Kuulutus ympäristölupahakemus Rakennusbetoni- ja Elementti Oy, Kukonkaantie 8, Hollola

Kategoria:
Takaisin

ASIA: Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan betonituotetehtaan ympäristöluvan muuttamiseksi

HAKIJA: Rakennusbetoni- ja Elementti Oy, PL 102, 15871 Hollola

LAITOS JA SEN SIJAINTI: Hollolan kunta, Jarvalan kylä, kiinteistöt 98-409-3-37, 98-409-3-54, 98-409-1-109, 98-409-16-0, 98-409-1-107, 98-409-1-118, 98-409-2-31, 98-409-2-35 ja 98-409-2-36, Kukonkankaantie 8

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:llä on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa (Lahden seudun ympäristölautakunta 2006) betonituotetehtaalle, jossa valmistetaan betonimassaa ja siitä edelleen erilaisia betonituotteita rakentamistarkoituksiin. Päätuotteita ovat betonielementit, erikoisbetonituotteet, valmisbetoni, betoniharkot ja ympäristörakentamisen tuotteet. Keskimääräinen tuotantokapasiteetti on noin 100 000 betonituotetonnia vuodessa. Raaka-aineina käytetään kiviaineksia, kevytsoraa, sementtiä, kivihiilen lentotuhkaa, terästä, erilaisia lisäaineita, muottiöljyjä sekä vettä.

Toiminta sijoittuu Kukonkoivu-Hatsinan I-luokan pohjavesialueelle ja pohjaveden muodostumisalueelle. Pohjaveden laatua on seurattu vuosittain voimassa olevan ympäristöluvan lupaehtojen mukaisesti.  Hakemuksella haetaan muutoksia lupaehtoihin mm. siten, että mahdollistettaisiin konsernin ylijäämäbetonin jatkokäsittely ja -käyttö sekä pölyämisen ehkäiseminen puhtaan veden lisäksi pohjavedelle haitattomilla pölyntorjunta-aineilla.

Hakemus sisältää kuvauksen toiminnasta, sen aiheuttamista mahdollisista ympäristövaikutuksista sekä näiden vähentämistä koskevista toimenpiteistä.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kuulutusaikana Hollolan kunnan asiointipiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15).

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus pidetään Hollolan kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 23.1.2018-22.2.2018

MUISTUTUKSEN TEKOON OIKEUTETUT: Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

MENETTELY: Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena. Ne osoitetaan Hollolan valvontajaostolle ja toimitetaan viimeistään 22.2.2018 osoitteella: Hollolan valvontajaosto PL 66 (Virastotie 3) 15871 Hollola tai sähköpostilla kirjaamo@hollola.fi.

LISÄTIETOJA: ympäristötarkastaja, p. 044 780 1438

Hollolassa 19.1.2018

Valvontajaosto

Julkaistu: 23.01.2018 00.01