Kuulutus ympäristölupahakemuksesta

Kategoria:
Takaisin

ASIA: Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen hakemus olemassa olevan eläinsuojan toimintaan

HAKIJA: Ville Löyttyniemi, Haapalantie 294, 16670 Lappila

LAITOS JA SEN SIJAINTI: Eläinsuoja, Hollolan kunta, Mieholan kylä, kiinteistöt 283-415-7-9 ja 283-415-7-2

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Ville Löyttyniemi hakee ympäristölupaa olemassa olevan eläinsuojan toimintaan. Toiminnalla ei ole aiempaa ympäristönsuojelulainsäädännön mukaista lupaa. Kyseessä on lypsykarjatila, johon haetaan lupaa 68 lehmälle, 20 hieholle ja 59 vasikalle. Eläinsuojassa on kylmäpihatto ja asemalypsy. Lantalajärjestelmä on kiinteä kuivikepohja, kuivikkeena olki ja turve. Eläimet laiduntavat kesäisin. Maitohuoneen jätevedet johdetaan maasuodattamoon. Jätevesille on maasuodattamo ja umpisäiliöt. Säilörehujärjestelmä on pyöröpaalaus. Lannan levitykseen on käytössä peltoalaa noin 110 hehtaaria, josta 92 omaa peltoa. Lanta levitetään keväisin ja syksyisin viljelysuunnitelman mukaisesti. Kemikaaleja varastoidaan kerralla enintään noin 7500 litraa ja polttonesteitä enintään 15 000 litraa. Syntyvät jätteet ovat tavanomaisia eläinsuojatoiminan jätteitä.

Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle. Toiminta sijaitsee lähellä Kärkölän rajaa, Oriharonjärven pohjoispuolella.

Hakemus sisältää kuvauksen toiminnasta, sen aiheuttamista mahdollisista ympäristövaikutuksista sekä näiden vähentämistä koskevista toimenpiteistä.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kuulutusaikana Hollolan kunnan asiointipiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15).

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus pidetään Hollolan kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 25.1.2018 – 26.2.2018

MUISTUTUKSEN TEKOON OIKEUTETUT: Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

MENETTELY: Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena. Ne osoitetaan Hollolan valvontajaostolle ja toimitetaan viimeistään 26.2.2018 osoitteella: Hollolan valvontajaosto PL 66 (Virastotie 3) 15871 Hollola tai sähköpostilla kirjaamo@hollola.fi.

LISÄTIETOJA: ympäristösihteeri, p. 044 780 1439

Hollolassa 24.1.2018

VALVONTAJAOSTO

Julkaistu: 25.01.2018 15.45