Hollolan vesihuoltolaitos

Hollolan vesihuoltolaitoksella on kunnan hyväksymä toiminta-alue ja laaja vesi- ja jätevesiverkosto, joilla taataan ihmisille riittävä ja hyvä juomavesi sekä asianmukainen jäteveden käsittely. Hollolan vesihuoltolaitoksen verkostojen piirissä on arvioitu olevan noin 18 500 asukasta.

Toiminnasta vastaa Hollolan vesihuoltolaitos ja käytännön hoitaa Lahti Aqua Oy

Hollolan vesihuoltolaitos on kunnan erillinen taseyksikkö. Hollolan vesihuoltolaitos omistaa vedenottamot, talousvesi-, jätevesi- ja hulevesiverkostot sekä Hämeenkosken jätevedenpuhdistamon ja vastaa investointien suunnittelusta, toteutuksesta ja rahoituksesta. Sivun linkeistä löydät Hollolan vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksen, vesihuollon kehittämissuunnitelman ja toiminta-alueet.

Hollolan vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelusta ja käytännön toiminnasta vastaa Lahti Aqua Oy. Näihin vesihuoltopalveluihin sisältyy vedenhankinta ja -jakelu, viemäröinti ja jätevedenpuhdistus sekä asiakaspalvelu (sisältäen uudet liittymät, laskutus ja tiedottaminen). Lahti Aqua Oy:n www-sivuilta löytyy asiakaspalvelun yhteystiedot ja paljon lisätietoja esim. vesihuollon hinnastot, yleiset toimitusehdot ja sopimusehdot.

Hollolassa juodaan hyvää vettä ja jätevedet käsitellään tehokkaasti

Hollolan vesihuoltolaitoksen talousvesi on hyvälaatuista pohjavettä, jota on riittävästi saatavissa kunnan laajoista pohjavesivarannoista. Ennen vesijohtoverkostoon johtamista laadukasta pohjavettä käsitellään vain vähän, pH-arvoa nostetaan alkaloimalla ja sitä desinfioidaan mikrobiologisen turvallisuuden varmistamiseksi. Laatua tutkitaan säännöllisesti ja Hollolassa, kuten muuallakin Suomessa, juodaan ehkä maailman parasta hanavettä. Tarkempaa tietoa talousveden laadusta, tarkkailusta ja käsittelystä löydät Lahti Aquan www-sivuilta.

Pääosa Hollolan viemäröidyistä jätevesistä käsitellään Lahden Ali-Juhakkalan ja Kariniemen jätevedenpuhdistamoissa, joista käsitellyt jätevedet johdetaan Porvoonjokeen. Hämeenkosken alueella on oma jätevedenpuhdistamo, josta käsitellyt jätevedet johdetaan Teuronjokeen. Tarkempaa tietoa jäteveden puhdistuksesta löydät Lahti Aquan www-sivuilta.

Kiinteistön omistaja ja veden käyttäjät vaikuttavat myös veden laatuun

Kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät varmistavat osaltaan veden hyvää laatua pitämällä huolta kiinteistöjen vesijärjestelmistä. 

Juomavedeksi tai ruoanlaittoon käytettäessä hanavettä tulee juoksuttaa aamuisin ja pidempien käyttötaukojen jälkeen niin kauan, että vesi tuntuu selkeästi kylmältä. Vesijohdoissa pitkään seisovan tai vähän vaihtuvan kylmänkin veden laatu heikkenee ja se saattaa haista ja maistua ummehtuneelta. Tämä johtuu veden lämpenemisestä, bakteerien kasvusta ja järjestelmästä seisovaan veteen liukenevista aineista. Erityisesti huonokuntoiset kiinteistöjen vesijohdot tai tonttijohdot heikentävät veden laatua. Toisaalta myös uusista vesikalusteista voi liueta metalleja ja muita aineita veteen.

