Hyvinvointisuunnitelma tärkeä osa kunnan hyvinvointityötä

Taustaksi

Hyvinvointisuunnitelma sisältää suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä. Hyvinvointisuunnitelman sisältämät tavoitteet ja toimenpiteet pohjautuvat laajaan hyvinvointikertomukseen, joka laaditaan kerran valtuustokaudessa. Nämä asiakirjat toimivat kunnan johtamisen työvälineinä osana jokavuotista talouden ja toiminnan suunnittelua pohjautuen kunnan voimassa olevaan strategiaan.

Kysely osana hyvinvointisuunnitelmaprosessia

Kuntien rooli on muuttunut. Jatkossa korostuvat enemmän uudenlaiset kumppanuudet esimerkiksi järjestöjen tai yrityksien kanssa sekä kuntalaisten osallistaminen. Uusi hyvinvointisuunnitelma on tarkoitus laatia vastaamaan paremmin kuntalaisten tarpeisiin. Hyvinvointikysely osana hyvinvointisuunnitelman laadintaprosessia toteutettiin kunnan toimesta huhtikuun 2018 aikana. Vastauksia saatiin yhteensä 318 kappaletta, joka vastaa noin yhden prosentin osuutta kunnan asukasmäärästä.

Mitä eri asiakokonaisuuksia kysyttiin ja muutamia nostoja tuloksista

Kyselyssä vastattiin esimerkiksi omaan hyvinvointiin, vapaa-aikaan ja harrastuksiin, kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistäviin palveluihin sekä järjestöjen tukemiseen ja osallisuuden edistämiseen liittyviin kysymyksiin. Vastaajista suurin osa (47 %) on iältään 31-50 vuotiaita. Hyvät vastausprosentit saatiin myös 51-69 vuotiailta (33 %) ja yli 70 vuotiailta (13 %). Suurin osa vastaajista (68 %) on asunut Hollolassa yli 10 vuoden ajan. Vastaajista 76 %:n hyvinvointi koostuu fyysisestä hyvinvoinnista, joka tarkoittaa omasta kunnosta ja terveydestä huolehtimista. Lisäksi heille on tärkeää mahdollisuus liikkua esteettömästi ja olla fyysisesti turvassa.

Tätä tavoitetta tukee myös vahvasti viesti siitä, että vastaajista suurin osa (37 %) on sitä mieltä, että kunta voi parhaiten tukea hyvinvointia fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Tarkoittaa käytännössä kunnalta muun muassa panostuksia liikuntaolosuhteisiin ja niiden ylläpitoon sekä ohjattuun liikuntatarjontaan eri ikä- ja kohderyhmille. Tavoite on linjassa liikuntalain hengen kanssa, jossa yhtenä tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa ja sitä kautta lisätä kaikkien meidän arkiliikuntaa.

Hollolaiset arvostavat luonnonrauhaa ja monipuolisia sekä hyviä ulkoilumahdollisuuksia. Erityisesti kiitosta saivat ulkoilureitit (varsinkin hiihtolatujen erinomainen kunto), luontoreitit ja muut pururadat. Myös laaja tarjonta eri liikuntapaikoista esimerkiksi uimahalli, frisbeegolfradat, jäähalli sekä yleensäkin päätös maksuttomista liikuntatiloista sai paljon kiitosta. Muista vapaa-ajanpalveluista erityisesti kirjasto ja siellä aineiston saatavuus sekä etälainauksen käyttöönottoon ollaan tyytyväisiä.

”Hyvinvointia Hollolaan” – pilotti ja osallistuva budjetointi

Tämän pilotin taustalla on tarve uudistaa osallistamisen tapoja ja yksi keino siihen on ottaa kokeiluun osallistuva budjetointi, joka tarkoittaa kuntalaisten suoraa mukaan ottamista palveluiden suunnitteluun ja päättämään verorahojen kohdentamisesta. Uuden juuri hyväksytyn strategian mukaan kunnan on tarkoitus vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja osallistuva budjetointi on yksi keino sen tavoitteen toteuttamiseen.

”Hyvinvointia Hollolaan” – pilotti ja osallistuvan budjetoinnin kokeilu käynnistettiin huhtikuussa osana kunnan hyvinvointikyselyä. Jokainen vastaaja sai esittää omia ideoita hollolalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ehdotettavien ideoiden tarkoitus olisi ilahduttaa mahdollisimman montaa hollolalaista ja niiden tulisi olla toteutettavissa vuosien 2019-2021 aikana.

Ideoita saatiin yhteensä 102 kappaletta, joista parhaimmat ideat jatkojalostetaan ideaehdotuksiksi erillisissä kuntalaisille tarkoitetussa työpajassa vielä tämän kevään aikana. Tästä työpajasta, aikataulusta ja tarkemmasta sisällöstä tiedotetaan erikseen lähiaikoina. Muilta osin huhtikuun hyvinvointikyselyn tuloksista laadin erillisen tiedotteen seuraavien viikkojen aikana, jossa avataan yksityiskohtaisemmin kyselyn tuloksia sekä johtopäätöksiä. Nämä tulokset esitellään myös lyhyesti osallistuvan budjetoinnin kuntalaistyöpajaan osallistuville.

Lopuksi

Jälleen on hyvä hetki pohtia sitä, mikä lisää omaa tai läheisten hyvinvointia. Onko se ajan viettäminen perheen tai läheisten kanssa, oma liikunta-, musiikki- tai kulttuuriharrastus tai vaikka ulkoilu ja luonnossa liikkuminen. Se voi olla jotain näistä, jotain ihan muuta tai vaikka kaikkia näitä. Pääasia, että jokainen muistaa tehdä arjessa valintoja, jotka osaltaan ovat lisäämässä hyvinvointia.

Hyvinvointiterveisin,

Antti Anttonen
Hyvinvointikoordinaattori

 

Julkaistu: 14.05.2018 10.35