Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma/vasu

Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle on laadittava henkilökohtainen vasu (varhaiskasvatussuunnitelma) lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi. Varhaiskasvatuslaki 23 § (16.12.2021/1183)

Lapsen vasuun kirjataan tavoitteet lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi hänen omaa kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevalla tavalla sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan mahdollinen tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen sekä tuen vaikuttavuuden arviointi.

 
Lapsen vasu laaditaan yhteistyössä henkilöstön ja lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa. Sen laatimiseen osallistuvat lapsen opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta vastaavat henkilöt. Päiväkodeissa lapsen vasun laatimisesta vastaa varhaiskasvatuksen opettajaksi kelpoinen henkilö. Lapsen mielipide otetaan huomioon vasua laadittaessa.

 
Lapsen vasun toteutumista ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan ja suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa tai useammin, jos lapsen tarpeet sitä edellyttävät.

Tyttö

Lapsen vasukeskustelu ja lomakkeet

Perhe täyttää kotona Aloituskeskustelu -lomakkeen lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa. Lomake toimii keskustelun pohjana lapsen varhaiskasvatuksen aloittamiseen liittyvissä asioissa.

Hoitopaikan aikuiset täyttävät Lapsen havainnointi -lomakkeen, joka otetaan mukaan vasukeskusteluun.

Huoltajat täyttävät kotona Huoltajien haastattelu -lomakkeen vasukeskustelua varten.

Lapsen haastattelu -lomake täytetään sekä varhaiskasvatuksessa että huoltajien toimesta kotona, näin varmistetaan lapsen mielipiteen huomioiminen vasukeskustelussa.

Vasukeskustelussa yhdessä varhaiskasvatuksen edustajan ja huoltajan kanssa täytetään sähköinen Lapsen varhaiskasvatusuunitelma -lomake.