Luonnonsuojelualueen perustaminen Vanhalan luonnonsuojelualue 2, Tiirismaa Hollola

Kategoria:
Takaisin

Hämeen elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskus
Päätös 7.1.2018 HAMELY/1551/2018


ASIA  
                               Luonnonsuojelualueen perustaminen

MAANOMISTAJA               Hynynen Toni,Tiirismaantie 88,16730 Kutajärvi 
                                          saantitodistuksin

VIREILLE                           12.12.2018 

TIEDOT RAUHOITUSKOHTEESTA
Vanhalan luonnonsuojelualue 2
Kunta:                          Hollola
Kiinteistö:                     Vanhala (98-447-7-2)
Pinta-ala:                     noin 0,64 ha 

Alueen rajat ja sijainti ilmenevät tämän päätöksen liitekartasta. 

Aluekuvaus Kohde on pääosin lehtoa. Alueella kasvaa mm. runkomaisia metsälehmuksia ja alue täyttää suurelta osin luonnonsuojelulain mukaisen luontotyypin ominaispiirteet (luontaisesti syntyneet, merkittävillä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt). Alue on yksi edustavimpia osia Tiirismaan luontokokonaisuutta ja liittyy suoraan jo perustettuun yksityiseen luonnonsuojelualueeseen (lehtojensuojeluohjelma, Natura 2000 -verkosto). 

Alueelta on tavattu erityisesti suojeltavaa isosulkukotiloa, jonka ainoa tunnettu esiintymispaikka Suomessa on Tiirismaalla. 

Sopimus      Maanomistaja ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELV­ keskus) ovat 20.12.2018 päivätyssä sopimuksessa (LU0/194A/2018) sopineet luonnonsuojelulain 24 §:ssä tarkoitetun korvauksen suuruudesta. Korvaus maksetaan tämän päätöksen saatua lainvoiman. 

ELINKEINO·, LIIKENNE·JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Hämeen ELV-keskus määrää edellä tarkoitetun alueen rauhoitetuksi luonnonsuojelualueeksi. Siellä ovat voimassa seuraavat rauhoitusmääräykset:  

1. Yleiset rajoitukset:
Alueella on kielletty:
- metsänhakkuu ja lahopuiden poistaminen
-sienien puiden, pensaiden tai muiden kasvien taikasvinosien ottaminen tai vahingoittaminen  lukuun ottamatta marjojen ja hyötysienien poimimista
- ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen
-turpeen nostaminen sekä kaikenlainen muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja sen ainesten ottaminen
-maan käyttö viljelyyn
- tulenteko, telttailu ja muu leiriytyminen
-suunnistus- ym. maastokilpailut ja -harjoitukset
-rakennusten, laitteiden ja polkujen rakentaminen
- liikkuminen moottoriajoneuvolla sulan maan aikaan
- samoin kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen. 

2.Sallitut toimenpiteet: 

Edellä olevien määräysten estämättä alueella sallitaan:
- metsästyslain mukainen metsästäminen maanomistajan luvalla
- vierasperäisten eläin- ja kasvilajien poistaminen 

3.Hoito- ja käyttösuunnitelma: 

Tarvittaessa alueelle laaditaan valtion kustannuksella hoito- ja käyttösuunnitelma, joka sisältää tarpeelliset toimet alueen luontoarvojen säilyttämiseksi ja turvaamiseksi. Hoitosuunnitelmalle ja sen mukaisten toimien suorittamiselle pyydetään alueen omistajan hyväksyntä. 

4.Poikkeuslupa: 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamrstarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön, tutkimuksen tai muun perustellun syyn kannalta. 

Rauhoituksen merkintä 

Luonnonsuojelualue merkitään kiinteistörekisteriin ja peruskartalle luonnonsuojelulain edellyttämällä tavalla. 

Perustelut     Luonnonsuojelualueen perustaminen täydentää luonnonsuojelualueverkostoa. Alueen suojelu on luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tarpeellista. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Luonnonsuojelulaki 10 ja 24 §.

MUUTOKSENHAKU 

Hämeen ELV-keskuksen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valituski  elmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa hallinto­ oikeuden kirjaamaan. 

Valitusaika 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää  ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. 

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin on kysymyksessä  sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksi saaduksi kolmantena päivänä tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. Viranomaisen tietoon asian katsotaan tulleen saapumispäivänään. 

Yleistiedoksiannassa katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona asiaki  an nähtäville asettamisesta on ilmoitettu virallisessa lehdessä. 

Valituksen sisältö 

Valituski  elmässä  on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
-päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä  tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituski elmässä  on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on alleki oitettava valituskirjelmä. 

Valituksen liitteet 

Valitus kirjelmään on liitettävä
- päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
-todistus päätöksen tiedoksiannosta  tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
-asiamiehen valtakirja. 

Valituskirjelmän toimittaminen perille 

Vaiiltajan tai hänen laillisesti valtuuttamansa asiamiehen on toimitettava valituski  elmä viimeistään määräajan päättymispäivänä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamaan, osoitteeseen:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu  1, 13100 Hämeenlinna Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna p. 029 56 42210, fax. 029 56 42269
Kirjaamon sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi 

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuullaan lähettää myös postitse, sähköpostina, telekopiona tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin valituski  elmä on jätettävä niin ajoissa,että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen auki-olaajan päättymistä. Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on ma - pe kello 8.00 - 16.15. 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 250 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. 

Yksikön päällikkö                Harri Mäkelä
Ylitarkastaja                      Esa Pynnönen
Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. 

Lisätiedot Lisätietoja päätöksestä antaa ylitarkastaja Esa Pynnönen, p. 0295 025 219.

JAKELU Päätös hakijalle saantitodistuksin

Tiedoksi

Hollolan kunnanhallitus
Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste
Päijät-Hämeen liitto
Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri
Suomen metsäkeskus
Hämeen poliisilaitos
Metsähallitus luontopalvelut

 

Julkaistu: 16.01.2019 15.00