Kunta kumppanin roolissa!

Tulevaisuuden kunta on asioiden tekemistä uudella tavalla

Kuntien toimintaan kohdistuu seuraavien vuosien aikana paljon muutoksia. Yksittäisen kunnan tulevaisuuteen vaikuttaa muitakin asioita kuin sote- ja maakuntauudistus. Maailma muuttuu kovaa vauhtia ja muutokset ohjaavat kuntalaisten käyttäytymistä sekä tarpeita. Esimerkiksi teknologian voimakas kehittyminen, julkisen talouden haasteet, väestön voimakas ikääntyminen, ilmastonmuutos ja monikulttuurisuus sekä jatkuva uudistaminen haastavat kuntien nykyisiä toimintatapoja ja toimintaa.

Kunta pärjää tulevaisuudessa ainoastaan tekemällä asioita uudella tavalla, löytämällä oikeat toimintatavat ja painopisteet omia vahvuuksia hyödyntäen. Onnistumisen edellytyksenä on entistä voimakkaampi kuntalaisten mukaan ottaminen yhteisten asioiden eteenpäin viemiseen. Lisäksi onnistuminen edellyttää pitkäjänteistä strategisesti ohjattua päätöksentekokulttuuria.

Hollolan Kunta on päivittämässä kuntastrategiaa ja on tärkeää, että kuntalaiset pääsivät vastaamaan kuntastrategiakyselyyn ja sitä kautta vaikuttamaan kunnan strategia- ja kehittämistyöhön. Strategia ohjaa kunnan tulevien vuosien päätöksiä ja toimenpiteitä.

Kunta tarjoaa yhteisön ja ympäristön toimia

Kuntalaiset muodostavat kunnan, joka on elämisen, asumisen ja erilaisen toiminnan paikka. Kunta on yhteisö, johon jokainen kunnan asukas kuuluu. Aktiivinen vuoropuhelu kuntalaisten ja kunnan virkamiesten sekä luottamushenkilöiden kesken on edellytyksenä kunnan hyvinvoinnin ja elinvoiman lisäämiseksi. Lisäksi yhteistyön vahvistaminen yhdistyksien ja muiden alueella toimivien kolmannen sektorin toimijoiden, paikallisten yrityksien sekä muiden kuntien kanssa on edellytys yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Erilaisten kumppanuuksien kautta asioita voidaan viedä järkevämmin ja tehokkaammin eteenpäin ja samalla vahvistuu paikallinen yhteisöllisyys. Osallisuus ja osallistaminen ovat tämän hetken muotisanoja ja erilaisilla yhteistyömuodoilla sitä pyritään lisäämään.

Kumppanuus ja yhteistyö

Hyviä asioita tapahtuu, kun suunnitellaan ja toteutetaan niitä yhdessä. Yhdessä tekeminen lisää kunnan elinvoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia. Kunnalla on merkittävä rooli tässä yhteistyössä, kun luodaan kumppanuuksia esimerkiksi järjestön kanssa. Kumppanuus voi olla palvelun ostoa, sopimus-, suunnittelu-, tapahtuman järjestämiskumppanuutta tai olosuhde- ja tilakumppanuutta. Kumppanuusrooleja on varmasti muitakin mutta tässä muutamia esimerkkejä.

Kumppanuudet mahdollistavat hyvien käytäntöjen syntymisen, kun kootaan yhteen oikeat toimijat sekä valitaan sopivat toimintamallit. Kunta voi antaa joko veloituksetta tai pientä korvausta vastaan kunnan hallinnoimia tiloja yhdistyksien harraste käyttöön. Tämä yhteistyö vaatii joustavuutta molemmilta osapuolilta sekä toimivien pelisääntöjen sopimista tilojen käyttöajoista, välineiden käytöstä, ovien avaamisesta jne. Kunta voi toimia myös kumppanina tapahtumien järjestämisessä, jossa tapahtuman järjestäjällä tai järjestäjillä ja kunnalla on erikseen sovitut selkeät roolit. Pelkästään näillä kahdella esimerkillä voidaan lisätä merkittävästi Hollolan alueella kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja harrastusmahdollisuuksia.

Lopuksi

Hyvinvointi on jokaisen yksilön oma subjektiivinen kokemus, johon vaikuttavat monet eri tekijät. Jokainen meistä tekee päivittäin valintoja, jotka vaikuttavat joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä omaan terveyteen ja hyvinvointiin. Valinnat ovat pieniä arjen tekoja, kuten terveellisen ruokavalion noudattaminen, säännöllinen liikunta tai riittävä määrä unta.

Seuraavassa blogissani keskityn hyvinvointijohtamiseen kunnan näkökulmasta. Tässä vaiheessa on aika toivottaa kaikille hyvää ja toivottavasti lämmintä kesää!

Hyvinvointiterveisin,
Antti Anttonen
Hyvinvointikoordinaattori