IImoittautuminen perusopetus ja varhaiskasvatus

Kategoria:
Takaisin

Esiopetus ja peruskoulujen ensimmäinen luokka, musiikkiluokka, koululaisten iltapäivätoiminta, päivähoito ja leikkitoiminta

Esiopetukseen ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen perusopetuslain mukaiseen maksuttomaan esiopetukseen koskee tänä vuonna kuusi (6) vuotta täyttäviä (vuonna 2011 syntyneet) sekä niitä aikaisemmin syntyneitä, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä.
Esiopetukseen ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 10.2.2017. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti web-palveluissa tai Hollolan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.hollola.fi/esiopetus (sähköinen esiopetukseen ilmoittautuminen). Samalla lomakkeelle ilmoitetaan/haetaan myös esiopetuksen lisäksi tarvittava päivähoito. Sähköiset päätökset esiopetuspaikoista lähetetään huoltajille viikolla 17. 

Lisätietoja antavat varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt
Eteläinen palvelualue, puh. 044 780 1312
Salpakankaan, Nostavan ja Herralan koulut
Pohjoinen palvelualue, puh. 044 780 1374
Hälvälän, Hämeenkosken, Tiilikankaan, Pyhäniemen, Kalliolan ja Paimelan koulut 

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen koskee kuluvana kalenterivuonna seitsemän vuotta (7) täyttäviä sekä niitä aikaisemmin syntyneitä, joille myönnetty lykkäys päättyy tämän lukuvuoden lopussa.
Kouluun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Wilma -järjestelmän kautta. Ilmoittautumisaika päättyy perjantaina 10.2.2017. Oppilaiden koulupaikan määrittämisessä pyritään huomioimaan oppilasmäärän tasainen jakautuminen eri koulujen/luokkien välillä sekä koulumatkan pituus. Koska koulupaikka on määritelty tiedossa olevan oppilasmäärän perusteella, voi muuttoliikkeen johdosta tulla ilmoitettuun koulupaikkaan muutoksia, joista neuvotellaan huoltajan kanssa. Mikäli huoltaja ei saa ohjetta ilmoittautumisesta viikon 3 aikana, tulee ilmoittautuminen tehdä 10.2.2017 mennessä koulun toimistosihteerille tai sivistystoimistoon puh. 044 780 1466.
Koulunaloitukseen liittyvistä tilaisuuksista ilmoitetaan huoltajille koulukohtaisesti kevään aikana.
Huoltajan, joka haluaa lapselleen lykkäystä koulunkäynnin alkamisesta, tulee toimittaa sitä koskeva kirjallinen anomus ja asiantuntijalausunto sivistystoimistoon maaliskuun loppuun mennessä.
Mikäli tiedätte muuttavanne kevään tai kesän aikana pois Hollolasta tai lapsi menee jostain muusta syystä kouluun toiseen kuntaan, on siitä ilmoitettava Wilman lomakkeella ”Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle” ao. kohdissa. Myös kaikki paikkakunnalle kevään ja kesän aikana muuttavat oppilaat ilmoittautuvat tulevaan kouluunsa.

Lisätietoja:                                                                       rehtori                                  toimistosihteeri
Hälvälän koulu                                                                  puh. 044 780 1316                 044 780 1290
Hämeenkosken koulu                                                        puh. 044 748 8910                 044 780 1290
Tiilikankaan koulu                                                             puh. 044 780 1670                 044 780 1290
Pyhäniemen koulu                                                             puh. 044 780 1748                 044 780 1290
Salpakankaan koulu                                                          puh. 044 780 1239                 044 780 1477
Nostavan koulu                                                                 puh. 044 780 1673                 044 780 1402
Herralan koulu                                                                  puh. 044 780 1152                 044 780 1402
Kalliolan ja Paimelan koulut                                              puh. 044 780 1632                044 780 1469

Vaikeavammaisten lasten ilmoittaminen
Tänä vuonna viisi (5) vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat vaikeavammaiset lapset, jotka eivät vielä ole koulussa, tulee ilmoittaa 10.2.2017 mennessä erityisopetuksen rehtorille puh. 044 780 1222. Vaikeavammaisella tarkoitetaan vaikeasti tai keskiasteisesti näkö-, kuulo-, liikunta- tai kehitysvammaista tai vamman vaikeusasteen puolesta näihin verrattavaa lasta. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää kuusi (6) vuotta. 

