Kaavoitus

Kaavoituksen keinoin suunnitellaan mihin tarkoitukseen ja miten maa-alueita kunnassa käytetään.

Asema- ja yleiskaavoitus kunnassa

Kaavoituksella varataan alueita muun muassa asumisen, yritystoiminnan, liikenteen ja ulkoilun järjestämistä varten. Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin: yleispiirteisempi yleiskaava ohjaa yksityiskohtaisempia asemakaavoja. Koko maakuntaa koskevasta aluekehittämisestä ja -suunnittelusta vastaa Päijät-Hämeen liitto.

Yleiskaava ohjaa yleispiirteisesti kunnan tai sen osan maankäytön ja liikenteen järjestämistä. Yleiskaavassa esitetään kunnan tavoitellun kehityksen periaatteet ja se toimii yksityiskohtaisemman maankäytön suunnittelun, kaavoituksen ja rakentamisen perustana. Hollolaan on tehty strateginen yleiskaava, joka tarkistetaan valtuustokausittain. Hollolan strateginen yleiskaava on tehty koko kunnan alueelle. Osittain voimaan ovat jääneet osa aiemmista osayleiskaavoista.

Asemakaavalla määritellään yksityiskohtaisesti alueiden käyttötarkoitus; mitä ja kuinka paljon saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Asemakaavassa osoitetaan rakentamiseen tarkoitettujen alueiden lisäksi riittävät varaukset mm. kaduille, kevyen liikenteen yhteyksille ja virkistysalueille.

Ranta-asemakaavalla ohjataan ranta-alueiden rakentamista. Rannoille ei saa rakentaa ilman rakennusluvan perusteeksi kelpaavaa kaavaa. Ranta-asemakaava laaditaan usein loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueella. Maanomistaja voi hakea ranta-asemakaavan laatimista omille mailleen.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin kaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan. Kaikista kaavoista, jotka eivät koske vähäistä asemakaavan muutosta, on laadittava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Virallisesti kaavoihin voi vaikuttaa esittämällä mielipiteitä valmisteluvaiheessa kaavaluonnoksesta ja muistutuksia kaavaehdotuksesta niiden ollessa nähtävillä. Kaavan nähtävillä olosta kuulutetaan kunnan internetsivuilla sekä Hollolan Sanomissa. Nähtävillä oleva aineisto löytyy Hollolan kunnan nettisivuilta.

Kunta valmistelee kerran vuodessa kaavoituskatsauksen kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Kaavoituskatsauksessa esitellään ne kaavahankkeet, jotka ovat kunnan tiedossa kaavoituskatsauksen valmistelun aikana.

Hollolan kunta laatii myös kaavoitusohjelman kerran vuodessa, jossa esitetään tulevien vuosien kaavoituksen työohjelma.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin kaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Jos haluat vaikuttaa kaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.