Hollolan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen supistaminen Herrala- Hakosilta- Sairakkala- Kutajärvi

Kategoria: Muut ilmoitukset
Takaisin

Vesihuoltolain (VhL 119/2001) 8 §:n mukainen tiedottaminen

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 20.12.2016 § 131 päättänyt supistaa Hollolan vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta Herrala-Hakosilta-siirtolinjanvälin ja rautatien luoteispuolelta, Pitkänsillantien loppupäästä, Sairakkalasta ja Kutajärven länsipuolelta. 

Hollolan kunnan hallintosäännön §:n 71 mukaan tekninen lautakunta päättää toimialaansa kuuluvassa lainsäädännössä kunnalle säädetyt asiat. Vesihuoltolain §:n 8 mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen.

Toiminta-alueen supistamisen luonnosehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 2.6. - 31.8.2016 kunnan verkkosivuilla ja paikalislehdissä (Etelä-Suomen Sanomissa 3.6.2016 ja Hollolan sanomat 8.6.2016). Alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille on annettu mahdollisuus tulla kuulluiksi. Hämeen ELY-keskukselta ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymältä saatiin lausunnot, joiden mukaan Hollolan vesihuoltolaitoksen esitetyt toiminta-alueen supistukset ovat tarkoituksenmukaisia ja perusteltuja. Hollolan kunnan ympäristösuojelunviranomainen on antanut lausunnon, jonka mukaan ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa esitykseen. Muita lausuntoja tai kirjallisia mielipiteitä ei ole tullut.

Vesihuoltolain 7 § mukaan kunnan alueella toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi.

Vesihuoltolain 8 §:n mukaan toiminta-alueen tulee olla sellainen, että:

1. vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja 
2. vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Toiminta-alueen supistamispäätös pidetään yleisesti nähtävillä 8.2.-9.3.2017 kunnanviraston aukioloaikoina sekä kunnan verkkosivuilla (www.hollola.fi).

Toiminta-alueen hyväksymispäätös on valituskelpoinen päätös, johon haetaan muutosta siten kuin kuntalaissa säädetään (VHL 32 § 3 mom.). Kuntalain 90 §:n mukaisesti muutoksenhakukeinona on kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle. Valituksen voi tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Valitusoikeus on asianosaisella, joihin vesihuoltolaitos ja alueen kiinteistön omistajat ja haltijat kuuluvat, kunnan jäsenellä (kuntalain 92 §) ja VHL 32 §:n 3 momentin perusteella myös valvontaviranomaisella.

Kartta toiminta-alueen supistamisesta (pdf-tiedosto 7 Mt)

Hollolassa 8.2.2017

Hollolan kunta

Julkaistu: 08.02.2017 00.01