Lukuvuonna 2017–2018 esiopetus ja koulutyö alkavat maanantaina 14.8.2017
Koululaisten iltapäivätoimintaan
Perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisen tuen päätöksellä opiskeleville oppilaille koulun lukuvuoden aikana. Iltapäivätoimintaa järjestetään niillä kouluilla, joiden toimintaan hakee vähintään 15 lasta, ellei toiminnan järjestämisen tarpeesta muuta johdu.  Paikkoja on rajoitetusti.
Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkina koulupäivinä (ei lauantaityöpäivinä) pääsääntöisesti klo 12.00 -17.00.
Toiminnasta peritään kiinteä kuukausimaksu (0-4h/pv 90€ tai yli 4h/pv 110€).
Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan tulee tehdä viimeistään 10.2.2017 sähköisellä lomakkeella Wilma -järjestelmän kautta. Toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Päätös iltapäivätoimintaan ottamisesta postitetaan kotiin viikolla 17. Lisätietoja antavat rehtorit ja toimistosihteerit.  

Hollolan musiikkipainotteiselle luokalle pyrkiminen
Kakkosluokkalaiset voivat hakea Salpakankaan koululla aloittavalle musiikkiluokalle. Valinnat elokuussa 2017 aloittavalle musiikkiluokalle tehdään Salpakankaan koululla viikolla 10 (6.-10.3.) pidettävien musiikkiluokkatestien perusteella. Tarkempi aika ilmoitetaan kaikille hakemuksensa määräaikaan mennessä jättäneille. Aikaisempi musiikin opiskelu ei ole ehtona musiikkiluokalle pääsyyn. Hakemuksen musiikkiluokalle voi tulostaa ja täyttää Hollolan kunnan kotisivuilta osoitteessa: www.hollola.fi/lomakkeet-varhaiskasvatus-ja-perusopetus ja se tulee palauttaa kokonaan täytettynä 3.2.2017 mennessä omaan kouluun tai Salpakankaan koulun kansliaan (Koulurinteentie 9C, 15870 Hollola). Tieto musiikkiluokalle hyväksymisestä ilmoitetaan hakijoille kirjeitse kotiin viimeistään viikolla 11. Lisätietoja antavat musiikkiluokkien opettajat puh. 044 780 1683 ja rehtori puh. 044 780 1238 

Hollolan liikuntapainotteisille luokille pyrkiminen
Hausta liikuntapainotteisille 5. – 7. luokille on tiedotettu kouluilla Wilman kautta. 

Varhaiskasvatus (päivähoito)
Paikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen palvelun tarvetta. Mikäli palvelun tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä alkamisajankohta ole ennakoitavissa, järjestetään hoitopaikka alle kouluikäisille lapsille kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti osoitteessa: www.hollola.fi/palveluohjaus (sähköinen päivähoitohakemus) 

Leikkitoiminta
Leikkitoimintaa järjestetään Salpakankaan päiväkodissa ajalla 1.9.2017–31.5.2018. Toiminta on tarkoitettu kotihoidossa oleville 3-5-vuotiaille lapsille. Toiminta on kerhomuotoista (kolme tuntia päivässä) tavoitteellista varhaiskasvatusta, josta peritään kiinteä kuukausimaksu (1-2pv/vko 30€ ja 3-4pv/vko 60€). 

Hakemukset tulee tehdä 24.2.2017 mennessä. Leikkitoimintaryhmät muodostetaan hakemusten perusteella. Päätökset myönnetyistä paikoista postitetaan viikolla 18. Vapautuvia leikkitoimintapaikkoja voi hakea ympäri vuoden. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti osoitteessa: www.hollola.fi/leikkitoiminta (sähköinen leikkitoimintahakemus) 

Paperisen hakulomakkeen päivähoitoon/leikkitoimintaan saa palvelupiste Piipahluksesta Hollolan kunnanvirastolta, jonne se myös palautetaan. 

Lisätietoja varhaiskasvatuspalveluista antavat Hollolan varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt:
Eteläinen palvelualue                                  puh. 044 780 1312
Pohjoinen palvelualue                                 puh. 044 780 1374

Hollola 18.1.2017     Sivistyslautakunta

Julkaistu: 18.01.2017 08.00