Kaavoituksen kulku ja osallistuminen

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kaavan valmisteluvaiheen vuorovaikutuksen järjestämistä. Kunnan tulee tiedottaa kaavoituksen alkamisesta niille, joita se koskee. Heille tulee myös järjestää mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun.

Jokaisesta kaavasta on tehtävä riittävän aikaisessa vaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa arvioidaan kaavan vaikutuksia sekä selvitetään osalliset ja tavat vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi. Osallisia ovat asukkaat, maanomistajat ja kaikki ne, joiden oloihin maankäyttöratkaisulla voi olla vaikutusta. Vuorovaikutus ja vaikutusten arviointi suunnitellaan jokaista kaavaa varten erikseen, siksi myös osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja laajuus vaihtelevat.

Kuntalaiset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja ympäristöönsä myös tekemällä aloitteita ja osallistumalla kaavoitusta koskevaan keskusteluun ja yksittäisistä kaavoista järjestettäviin esittely- ja neuvottelutilaisuuksiin. Virallisesti kaavoihin voi vaikuttaa esittämällä mielipiteitä valmisteluvaiheessa kaavaluonnoksesta ja muistutuksia kaavaehdotuksesta niiden ollessa nähtävillä.

MRA 30 §:n mukaisesti osallisille varataan tilaisuus mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa asettamalla kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto nähtäville. Kaavaehdotuksen ollessa julkisesti nähtävillä ( MRA 19 ja 27 § ) maanomistajat ja kuntalaiset voivat tehdä kaavasta kirjallisen muistutuksen elinvoimavaliokunnalle. Kaavan nähtävillä olosta kuulutetaan kunnan internetsivuilla sekä Hollolan Sanomissa. Nähtävillä oleva aineisto löytyy Hollolan kunnan nettisivuilta sekä kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululta.

Asemakaavan käsittelyvaiheet ja osallistumismahdollisuudet:

 

Vireilletulo ja OAS

Kaava tulee vireille kunnan tai yksityisen tahon aloitteesta.

Vireilläolosta ilmoitetaan vuosittaisessa kaavoituskatsauksessa sekä erillisellä kuulutuksella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä ja siitä voi antaa palautetta.

 

Luonnos

Kaavoitusta varten kerätään ja laaditaan selvityksiä ja tehdään vaikutusten arviointia.

Laaditaan kaavaluonnos tai -luonnoksia.

Kaavaluonnosta pidetään nähtävillä ja siitä voi antaa mielipiteen kirjallisesti tai suullisesti. Osassa kaavahankkeista kaavaluonnos pidetään samanaikaisesti nähtävillä OAS:in kanssa.

 

Ehdotus

Kaavaehdotus laaditaan kaavaluonnoksen sekä saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta.

Kaavaehdotusta pidetään nähtävillä ja siitä voi jättää kirjallisen muistutuksen.

 

Hyväksyminen

Kaavaehdotusta hiotaan tarvittaessa saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta.

Elinvoimavaliokunta ehdottaa kaavan hyväksymistä kunnanhallitukselle, joka edelleen esittää kaavan hyväksymistä kunnanvaltuustolle.

Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä on valitusoikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 

Voimaantulo

Mikäli kaavasta ei valiteta, kaava saa lainvoiman.

 

Yleistä tietoa kaavaprosessista:

Elinvoimavaliokunta ja kunnanhallitus käsittelevät yksityiseltä taholta tulevat anomukset kaavan laatimisesta.

Elinvoimavaliokunta päättää kaavoituskatsauksessa mukana olevien kaavojen vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta ja kaavaluonnoksen sekä kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta.

Kaavan nähtävilläolovaiheet kestävät pääsääntöisesti 30 vrk.

Kaavan jokainen vaihe kuulutetaan kunnan internetsivuilla sekä Hollolan Sanomissa. Kaava-asiakirjoihin voi tutustua kunnan internetsivuilla tai kunnanvirastolla.

Tietoa osallistumisesta:

Kaavan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Osallistuminen kannattaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Osallistumisen järjestämisestä kerrotaan OAS:ssa.

OAS-, luonnos, ja ehdotusvaiheista lähetetään tietoa kaava-alueen maanomistajille sekä rajanaapureille. Ehdotusvaiheen jälkeen ennen kunnanhallituksen hyväksymiskäsittelyä muistutuksen tehneille lähetetään vastineet.

Osallisten kanssa ollaan yhteydessä aina tarvittaessa. Osasta kaavoja järjestetään esittelytilaisuuksia, joihin osalliset ovat tervetulleita.

Kaavan viranomaisneuvotteluja pidetään tarvittaessa. Kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta pyydetään viranomaisilta lausuntoja.