Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, Destia Oy Kiviaines, siirrettävä asfalttiasema

Kategoria:
Takaisin

ASIA: Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupahakemus pohjavesialueella sijaitsevalle siirrettävälle asfalttiasemalle sekä hakemus luvanvaraisen toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

HAKIJA: Destia Oy Kiviaines, Hatanpään valtatie 30 A (PL 382), 33101 Tampere

LAITOS JA SEN SIJAINTI: Hollolan kunta, Uskilan kylä, kiinteistö 98-451-8-57 (Orinmäki)

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Destia Oy Kiviaines hakee ympäristölupaa siirrettävälle asfalttiasemalle. Hakemuksen mukaan alueella on tarkoitus valmistaa asfalttia eteläisen kehätien tarpeisiin 1-2 kuukauden ajan vuodessa. Suunniteltu tuotanto on 25 000 tonnia asfalttia vuodessa maksimikapasiteetin ollessa 50 000 vuodessa. Lupaa haetaan viideksi vuodeksi alkaen siitä, kun lupapäätös saa lainvoiman tai kun sille myönnetään ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen aloittamislupa muutoksenhausta huolimatta.

Destia Oy:llä on kyseessä olevalla kiinteistöllä voimassa oleva maa-ainestenottolupa (Hollolan valvontajaosto 24.8.2016 § 44) sekä ympäristölupa kiviaineksen murskaukselle (Hollolan valvontajaosto 24.8.2016 § 43). Toiminta sijoittuu Kukonkoivu-Hatsinan I-luokan pohjavesialueelle ja pohjaveden muodostumisalueelle. Lähin asutus sijaitsee hakemuksen mukaan noin 600 metrin päässä toiminta-alueesta.

Hakemus sisältää kuvauksen toiminnasta ja sen ympäristöstä, toiminnan aiheuttamista mahdollisista ympäristövaikutuksista ja päästöistä sekä näiden vähentämistä koskevista toimenpiteistä.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kuulutusaikana Hollolan kunnan asiointipiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15). Kunnanvirasto ja Piipahlus ovat suljettuna 2.-29.7.2018. Sulkuaikana asiakirjat on mahdollista saada nähtäville olemalla etukäteen yhteydessä kunnan kirjaamoon arkisin klo 9-15, p. 044 780 1364. 

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus pidetään Hollolan kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 21.6.-21.8.2018

MUISTUTUKSEN TEKOON OIKEUTETUT: Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

MENETTELY: Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena. Ne osoitetaan Hollolan valvontajaostolle ja toimitetaan viimeistään 21.8.2018 osoitteella: Hollolan valvontajaosto PL 66 (Virastotie 3) 15871 Hollola tai sähköpostilla kirjaamo@hollola.fi.

LISÄTIETOJA: vs. ympäristötarkastaja Jenna Kenttä, p. 044 780 1438, etunimi.sukunimi@hollola.fi (lomalla 21.6.-13.7.2018)

Hollolassa 19.6.2018

VALVONTAJAOSTO