Hyvinvointityö ja kunnan roolin muutos?

Kuntavaalit lähestyvät

Kuntavaalit ovat jo melkein ovella ja kuntavaalikiertueella keskusteluissa varmasti nousee keskeisesti esiin kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät eri teemat. Hyvinvointityö on poliittinen valinta ja uudet valittavat luottamushenkilöt toimivat tämän työn mahdollistajana, joten hyvinvointiin liittyviä teemoja kannattaa pitää yllä kuntavaalikiertueilla käytävissä keskusteluissa ehdokkaiden kanssa. Tulevaisuudessa kunnan päätöksenteossa korostuvat kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen ja kunnan elinvoimaan liittyvät asiat.

Tulevaisuuden kunnan rooli

Kunnan rooli tulee muuttumaan merkittävällä tavalla, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät vuoden alusta maakuntahallinnon (hyvinvointikuntayhtymän) vastuulle. Kunta on tähän asti ollut enemmän erilaisten palveluiden tuottaja ja järjestäjä mutta tulevaisuudessa rooli muuttuu enemmän kehittäjä- ja kumppanuuden suuntaan sekä osallisuuden ja yhteisöroolin vahvistamiseen.  

Tämä tarkoittaa sitä että tehdään asioita nykyistä enemmän yhdessä ja kaiken toiminnan keskiössä on kuntalainen, hänen tarpeensa ja hyvinvointinsa. Tärkeintä on löytää oikeanlaiset keinot siihen miten saadaan kuntalaiset kehittämään ja luomaan uutta yhdessä!  

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistehtävä

Kunnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeää, lakisääteistä työtä. Työ on kiinteä osa toiminnan ja talouden suunnittelua, joka on johdettu kunnan strategiasta. Tämän työn onnistuminen vaatii kunnan eri hallintokuntien nykyistä tiiviimpää yhteistyötä ja osaamista. Toiminnassa korostuu uudenlainen tapa toimia, tehdä ja ajatella asioita. Myös jokainen meistä kunnan työntekijöistä on avainpelaajan roolissa siinä, miten Hollolassa tässä työssä onnistutaan!

Hyvinvointikoordinaattori Hollolan kunnassa     

Aloitin vuoden alusta kunnan ensimmäisenä hyvinvointikoordinaattorina ja tehtäviini kuuluu mm. raportoiminen kunnan johtoryhmälle hyvinvointitilanteesta, kunnan hyvinvointi-kertomustyön koordinointi sekä yhteistyöstä huolehtiminen kunnan eri hallintokuntien ja muiden toimijoiden kuten järjestöjen, yritysten ja seurojen välillä.

Kuntalaisten odotuksia / ajatuksia hyvinvointityöstä

Kunta teetti tammikuussa kyselyn kuntalaisille hyvinvointityötä koskien ja vastauksista nousi esille huoli terveyspalveluiden saatavuudesta maakunta- ja soteuudistuksen jälkeen. Vastauksissa toivottiin lisää pyöräteitä mm. Hollolan kirkonkylän ja Messilän välille sekä nykyistä viihtyisämpää kuntakeskusta. Hollolan eri kyliin toivottiin lisää harrastusmahdollisuuksia eri ikäryhmille ja liikuntapaikkamaksujen toivottiin pysyvän kohtuullisella tasolla tulevaisuudessa. Myös yhdistystoiminnan tukeminen sekä yhdistyksien mukaan ottaminen kunnan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen koetaan kuntalaisista tärkeänä.

Lääkintäneuvos Pentti Lampi kirjoitti Hollolan Sanomien 8.3.2017 lukijan sanassa siitä, kuinka monet eri tekijät vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin. Niitä ovat esimerkiksi turvattu toimeentulo, arjen sujuminen, oma terveydentila ja ihmissuhteet. Myös kunta voi omilla toimillaan vaikuttaa merkittävästi kuntalaisten hyvinvointiin mm. koulu- ja varhaiskasvatusjärjestelyissä, liikunta- ja kulttuuripalveluissa, kaavoituksessa ja elinkeinopolitiikassa. Näissä ratkaisuissa onnistumalla Hollolan kunta säilyy tulevaisuudessakin elinvoimaisena ja hyvinvoivana kuntana, jossa on hyvä elää.    

Lopuksi

Hyvinvointikoordinaattorilta toivotaan tammikuussa pidetyn kyselyn tuloksien pohjalta vahvaa julkisuutta teolle sekä paljon uusia ideoita! Haaste on heitetty ja seuraava blogini ilmestyy viikolla 18, jossa painopisteenä ovat toimenpiteet, joita hyvinvoinnin edistämiseksi on Hollolan kunnassa tähän mennessä tehty.

Hyvinvointiterveisin,
Antti Anttonen
Hyvinvointikoordinaattori