Maa-aineslupa

Maa-ainesten ottamislupien käsittely kuuluu ympäristönsuojelun tehtäviin.

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen on oltava maa-aineslain mukainen lupa. Lupaviranomaisena toimii Hollolassa valvontajaosto. Maa-aineslupa on määräaikainen. Lupaa ei tarvita, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Mikäli kotitarveotto on yli 500 m3, tulee asiasta ilmoittaa Hollolan ympäristövalvontaan. Maa-ainesten kotitarveotto muuttuu luvanvaraiseksi, kun maa-aineksia ryhdytään myymään.

Lupaa haetaan kirjallisesti lupaviranomaiselta. Hakemukseen liitetään
•ottamissuunnitelma, josta ilmenee mm. ottamisalueen kuvaus
•selvitys pohjavesiolosuhteista ja pohjaveden havaintopaikoista ja
•ympäristöhaittojen vähentämistoimista sekä ottamisalueen jälkihoidosta.

Maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Alueelle, jolle on laadittu asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on varmistuttava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.

Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Lupapäätöksestä ja lupien valvonnasta peritään maa-ainestaksan mukainen maksu. Valvontaviranomaisella on oikeus tehdä tarkastuksia, suorittaa mittauksia ja ottaa näytteitä ottamispaikalla.