Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kaavavalituksen

Kategoria:
Takaisin

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Messilän-Tiirismaan osayleiskaavasta tehdyn valituksen.

Hollolan ympäristöyhdistys ry oli tehnyt valituksen, jossa vaadittiin kumoamaan hallinto-oikeuden 2.6.2015 antama päätös. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin katsoi että hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita. Annetusta päätöksestä ei voi enää valittaa.

Kaava-asia on ollut vireillä jo vuodesta 2009 lähtien. Osayleiskaavan tarkistus oli ajankohtainen, koska haluttiin mm. mahdollistaa Messilän alueen matkailupalvelujen kehittäminen ympärivuotiseksi, kansainväliseksi elämys- ja hyvinvointipalveluja tarjoavaksi matkailukeskukseksi sekä tehostaa Tiirismaan ulkoilu- ja virkistysalueiden käyttöä. Lisäksi alueella sijaitsevien suojelualueiden ja uusien suojelua koskevien rajausten vuoksi osayleiskaava vaati päivittämistä. Alue on laajuudeltaan 1430 ha. Alueen suurimmat maanomistajat ovat Hollolan kunta ja Lahden kaupunki, jotka yhdessä omistavat suojelu- ja virkistysalueeksi valtiolta ostetun alueen sekä Messilä Maailma Oy:n kiinteistöyhtiö.

Hollolan ympäristöyhdistys on vastustanut kaavaa luontoarvojen takia. Yhdistyksen mielestä rakennussuunnilmat pilaavat Messilän rinteen maiseman ja Tiirismaan rinnettä tulisi suojella. Kaavan katsotaan myös vähentävän yleisiä ulkoilu- ja virkistysalueita ja heikentävän niiden laatua.

Hollolan kunnanhallitus on todennut, että luontoarvot on huomioitu kaavamääräyksillä ja edellytyksenä on, että alueen mahdolliset metsänhoidolliset tai muut hoitotoimenpiteet suoritetaan alueen erityisluonteen edellyttämällä tavalla niin, ettei ympäristöllisiä erityisarvoja vaaranneta. Asemakaavoituksen yhteydessä, kiinnitetään erityistä huomiota rakennusten sijoittamiseen rantamaisemaan. Messilä-Tiirismaan osayleiskaavassa, on myös esitetty hyvin laajoja alueita virkistyskäyttöön. Nämä alueet, ovat lisäksi yhteydessä Lahden kaupungin puolella olevaan kisakeskukseen ulottuvaan ulkoilu- ja virkistysalueeseen. Maaston kulumisen on todettu olevan yleisesti vähäistä alueilla, joissa on osoitettu rakennetut ulkoilureitit asukkaiden ja matkailijoiden käyttöön.

Lue lisää.

Julkaistu: 16.09.2016 12.36