Kuulutus maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteishakemuksesta Rudus Oy

Kategoria:
Takaisin

ASIA: Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupahakemus koskien seuraavia toimintoja:
·         maa-ainesten ottaminen (kalliokiviaineksen louhinta) ja murskaus;

·         pilaantumattoman ylijäämämaan vastaanotto, jalostus ja loppusijoitus;

·         mullan valmistus;

·         pienimuotoinen vesiseulonta;

·         muualla tuotetun ja jalostetun kiviaineksen murskaus, jalostus ja välivarastointi.

HAKIJA: Rudus Oy, PL 42, 00381 Helsinki 

KIINTEISTÖ, JOLLA TOIMINTA SIJAITSEE: Hollolan kunta, Okeroisten kylä, kiinteistö Kuusistonmetsä RN:o 24:3 (098-435-24-3), Korkeamäen kiviainesalue

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Lupahakemuksella haetaan ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaista yhteistä ympäristö- ja maa-aineslupaa koskien yllä mainittuja toimintoja. Lupaa haetaan 15 vuodeksi. Suunnitelma-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Ottamisalueen pinta-ala on 20,66 hehtaaria ja haettu kokonaisottomäärä 2 315 000 m3. Kyseessä on kallioalue, jossa on olemassa olevaa toimintaa. Haettavalla luvalla halutaan muuttaa toiminta-alueen laajuutta ja toiminta-aikoja. Hakemuksen mukainen toiminta on välivaihe alueen pitkäaikaisessa toiminnassa. Aluetta ei maisemoida nyt haetun lupajakson aikana. Alueelle on toteutettu ympäristövaikutusten arviointimenettely. Arviointiselostus on hakemuksen liitteenä.

Hakemus sisältää kuvauksen toiminnasta, sen aiheuttamista mahdollisista ympäristövaikutuksista ja jätteistä sekä näiden vähentämistä koskevista toimenpiteistä. Kiviaines- ja jalostustoiminnan olennaiset päästöt ovat melu-, tärinä- ja pölypäästöjä.

Rudus Oy hakee maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman sekä ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa lupamääräysten mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kuulutusaikana Hollolan kunnan Palvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15).

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus pidetään Hollolan kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 12.11. – 12.12.2018

KUULEMINEN: Hakemuksen johdosta on naapureilla ja niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

MENETTELY: Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena. Ne osoitetaan Hollolan valvontajaostolle ja toimitetaan viimeistään 12.12.2018 osoitteella: Hollolan valvontajaosto PL 66 (Virastotie 3) 15871 Hollola tai sähköpostilla kirjaamo@hollola.fi.

LISÄTIETOJA: ympäristösihteeri Kirsi Järvinen, p. 044 780 1439  (ti klo 9-10, ke ja pe klo 12-13)

Julkaistu: 12.11.2018 08.09