Kasvun ja oppimisen tuki

Lapsella on oikeus saada tukea kehitykseensä ja oppimiseensa heti, kun tuen tarve havaitaan varhaiskasvatuksessa.

Varhaisella puuttumisella ja tuella varmistamme, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen.

Pyrimme järjestämään lapselle tukea omassa varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikassa niin, että hän toimii ryhmän jäsenenä ja hänen sosiaalisia kontaktejaan ryhmässä tuetaan.

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet, kiinnostuksen kohteet, oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet. Lasta kuullaan huomioiden lapsen ikä ja kehitys.

Lapsen saama tuki on joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua, tarpeen mukaan muuttuvaa ja sitä suunnitellaan yhdessä huoltajien, työntekijöiden, erityisopettajan ja tarvittaessa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden kanssa.

Tuen tasot varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lapsen kehityksen seurantaan, lapsen tuen suunnitteluun ja arviointiin yhdessä perheen, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja tarvittaessa muiden lapsen kanssa työskentelevien kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tukee lasta, perheitä ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa.

Esiopetus toteutetaan kouluissa alkuluokilla. Esiopetuksessa työskentelee laaja-alainen erityisopettaja tai varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Esioppilaat ovat oikeutettuja oppilashuollon palveluihin.

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi huoltajien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.