Jätevesien käsittely haja-asutusalueilla

Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kunnan viemäriverkostoon, tulee järjestää syntyvän jäteveden käsittely.

Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kunnan viemäriverkostoon, tulee järjestää syntyvän jäteveden käsittely siten, ettei siitä aiheudu haitallisia terveys- eikä ympäristövaikutuksia.

Uudistettu valtioneuvoston asetus (209/2011) talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla astui voimaan 15.3.2011. Tämä asetus määrittää vaatimukset talousjätevesistä ympäristöön joutuvan kuormituksen vähentämiseksi. Jäteveden käsittelyjärjestelmän tulee soveltua käyttökohteeseen ja sitä tulee voida käyttää ja huoltaa siten, että saavutetaan asetuksessa vaaditut käsittelyvaatimukset.

Viemäriverkostoon liittymättömien kiinteistöjen on kunnostettava kiinteistön jätevesijärjestelmä asetuksen vaatimusten mukaiseksi 15.3.2018 mennessä.

Uutta jätevesijärjestelmää rakennettaessa tai vanhaa uusittaessa neuvoa voi kysyä kunnan rakennus- tai ympäristönsuojelutarkastajilta, mutta suunnitelmaa laadittaessa on käytettävä asiantuntevaa suunnittelijaa. Asiantuntijaa on suositeltava käyttää myös jätevesijärjestelmää koskevan selvityksen sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden laatimisessa.

Viemäriverkostoon liittymättömillä kiinteistöillä tulee olla selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä sekä tätä järjestelmää koskeva käyttö- ja huolto-ohje.

Asetus ei koske kiinteistöjä, joissa on kuivakäymälä ja syntyvien harmaiden jätevesien määrä on vähäinen (ts. kantovesi tai siihen verrattavissa oleva vesimäärä). Myös erityisen vaikeassa elämäntilanteessa olevat, esimerkiksi työttömät ja pitkäaikaissairaat, voivat saada hakemuksesta poikkeuksen puhdistusvaatimusten noudattamisesta. Poikkeusta voi hakea myös, jos kiinteistö sijaitsee viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella ja ympäristöön kohdistuva kuormitus on vähäistä.

Järjestelmän rakentamiseen, muuttamiseen ja parantamiseen tulee hakea rakennusvalvonnalta toimenpidelupaa, jonka hakemukseen on liitettävä suunnitelma jätevesien käsittelystä.

Tarvittavat suunnitelmat ovat
- asemapiirros 1:200, 1:500 tai 1:1000
- suunnitelma jätevesijärjestelmästä
- yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta

Jätevesijärjestelmän suunnittelu tulee teettää vesihuoltotekniikkaan erikoistuneella suunnittelijalla, vähintään lvi-teknikon tutkinto tai  vastaava koulutus (Suomen RakMK A2 4.2.8).

Naapurin kuuleminen hakemuksen johdosta on tarpeen, jos tällä on lähistöllä juomavesikaivo, lähde tai vastaava, joka voi saastua jätevesistä tai jos suodatuksen purkuvedet joutuvat hänen mailleen tai yhteiseen ojaan.
 
Lvi-kuvien ja asennusten tarkastukset.
Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien tarkastukset.
Lvi-suunnitelmien vastaanotto.