Lahden seudun kierrätyspuistohankkeen yleisötilaisuuden 7.2. Hollolan kooste

Kategoria: Kaavoitus
Takaisin

Kehätien alue kierrätyspuisto

YVA-ohjelmassa esitetään kartoin sijoittumisvaihtoehdot. Tässä kartassa esitetty asuminen kierrätyspuistohankkeen Hollolan VE1-alueella.

Lahden seudun kierrätyspuistohankkeen yleisötilaisuus 7.2.2019 Lahdessa

Lahden ammattikorkeakoulun tiloissa pidetyn tilaisuuden avasi Päijät-Hämeen Jätehuollon kehityspäällikkö Antti Leiskallio taustoittamalla kierrätyspuiston tarvetta: Kujalan jätekeskuksen tontin rajat tulevat vastaan noin kymmenen vuoden aikajänteellä, samalla kun tuhkien ja pilaantumattomien ylijäämaiden nykyiset loppusijoitusalueet uhkaavat täyttyä. Maakunnasta on siis löydettävä uusi paikka ylijäämämaiden, pilaantuneiden maiden ja tuhkien käsittelyyn. Kierrätyspuisto-nimekkeellä viitataan jätteiden kierrätykseen, jota uudella alueella pääsee tehokkaasti edistämään. Nytkään Kujalasta ei ole osoittaa tilaa alan uusille yrityksille.

Hollolassa oltiin huolestuneita sijainnista

Noin sata kuulijaa pääosin Hollolasta ja Orimattilasta esittivät tilaisuudessa huolensa hankkeen haittavaikutuksista. Hollolan kysymyksissä nousi esiin erityisesti tuulen suunta ja hankkeen suunnittelu 7 000 asukkaan Salpakankaan kupeeseen. Kehätie-vaihtoehdossa asukkaita onkin kolmen kilometrin säteellä huomattavasti enemmän kuin muissa vaihtoehdoissa. Lähiasukkaita hanke huoletti erityisesti elinkeinon ja maisema-arvon takia, toisaalta kiiteltiin ohjelman todellisia melu- ja muita arvioita.

Huomiota pyydettiin myös vuonna 2018 Hollolassa kerätylle, noin 1 700 allekirjoittajan adressille. Päijät-Hämeen liiton aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen muistutti, että nyt arviointi ja kaavatyö aloitetaan ikään kuin nollasta. Vaihtoehdot arvioidaan YVA-menettelyssä ja vaihemaakuntakaavan neljä vaihtoehtoista sijaintia asetetaan nähtäville vuoden 2019 lopulla. Viranomaiset ehdottavat ensin kierrätyspuiston sijaintia, ja maakuntavaltuusto tekee päätöksen vaihemaakuntakaavasta vuoden 2020 lopulla.

Hankkeen etenemisen aikataulu

YVA-menettely päättyy arviolta keväällä 2020. Päijät-Hämeen vaihemaakuntakaavan hyväksymiskäsittely tapahtuu siis loppuvuonna 2020. Lisäksi toteutettavalle hankevaihtoehdolle tulee laatia osayleiskaava ja mahdollisesti asemakaava, jotka laaditaan maakuntakaavoituksen päättymisen jälkeen. Hankkeen toteutus voi alkaa arviolta vuonna 2022-23. Tavoitteena on, että uusi alue saataisiin käyttöön 2020-luvun lopulla.

Helmikuu aikaa lausua mielipiteitä osallistumisesta ja ohjelmasta

Sekä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma) että vaihemaakuntakaavatyöhön Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) voi esittää mielipiteitä. YVA-ohjelmaa koskevat mielipiteet toimitetaan Hämeen ELY-keskukseen osoitteella kirjaamo.hame@ely-keskus.fi.

Ajankohtaista on ottaa kantaa YVA-ohjelman sisältöön, siihen onko kaikki oleellinen huomioitu ja painotettu; ovatko tärkeimpinä pitämäsi vaikutukset tulossa mukaan arvioitiin. Vaihemaakuntakaavan osalta mielipiteet toimitetaan Päijät-Hämeen maakuntahallitukselle osoitteeseen toimisto@paijat-hame.fi. OAS:ista pyydetään mielipiteitä sen riittävyydestä, lähtökohdista ja vaiheista. Niin ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kuin vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteen voi lähettää myös kirjallisena.

 

Tärkeät linkit

Lahden seudun kierrätyspuisto -hanke

Päijät-Hämeen liiton maakuntakaavasivu

https://www.ymparisto.fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA (YVA-ohjelma)

Julkaistu: 12.02.2019 14.55