Kaavoituksen kulku ja osallistuminen

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kaavan valmisteluvaiheen vuorovaikutuksen järjestämistä. Kunnan tulee tiedottaa kaavoituksen alkamisesta niille, joita se koskee. Heille tulee myös järjestää mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun.

Jokaisesta kaavasta on tehtävä riittävän aikaisessa vaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa arvioidaan kaavan vaikutuksia sekä selvitetään osalliset ja tavat vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi. Osallisia ovat asukkaat, maanomistajat ja kaikki ne, joiden oloihin maankäyttöratkaisulla voi olla vaikutusta. Vuorovaikutus ja vaikutusten arviointi suunnitellaan jokaista kaavaa varten erikseen, siksi myös osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja laajuus vaihtelevat.

Kuntalaiset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja ympäristöönsä myös tekemällä aloitteita ja osallistumalla kaavoitusta koskevaan keskusteluun ja yksittäisistä kaavoista järjestettäviin esittely- ja neuvottelutilaisuuksiin. Virallisesti kaavoihin voi vaikuttaa esittämällä mielipiteitä valmisteluvaiheessa kaavaluonnoksesta ja muistutuksia kaavaehdotuksesta niiden ollessa nähtävillä.

MRA 30 §:n mukaisesti osallisille varataan tilaisuus mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa asettamalla kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto nähtäville. Kaavaehdotuksen ollessa julkisesti nähtävillä ( MRA 19 ja 27 § ) maanomistajat ja kuntalaiset voivat tehdä kaavasta kirjallisen muistutuksen elinvoimavaliokunnalle. Kaavan nähtävillä olosta kuulutetaan kunnan internetsivuilla sekä Hollolan Sanomissa. Nähtävillä oleva aineisto löytyy Hollolan kunnan nettisivuilta.

Kaavoituksen kulku sivu 1

 

Kaavoituksen kulku sivu 2