Ilmoitusvelvollinen toiminta

Ilmoitus- ja hakemuslomakkeet

Elintarvikelaki

Elintarvikelainsäädännön perusteella tehtävät ilmoitukset / hakemukset / tiedottamiset:

 • Ilmoitettava alkutuotantopaikka (Elintarvikelaki 22 §)
 • Ilmoitettava elintarvikehuoneisto (Elintarvikelaki 13 §)
  Ilmoitettava viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.
 • Hyväksyttävä elintarvikehuoneisto eli laitos (Elintarvikelaki 13 §)
  Haettava hyväksyntää ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista, ei saa aloittaa toimintaa ennen hyväksyntää.
 • Tiedottaminen elintarvikehuoneiston saapumisesta (Elintarvikelaki 15 a §)
  Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista ja viimeistään kaksi viikkoa ennen hyväksytyn toiminnan aloittamista.
 • Ilmoitettava elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden markkinoille saattamisesta. (Elintarvikelaki)
 • Ilmoitettava ravintolisän valmistamisesta tai markkinoille saattamisesta (Maa- ja metsätalousministeriön asetus ravintolisistä): ilmoitus tehdään Ruokavirastoon.
  Huom! Toiminta edellyttää lisäksi ilmoittamisen elintarvikehuoneistosta kunnan valvontaviranomaiselle.
 • Ilmoitettava alkoholilaissa tarkoitetuista valmistus- ja myyntipaikoista (Alkoholilaki): ilmoitus tehdään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviraan.
  Huom! Muu kuin alkoholiin liittyvä toiminta (esimerkiksi kahvilatoiminta) edellyttää ilmoittamisen elintarvikehuoneistoista kunnan valvontaviranomaiselle.
 • Ilmoitettava alkoholilaissa tarkoitetusta alkoholijuomamyymälästä (Alkoholilaki): ilmoitus tehdään aluehallintovirastolle.
  Huom! Muu kuin alkoholiin liittyvä toiminta (esimerkiksi kahvilatoiminta) edellyttää ilmoittamisen elintarvikehuoneistoista kunnan valvontaviranomaiselle.

Ruokaviraston ensisaapumisvalvonta on päättynyt. Elintarvikkeiden maahantuojien ei enää tarvitse tehdä tuonti-ilmoituksia (ns. kuukausi-ilmoituksia). Elintarvikkeiden maahantuonnin valvonta on siirtynyt kuntien elintarvikevalvontaan. Elintarvikkeiden maahantuonnin valvonta on ollut osana oivavalvontaa 1.1.2020 alkaen. Ne elintarviketoimijat, jotka suunnittelevat elintarvikkeiden maahantuontia joko EU:n sisämarkkinoilta tai EU:n ulkopuolelta, on tehtävä ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, toiminnan olennaista muuttamista tai ennen toiminnan lopettamista Hollolan ympäristöterveyskeskukseen.

Terveydensuojelulaki

Toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle:

 • majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitetun majoitusliikkeen käyttöönotosta;
 • yleisölle avoimen kuntosalin tai muun liikuntatilan, saunan, kylpylän, uimahallin, uimalan ja uimarannan käyttöönotosta;
 • päiväkodin ja kerhon sekä esi- ja perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antavan oppilaitoksen ja opetuksen järjestämispaikan käyttöönotosta;
 • jatkuvaa hoitoa antavan sosiaalihuollon toimintayksikön sekä vastaanottokeskuksen käyttöönotosta;
 • solariumliikkeen, tatuointiliikkeen ja kauneushoitolan sekä muun huoneiston, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä, käyttöönotosta;
 • sellaisen muun huoneiston tai laitoksen käyttöönotosta tai sellaisen toiminnan aloittamisesta, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa.

Vastaava ilmoitus on tehtävä myös 1 momentissa mainitun toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Uuden toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnanharjoittajan vaihtumisesta kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

Jo tilojen suunnitteluvaiheessa kannattaa olla yhteydessä terveysvalvontaan. Terveydensuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen, tarkastaa kohteen ja tekee päätöksen, jonka jälkeen toiminta siirtyy valvonnan piiriin.

Talousvettä toimittavat laitokset

Talousvettä toimittavan laitoksen (TsL 18 §) on haettava toiminnan hyväksymistä vähintään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai käsittelyä olennaisesti muutetaan tai laajennetaan.

Osana julkista tai kaupallista toimintaa käytettävästä talousvedestä, yhteisessä käytössä olevasta vedenottamosta tai vesisäiliöstä (>50 hlö) tulee tehdä ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle. Yleisimmin (TsL 18 a §) ilmoitusvelvollisuus koskee elintarvikehuoneistoja, jotka ottavat talousvettä omasta kaivosta sekä ostovesiosuuskuntia.