätös oli n. -1,3 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2015 tilinpäätöksen ennakoidaan talousarviomuutosten ja kertapoistojen jälkeen jäävän Hollolan kunnan osalta reilu 5 milj. euroa alijäämäiseksi ja Hämeenkosken kunnan osalta n. 0,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Talouden haasteet jatkuvat myös vuonna 2016.

Hollolan ja Hämeenkosken kuntaliitos toteutuu 1.1.2016. Talousarvioesitys vuodelle 2016 on n. 819 t euroa alijäämäinen. Hollolan kunnan toimintamenot (ml. taseyksiköt) vuonna 2016 ovat yhteensä 288,6 milj. euroa. Peruspalvelukeskuksen Oivan menojen osuus on n. 139,4 milj. euroa. Toimintamenot (brutto) pysyvät vuoden 2015 tasolla eli menot eivät kasva lain-kaan. Toimintakatteen osoittama alijäämä (nettomenot) pienenee 1 % (n. 1,2 milj. eur) vuoden 2015 tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Toimintakatteeseen sisältyy 1,2 milj. euroa yhdistymisavustusta.

Vuodelle 2016 kunnallisveron tuotoksi on arvioitu 82,05 milj. euroa, kiinteistöverojen tuotoksi 5,26 milj. euroa ja yhteisöveron tuotoksi 2,7 milj. euroa. Arvio vuoden 2016 verotuloista on yhteensä n. 90 milj. euroa, mikä on n. 0,9 % vuoden 2015 ennakoituja verotuloja pienempi. Talousarvioesitys ei sisällä verojen korotuksia.

Valtionosuudet vuodelle 2016 on arvioitu 35,1 milj. euroksi, mikä on peräti 2,9 milj. euroa enemmän (9 %) kuin vuonna 2015. Valtionosuuksien määrää kasvattaa heikon verokehityksen kompensaatio sekä järjestelmäuudistus, joka suosii Hollolaa.

Vuoden 2016 talousarvion vuosikate on n. 7,2 milj. euroa. Vuosikate kattaa suunnitelman mukaisista poistoista n. 90 %. Nettoinvestoinneista vuosikate kattaa 58,7 %.

Investoinnit ovat yhteensä n. 12,2 milj. euroa. Kiinteistöjen rakentamisohjelma on vuodelle 2016 n. 3 milj. euroa. Rakennusinvestoinneista merkittävin on Salpakankaan koulun 3. vaihe 1,45 milj. euroa ja Kankaan koulun laajennus ja perusparannus 1 milj. euroa. Kuntatekniikan investointiohjelma on 5,8 milj euroa. Suurimpina hankkeina ovat kuntakeskuksen tiejärjestelyt ja Hopeakallio-Paassillan alueen järjestelyt. Vesihuoltolaitoksen investointeja arvioidaan toteutettavan n. 2,6 milj. euron arvosta.

Nettovelka kasvaa n. 4,4 milj. euroa. Velkamäärä asukasta kohden on vuoden 2016 lopussa n. 2 840 euroa. Lainanlyhennykset nousevat 8,6 milj. euroon vuoden 2015 aikana. Toiminnan ja investointien kassavirta on edelleen selvästi negatiivinen.

Vuoden 2016 toiminta kyetään turvaamaan vuoden 2015 tasolla. Kuntaliitos heijastuu erilaisiin kehittämiskohteisiin. Strategiset panostukset näkyvät erityisesti ennaltaehkäisyssä, elinkeinotoiminnassa ja työllisyyden hoidossa. Strategisiksi tavoitteiksi on määritelty tasapainoinen talous, hyvinvoiva kuntalainen ja toimivat peruspalvelut, vetovoimainen kunta, kehittyvät elinkeinot ja työllisyys sekä hyvinvoiva, osaava ja työstä innostunut henkilöstö. Kärkölän sivistyspalveluiden tuottaminen siirtyy v. 2016 Kärkölän itsensä hoidettavaksi, mikä kuntaliitoksen toteutumisen lisäksi vaikeuttaa vuoden 2016 vertailua edelliseen vuoteen nähden.

Ohessa tiivistelmä keskeisistä vuoden 2016 luvuista.

Talousarvio 2016
Hollolan kunta

TP 2014 ** TA 2015 ** TA 2016
Askukasluku 1.1 21 902 22 100 24 000
Veroprosentti 20,75 21,00 21,00
Verotulot (1 000 eur) 83 231 85 250 90 025
Vuosikate (1 000 eur) 7 261 7 017 7 164
Investointien omahankintameno (1 000 eur) 11 255 14 271 12 238
Lainat (1 000 eur) 51 148 57 900 68 100
Investointien tulorahoitus, % 63,2 % 53,0 % 58,5 %
Lainat eur/asukas 2 335 2 620 2 838
Vuosikate % poistoista 84,2 89,7 89,7

* omahankintameno=bruttoinv. Vähennettynä rahoitusosuudella
** luvut eivät sisällä Hämeenkosken lukuja, eivätkä vuoden 2015 osalta vielä viimeisimpiä talousarvion muutosesityksiä.

Hollolassa 29. päivänä lokakuuta 2015


Päivi Rahkonen                           Hanna Hurmola-Remmi
kunnanjohtaja                             talousjohtaja
044 780 1400                             044 780 1420
paivi.rahkonen@hollola.fi           hanna.hurmola-remmi@hollola.fi

Julkaistu: 29.10.2015 09.23