Hulevedet

Hulevesi on sade- ja sulamisvettä, joka virtaa pois maan pinnalta, rakennusten katoilta ja muilta rakennetuilta pinnoilta.

Pihan hulevedet

Hulevesien hallinnan tavoitteena on edistää hulevesien imeyttämistä niiden syntypaikalla sekä ehkäistä hulevesistä aiheutuvia haittoja esim. tulvia, rakennusten kosteusvaurioita tai hulevesien sisältämien haitta-aineiden heikentäviä vaikutuksia purkuvesistöjen ja pohjavesien laatuun. Ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden yleistymisen myötä hulevesien hallinnan tärkeys korostuu.

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta. Hulevesiä ei saa johtaa toisen tontille, ajoradalle, pyörätielle, jalkakäytävälle eikä katuojaan ilman maanomistajan lupaa.

Hulevedet tulisi ensisijaisesti imeytetään maahan omalla tontilla. Mikäli esimerkiksi tontin maaperäolosuhteet estävät imeytyksen, tulisi hulevesiä viivyttää tontilla mahdollisimman pitkään. Hulevedet tulisi ensisijaisesti johtaa avo-ojista, painanteista, kosteikoista ja vastaavista rakenteista koostuvaan kunnan hulevesijärjestelmään ja toissijaisesti vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin. Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen jätevesiviemäriin on kiellettyä.

Koska hulevesiä ei puhdisteta, tulee jokaisen meistä osaltaan huolehtia siitä, ettei hulevesien kautta ympäristöön joudu roskia, öljyä tai muita haitta-aineita. Tarvittaessa likaiset hulevedet tulisi johtaa kiinteistöltä vasta hiekan ja öljynerotuskaivon jälkeen kunnan hulevesijärjestelmään. 

Hulevedet ovat myös piha- ja puistoympäristöä monipuolistava mahdollisuus. Hulevesiä voi hyödyntää piha-alueella monin tavoin, esim. keräämällä kasteluvedeksi, rakentamalla kauniita sadepuutarhoja, viivytys- tai vesialtaita ja kivipuroja. Piha-alueita voidaan toteuttaa myös läpäisevillä päällysteillä. Lisätietoa ja hyviä ideoita huleveden hallinnasta piha-alueella löytyy mm. tämän linkin videosta.

Vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla kuuluu kunnalle. Vesihuoltolaitos huolehtii hulevesien viemäröinnistä johto-osuuksilla.

Koko Hollolan kunnan kattava hulevesien hallintasuunnitelma valmistui alkuvuodesta 2022. Yleissuunnitelmatasoisessa suunnitelmassa esitetään ja tarkastellaan kunnan hulevesijärjestelmään kuuluvat hulevesien hallinnan ratkaisut ja rakenteet sekä niiden valuma-alueet ja purkupaikat. Suunnitelmaa laadittaessa on osallistettu myös kuntalaisia ja sidosryhmiä mm. kyselyllä hulevesien hallinnan onnistumisista, tarpeista ja riskipaikoista. 

Yhteystiedot:

Riikka Johansson
044 780 1182
vesihuoltopäällikkö