Hollolan valtuuston kokouksen päätökset 15.6.2020

Kategoria:
Takaisin

1. Vuoden 2019 tilinpäätös

Valtuusto hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

 

2. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019

Tarkistuslautakunnan tehtävänä on tarkastella kunnan hallintoa, kuinka se on pystynyt toteuttamaan valtuuston asettamia linjauksia ja tavoitteita. Arvioinnissa on panostettu selkeyteen ja luettavuuteen. Suoriutumisia on arvioitu liikennevalomallilla, eli liikennevalojen väreillä perustelujen kera. Kokonaisuudessaan tarkastuslautakunta on tyytyväinen Hollolan kunnan toimintaan. Ensi kaudella lautakunnan työskentelytavat muuttuvat niin, että virkamiesten kanssa käydään välittömästi vuoropuhelu siitä, ovatko tehdyt toimenpiteet valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisia. 

Valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja hallituksen selvitykset. Selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä syyskuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa. Selvitykset toimitetaan myös tarkastuslautakunnalle.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019 on hyväksytty.

 

3. Henkilöstökertomus 2019 ja osavuosikatsaus merkittiin tiedoksi.

 
4. Lisätalousarvio 2020

Valtuusto päätti talousarviomuutoksista seuraavasti:

Käyttötalous:

  • Konsernipalvelut, nettositovaa määrärahaa lisätään 250 000 euroa
  • Hyvinvoinnin palvelualue, nettositovaa määrärahaa lisätään 490 000 euroa
  • Elinvoiman palvelualue, nettositovaa määrärahaa lisätään 505 000 euroa.

Tuloslaskelmaosa:

  • Kunnallisveron tuottoarviota alennetaan 3 800 000 euroa
  • Kiinteistöveron tuottoarviota alennetaan 550 000 euroa
  • Yhteisöveron tuottoarviota alennetaan 200 000 euroa
  • Valtionosuuksia (verotulomenetysten kompensaatiota) lisätään 2 150 000 euroa
  • Osinkotuottoja lisätään 200 000 euroa.

Investointiosa

Talonrakennus, sosiaali- ja terveyskeskus, nettomäärärahaa lisätään + 1 786 000 euroa.

 

5. Valtuusto hyväksyi Keskikankaantie 2, asemakaavan muutoksen (ent. Nesteen tontti)

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Salpakankaan keskusta-alueelle liikenteelliseen solmukohtaan. Alue rajautuu pohjoisessa Terveystiehen, idässä Keskikankaantiehen ja etelässä Hämeenlinnantiehen (Vt 12). Alueella on toiminut Nesteen polttoaineen jakeluasema ja sen toiminta on loppunut vuonna 2018. Kaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 0,9 hehtaaria.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa huoltoasematontille liike- ja toimistorakentamista. Tavoitteena on tehostaa saavutettavuudeltaan hyvälle paikalle sijoittuvan tontin maankäyttöä ja lisätä alueen palvelutarjontaa.

 

6. Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2020

Valtuusto hyväksyi vesihuollon kehittämissuunnitelman 2020.

 

7. Työllisyysohjelma 2019-2021

Päätösehdotus: Työllisyysohjelma 2019-2021 osana elinkeino- ja työllisyysohjelmaa korvaa 2017 elinkeino- ja työllisyystoimikunnan valmisteleman ja kunnanhallituksen 10.4.2017 hyväksymän Hollolan kunnan elinkeino- ja työllisyysohjelman 2017-2020.

Työllisyysohjelma 2019-2021 hyväksyttiin.

 

8. Ilmoitusasiat

  • Maanantaina 7.9. klo 12 pidetään valtuustoseminaari.
  • Kokoomuksen valtuustoryhmä on järjestäytynyt viimeiselle valtuustokauden toimintavuodelle, puheenjohtajana jatkaa Markku Pulkkanen ja sihteerinä Pekka Kotiaho.Kokousmateriaalit

 

Julkaistu: 16.06.2020 11.48