Ilmoitus melusta ja tärinästä

Meluilmoitus

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ilmoitus ympäristövalvontaan.

Ilmoitus tehdään kirjallisesti esim. rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan alkamista, ja ilmoituksesta on käytävä ilmi

  • toiminnan luonne
  • sijoituspaikka
  • toiminta-aika
  • toiminnanharjoittaja ja
  • yhteyshenkilö

Ympäristöhallinnon sivuilta löytyy ohjeet ja lomakkeet ilmoituksen tekemiseen.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa antaa toiminnalle tarpeellisia tarkempia määräyksiä.

Myös ympäristönsuojelumääräyksissä säädetään meluasioista, kuten ilmoitusmenettelyn poikkeamisesta (22 §) ja tiedottamisvelvollisuudesta (23 §).

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiminnasta, johon on haettu ympäristölupa. Yksityishenkilöiltä ei edellytetä ympäristöilmoituksia näiden omaan talouteen liittyvistä toimista.

Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä sallia toimenpiteeseen ryhtymisen tai toiminnan aloittamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin.

Ilmoitus toimitetaan kirjaamoon.