Kierrätyspuistosta ikiliikkuja ?

Maakunnan alueella on 2010-luvun alkupuolelta saakka yritetty ratkaista maa-ainesten ja kiertotalouden sijoituspaikkaa siinä onnistumatta. Kyseessä on ollut maakunnan oma -kuten valtakunnallinen sote-päättymätön ketju saman asian ratkaisuyrityksiä ilman tulosta.

Miksi asia on niin hankala ?

Kyseessä on monimutkainen asia, mikä vaatii laaja-alaista selvittelyä ja ratkaisu, johon liittyy paljon ennakkoluuloja ja huolta.  

Osa ennakkoluuloista pohjaa 1960-luvun kaatopaikka-alueisiin ja niistä muodostuneisiin vahvoihin mielikuviin ja hajumuistoihin rotta- ja lokkiongelmineen. Tältä osin puhutaan täysin eri asiasta, mutta mielikuvat elävät vahvana. Tähän liittyen kaatopaikka-termin liittämistä suunnitelmiin on pidetty vääristävänä. Tosin on todettava, että myös puisto-termi johtaa toisen ääripään mielikuviin joten myös se on vääristävä.

Huolesta suuri osa liittyy eri asteisiin riskeihin koskien ympäristö- ja väestövaikutuksia.  On paljon kysymyksiä, joita ei ole riittävällä tavalla selvitetty ja joihin emme ole vielä saaneet vastauksia. Jatkoselvitystarpeita on lukuisia. Kun riskit on tunnistettu, olennaista on tietää se, millä keinoin riskejä kyetään poistamaan, rajaamaan ja hallitsemaan. YVA ei ole näihin ottanut kantaa. Kunnalle näiden kysymysten käsittely on olennainen osa kannanmuodostusta.

Näiden lisäksi on merkittävä määrä taloudellisiin realiteetteihin pohjaavia kysymyksiä, jotka nekin pitäisi kyetä ratkaisemaan. Alueen toteuttaminen vaatii kymmenien miljoonien eurojen rahoitusta. Se raha ei tule kunnalta.

Valtuustoseminaarin yhteydessä tammikuussa 2020 kysyttiin valtuutetuilta, nähdäänkö kierrätysalueen sijoittuminen Hollolaan enemmän mahdollisuutena kuin uhkana. Selkeä enemmistö osallistuneista katsoi, että kierrätysalue olisi mahdollisuus. Kannanotto liittyy vahvasti kiertotalouden tulevaisuuden näkymiin. Se on käytännössä niitä harvoja aloja, joiden kasvu on ennustettavissa vahvan positiivisena. Jokainen työpaikka on alueelle tärkeä. Päättäjät joutuvat asiassa arvioimaan kunnan kokonaisetua.

Hollolan kunnanhallitus käsitteli neljän sijoituspaikan YVA-selvityksen lausuntoa helmikuussa. Lausunnossa kiinnitettiin huomiota siihen, että selkeä kannan ottaminen sijoituspaikan osalta olisi edellyttänyt huomattavasti laajempaa selvittelyä, koska kaikkia olennaisia seikkoja ei oltu arvioitu. Kunnalle olennaista olisi, että ennen mahdollista kaavamerkintää tiedossa olisivat kaikki olennaiset kysymykset samanaikaisesti, jolloin asiassa etenemisen mahdollisuus tulisi samalla varmistettua sen sijaan, että kirjaus jäisi epärealistisena rasittamaan kunnan maankäyttöä vuosiksi.

Kunnanhallitus päätyi äänin 8-2 vastustamaan kierrätyspuiston sijoittamista Hollolaan osin siksi, että selvitykset eivät olleet riittäviä kannan muodostamiseksi ja osin siksi, että toiminnan pääpaino on merkittävien maa-ainesten vastaanotossa.

Huhtikuussa annetussa ELY:n YVA-lausunnossa todettiin, että kaikki esitetyt hankevaihtoehdot voidaan nähdä jatkosuunnittelukelpoisiksi, koska minkään vaihtoehdon kohdalla ei tehdyn vaikutusarvioinnin perusteella ole tunnistettu ehdottomia ympäristöllisiä toteuttamisesteitä, mutta kaikki vaihtoehdot edellyttävät haittojen ehkäisemis- ja lieventämiskeinojen suunnittelua ja käyttöönottoa.

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 8.6.2020 jatkovalmistelun pohjaksi vaihtoehdon, missä kierrätyspuiston sijoittumispaikka on Hollola. Tältä pohjalta laadittu kaavaluonnos asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot.

Maakuntavaltuusto päättää maakuntakaavasta ennakkoarvion pohjalta tammikuussa 2021. Kunnan yleiskaavojen (strateginen yleiskaava) on oltava synkronissa maakuntakaavan kanssa eli vastaava merkintä tulee sisällyttää myös kunnan yleiskaavaan. Sen sijaan on kunnan itsenäisesti päätettävissä käynnistääkö se aikanaan, kun maakunta- ja yleiskaava ovat lainvoimaisia, asemakaavan laadinnan alueelle ja minkä sisältöisenä kaava hyväksytään. Mikäli merkintä maakuntakaavaan Hollolan osalta toteutuisi, kunnan asemakaavaa pohdittaisiin joskus lähempänä ensi vuosikymmentä.

 

Päivi Rahkonen

Kunnanjohtaja

Julkaistu: 09.06.2020 17.37