Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2021

Kategoria:
Takaisin

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksynyt 18.12.2015

Kymijoen alaosa ja Jyväskylän alue ovat valtakunnallisesti merkittäviä tulvariskialueita. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ovat laatineet Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman. Suunnitelmassa käsitellään mm. Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän asettamat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tulvaryhmä on tulvariskialueelle nimetty yhteistyöelin. 

Tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen merkittävän tulvariskialueen sisältäville vesistö- tai rannikkoalueille perustuu lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta. Suunnitelmaan sisältyy myös viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisesti laadittu ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristöselostus. 

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskilain 18 § perusteella tulvariskien hallintasuunnitelmat ja niihin sisältyvät ympäristöselostukset. Ministeriön päätös on annettu julkipanon jälkeen 18.12.2015. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän ajan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon, kun se on annettu. Julkipano on ollut maa- ja metsätalousministeriön ilmoitustaululla ajalla 17.12.2015 – 18.1.2016. Julkipanoon liittyvät asiakirjat löytyvät maa- ja metsätalousministeriön kirjaamosta. 

Nähtävillä olevat asiakirjat

Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ja siihen sisältyvä ympäristöselostus ovat nähtävillä 18.12.2015 - 19.1.2016 osoitteessa  http://www.ymparisto.fi/trhs/kymijoki ja vesistöalueen kunnissa (liite 1) sekä vesistöalueen ELY-keskusten toimipaikoissa (liite 2). Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta. 

Kaikki maa- ja metsätalousministeriön hyväksymät tulvariskien hallintasuunnitelmat on julkaistu osoitteessa: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Lisätiedot
Lisätietoja antavat Jukka Höytämö puh. 0295029235 , jukka.hoytamo@ely-keskus.fi ja Maria Luoma-aho puh. 0295029255, maria.luoma-aho@ely-keskus.fi  Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta ja Timo Sokka puh. 0295024816, timo.sokka@ely-keskus.fi Keski-Suomen ELY-keskuksesta. 

Kouvolassa 18. joulukuuta 2015       Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Julkaistu: 21.12.2015 15.48