Jos kiinteistön vesijärjestelmä tai vesipiste on esimerkiksi loma-ajan vuoksi käyttämättä tai vähällä käytöllä pitemmän aikaa, legionellabakteerien lisääntyminen vesijärjestelmässä voi aiheuttaa terveysvaaran. Legionellan kasvua vesijärjestelmissä voidaan yleensä torjua huolehtimalla siitä, että kylmä talousvesi on riittävän kylmää (< 20 °C) ja että lämmin vesi on riittävän kuumaa (usein vähintään 55 °C) koko vesijärjestelmässä. Lisätietoa Legionellasta vesijärjestelmissä löytyy THL:n verkkosivuilla.

Jätevesiviemäriin kuuluu vain vessapaperia, virtsaa, ulostetta ja niiden huuhteluvettä sekä pesuvedet. Viemäri ei ole roskis, jolloin esim. lääkkeitä, kemikaaleja, rasvoja, puhdistyspyyhkeitä, vaippoja tai muita roskia ei saa heittää pyttyyn. Jätevesien laatu paljastaa, että kodeissa käytetään ja viemäriin päätyy paljon sellaisia tuotteita, jotka sisältävät ympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita. Roskat voivat myös tukkia viemäreitä ja aiheuttaa häiriöitä jätevesipumppaamoilla. Haitalliset aineet heikentävät erityisesti pienempien jätevedenpuhdistamoiden toimintaa, jolloin vesistöön voi päästä enemmän kuormitusta. Oikein toimimalla voi siis vaikuttaa! 

Häiriötilanteet

Vesihuollon vikailmoitukset otetaan vastaan Lahti Aqua Oy:n päivystävään (24 h) numeroon 0800 308 08.

Vesihuollon häiriötilanteista Lahti Aqua Oy tiedottaa verkkosivuillaan ja vaikutusalueen asukkaita tekstiviestitse. Jos puhelinliittymäsi on salainen, prepaid tai yrityksen omistuksessa, voit käydä lisäämässä tiedot asiakasporttaaliin Lahti Aqua Oy:n nettisivujen kautta.

Hollola hyödyntää Lahti Aqua Oy:n ison vesihuoltolaitoksen tarjoamia palveluita, jotta riittävät osaaminen ja resurssointi voidaan varmistaa myös häiriötilanteissa. Hollolan vesihuoltolaitoksella on ajan tasalla oleva varautumissuunnitelma häiriötilanteiden varalle. Talousveden riskejä arvioidaan WSP (water safety plan) työkalun avulla koko vedentuotantoketjulla käyttäjien hanaan asti. Myös jätevesipuolella on käytössä vastaava riskienarvioinnin työkalu SSP (sanitation safety plan). Hallintatoimenpiteitä riskien pienentämiseksi tehdään säännöllisesti esim. laitoksia ja vesihuoltoverkostoja saneeraamalla.

Kiinteistöt vastaavat kuitenkin omista, tonttinsa sisäpuolisten vesi- ja viemärijohtojen toimivuudesta kustannuksellaan. Erityisesti yli 50 vuotta vanhat ja huonokuntoiset vesijohdot ja viemärit voivat olla riski sekä kiinteistölle että ympäristölle. Rankkasateiden lisääntymisen vuoksi on varauduttava viemäritulviin ja niiltä suojautumiseen.

Hulevedet

Vesihuoltolaitos huolehtii asemakaavoitettujen alueiden hulevesien viemäröinnistä (putkiosuudet) kunnan kanssa sopimallaan hulevesien viemäröintialueella. Kunta vastaa avo-ojista, altaista ja hulevesien hallinnan muusta järjestämisestä asemakaava-alueilla.

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa oman kiinteistönsä hulevesien hallinnasta. Hulevedet tulisi ensisijaisesti imeyttää maahan omalla tontilla. Toissijaisesti ja luvanvaraisesti hulevedet voidaan johtaa viivytyksen jälkeen tontin ulkopuolelle esim. avo-ojiin, painanteisiin tai vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin. Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen jätevesiviemäriin on kiellettyä.

Vesihuoltolaitoksen palvelupiste

Virastotie 3, 15870 Hollola

Aukioloajat

Yhteydenotot toistaiseksi puhelimella tai sähköpostilla alla olevina palveluaikoina
maanantai-perjantai
09:00 - 15:00

Katso Lahti Aquan sivut

Yhteyshenkilöt
Riikka Johansson
+358447801182
vesihuoltopäällikkö